Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 27/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι οχτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης       ———
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.
3. Λογοτριβή Ελένη
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία
5. Σπανός Μιχαήλ
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
11. Παπαστεργίου Αχιλλέας
12. Φάλκος κωνσταντίνος
13. Παστογιάννης Γεώργιος
14. Μάντσιος Βασίλειος
15. Γκιώτης Νικόλαος
16. Κωστίκας Στυλιανός
17. Γιοβανούδας Βαρσάμης
18. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
19. Γεωργιάδης Αναστάσιος
20. Γκαλή Γιαννούλα
21. Κατσίκης Παναγιώτης
22. Τσιάρας Εμμανουήλ
23. Πράτσας Άγγελος
24. Πράτσας Ιωάννης
25. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
26. Πετρίδης Νικόλαος
27. Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός ημερήσιας διατάξεως
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, αποχώρησε απ’τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων και του πέμπτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και των εντός ημερησίας θεμάτων 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο και 9ο,  ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διακοπή της συνεδριάσεως, λόγω του προχωρημένου της ώρας  και τη συνέχιση αυτής την επομένη στις 01-03-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ..

Αριθμός Απόφασης: 27/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών έτους 2011».
Θέμα: 3ο
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτω υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ.: 55/03-02-2011 έγγραφο της ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο μας αποστέλλεται σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στη Χαλκιδική έτους 2011, μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ και όλων των Δήμων του Νομού Χαλκιδικής για την καταπολέμηση των κουνουπιών και το ποσό της συμμετοχής μας, θα ανέλθει στο ποσό των 15.000,00 €.
 Η ανωτέρω πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του Δήμου Σιθωνίας έτους 2011.
 Ύστερα από το ανωτέρω καλώ το Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της και τον ορισμό ενός εκπροσώπου για την Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8 της Προγραμματικής σύμβασης, ως τακτικό μέλος και ενός αναπληρωματικού του.
 Ο Δήμαρχος προτείνει ως τακτικό μέλος τον Αντιδήμαρχο κ.Δημητρό Δημήτριο, με αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Κωστίκα Στυλιανό.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης,
Αποφασίζει Ομόφωνα
1) Εγκρίνει το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ και όλων των Δήμων του Νομού Χαλκιδικής, για την καταπολέμηση των κουνουπιών τρέχοντος έτους 2011 στο Νομό Χαλκιδικής, ως εξής:
    ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΤΟΥ 2011  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης

Η παρούσα Σύμβαση είναι Προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010.

Η Σύμβαση αυτή περιέχει :

– Προοίμιο

– Αντικείμενο της Σύμβασης

– Προϋπολογισμό

– Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

– Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

– Πόρους

– Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής σύμβασης

– Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης

– Ποινικές Ρήτρες

– Τελικές Διατάξεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Σήμερα ………………….. 2011, οι πιο κάτω φορείς :

1. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, που εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, οδός Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54008, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Γενικό Γραμματέα κ. Θύμιο Σώκο.

2. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Β. Όλγας 198 Τ.Κ. 54655, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη, σύμφωνα με την …/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

3. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ. Μακεδονίας, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Θεμ. Σοφούλη 62α, Τ.Κ. 54655 νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον ……………. κ……………,  και σύμφωνα με την …/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Δήμος Ν. Προποντίδας, που εδρεύει στα Ν. Μουδανιά, Τ.Κ. 63200, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Ιορδανίδη Δαμιανό, σύμφωνα με την …/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Ο Δήμος Σιθωνίας, που εδρεύει στη Νικήτη Τ.Κ. 63088, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη,  σύμφωνα με την …./2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

6. Ο Δήμος Κασσάνδρας, που εδρεύει στην Κασσανδρεία, Τ.Κ. 63077, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Παπαγιάννη Βασίλειο σύμφωνα με την …/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

7. Ο Δήμος Πολυγύρου, που εδρεύει στον Πολύγυρο, Τ.Κ. 63100, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Ζωγράφο Αστέριο σύμφωνα με την …./2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

8. Ο Δήμος Αριστοτέλη, που εδρεύει στην Ιερισσό, Τ.Κ. 63075, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Πάχτα Χρήστο σύμφωνα με την …./2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

9. Η Επιχείρηση της Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» που εδρεύει στον Πολύγυρο, οδός 22ας Απριλίου και Μακεδονίας, Τ.Κ. 63100, και στο εξής θα αναφέρεται με τον διακριτικό τίτλο ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., που νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο Κ. Ζωγράφο Αστέριο ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την …/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής :

Άρθρο 1

Προοίμιο

1.1. Στην περιοχή των 5 Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, που μετέχουν ως συμβαλλόμενοι στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, καταγράφεται κατά τους θερινούς, κυρίως, μήνες του έτους μια σημαντικότατη όχληση από κουνούπια. Το πρόβλημα των κουνουπιών αποτελεί το σημαντικότερο ίσως αναπτυξιακό πρόβλημα των περιοχών αυτών, ενώ με βάση την περσινή εμπειρία από την εμφάνιση κρουσμάτων λοιμώξεων λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου, το φαινόμενο αποτελεί και ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα από άποψη δημόσιας υγείας.

1.2.     Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού υλοποιήθηκαν με επιτυχία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών, τα οποία πριν την εμφάνιση των κρουσμάτων λοιμώξεων λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου (Αύγουστος 2010) βασίζονταν κυρίως στη μέθοδο της προνυμφοκτονίας, μέσω επίγειων παρεμβάσεων στο αστικό, περιαστικό και τα φυσικά συστήματα των  περιοχών αυτών. Τον Αύγουστο του 2010 διαγνώστηκαν τα πρώτα περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, και ιδιαίτερα στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό, λόγω των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν, εκδόθηκαν από τα συναρμόδια Υπουργεία (ΥΠΑΑΤ, Υπουργείο Υγείας και ΥΠΕΚΑ), οι κατάλληλες άδειες και εγκύκλιοι για την καταπολέμηση ακμαίων κουνουπιών με εφαρμογή ψεκασμών υπέρμικρου όγκου (ULV), τόσο από εδάφους, όσο και από αέρος, καθώς και οι σχετικές άδειες χρήσεις των κατάλληλων βιοκτόνων σκευασμάτων
1.3.       Για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης για το έτος 2011 στην περιοχή, τα συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούληση τους για συνεργασία με βάση τους όρους της σύμβασης αυτής.

Άρθρο 2
Αντικείμενο Σύμβασης

2.1. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην υλοποίηση Προγράμματος καταπολέμησης Κουνουπιών εντός των διοικητικών ορίων όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, κατά τους θερινούς μήνες του έτους 2011.
            
Το έργο συνοπτικά περιλαμβάνει τις ακόλουθες Επιχειρησιακές Εφαρμογές:

α) την εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης και δειγματοληψιών προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών.
β) την διενέργεια επίγειων ψεκασμών για την καταπολέμηση των προνυμφών και εφόσον απαιτηθεί, των ακμαίων κουνουπιών.,
γ) την προμήθεια και διάθεση για τις ανάγκες του έργου, εγκεκριμένων σκευασμάτων.

Το έργο αναλυτικότερα προβλέπει τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση των εστιών κουνουπιών, την παρακολούθηση – καταγραφή εμφάνισης και συγκέντρωσης προνυμφών κουνουπιών, τη διενέργεια δειγματοληψιών, τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων σε βάση δεδομένων και την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσμού των προνυμφών των κουνουπιών, την οριοθέτηση – υπόδειξη επιφανειών για ψεκασμό από εδάφους και την πραγματοποίηση ψεκαστικών παρεμβάσεων από εδάφους καθώς και την αξιολόγηση:

α) της ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα χρησιμοποιούμενα φάρμακα και
β) των αποτελεσμάτων του έργου.

Επιπρόσθετα προβλέπεται η παρακολούθηση όχλησης των τέλειων εντόμων και η καταπολέμηση τους σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, η διάθεση σκευασμάτων για χρήση στους επίγειους ψεκασμούς και ό,τι άλλο απαιτηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του έργου.

Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από την αρμόδια Υπηρεσία, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σκευάσματα.

Θα γίνεται διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για τη διασφάλιση  της βιοδραστικότητας (αποτελεσματικότητας) του ψεκαστικού υγρού, για τη διενέργεια των ψεκασμών και τη διασφάλιση της επιθυμητής συγκέντρωσης σκευάσματος στο ψεκαστικό μίγμα.
2.2. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενέργειες με το χρονοδιάγραμμα και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, όπως περιέχονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 3
Προϋπολογισμός

3.1.      Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 3  της παρούσας Σύμβασης υπηρεσιών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ο προϋπολογισμός των επιμέρους εργασιών φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)
Εργασίες δειγματοληψίας στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα
 6,5 ανθρωπομήνες Χ 2.300,00 € / μήνα, κατά μέσο όρο.
 Δαπάνες αυτοκινήτων για δειγματοληψία, αναλωσίμων, αναλύσεων και ταυτοποίησης δειγμάτων κλπ. 32.500,00
Διενέργεια ψεκασμών στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα
 54,0 ανθρωπομήνες Χ 1.745,00 € / μήνα, κατά μέσο όρο.
 Δαπάνες αυτοκινήτων, εξοπλισμού και αναλωσίμων για ψεκασμούς, κλπ. 130.000,00
Προμήθεια σκευασμάτων 25.000,00
Υποστηρικτικές εργασίες
 6,0 ανθρωπομήνες Χ 2.090,00 € / μήνα, κατά μέσο όρο, για την επιστημονική υποστήριξη του έργου, τις χαρτογραφήσεις και την αξιολόγηση των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, κλπ. 12.500,00
Διαχείριση, διοίκηση προγράμματος (15%) 37.500,00
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής
 7 ανθρωπομήνες Χ 1.790,00 € / μήνα, κατά μέσο όρο 12.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 250.000,00

Άρθρο 4
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

4.1.     Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ 2011
Μήνες Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην περιοχή των Δήμων της Περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής            
Εργασίες δειγματοληψίας στο φυσικό περιαστικό και αστικό σύστημα            
Διενέργεια ψεκασμών στο φυσικό περιαστικό και αστικό σύστημα            
Προμήθεια σκευασμάτων            
Υποστηρικτικές εργασίες            
Διαχείριση – Διοίκηση του Προγράμματος            
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων            


4.2.  Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής (όπως   αυτή προβλέπεται στο Άρθρο 7 της παρούσας Σύμβασης), ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

5.1. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης & η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνουν:

5.1.1. Να διευκολύνουν το επιστημονικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών και την πραγματοποίηση των αναγκαίων συνεργασιών.

5.1.2. Να υποβοηθήσουν τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων εφόσον αυτές απαιτηθούν.

5.1.3. Τη διάθεση των πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας  Σύμβασης.

5.1.4. Να συνεργάζονται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τους άλλους συμβαλλόμενους και τα αρμόδια όργανα τους στην υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών και να παρέχουν κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων τους για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη σύμβαση αυτή αντικειμένων.

5.1.5. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση της σύμβασης να παρεμβαίνουν κατάλληλα και να συντονίζουν τις ενέργειες των συμβαλλομένων μερών προς τους φορείς αυτούς.

5.1.6. Να διαθέσουν εκπρόσωπο τους για τη στελέχωση της Κοινής επιτροπής.

5.2.    Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ. Μακεδονίας αναλαμβάνει :
  
5.2.1. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης με τους άλλους συμβαλλόμενους και τα αρμόδια όργανα τους στην υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη σύμβαση αυτή αντικειμένων.

5.2.2. Να υποβοηθήσει τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων εφόσον αυτές απαιτηθούν.

5.2.3. Τη διάθεση των πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας  Σύμβασης και ειδικότερα τους πόρους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (μέσω της ΣΑΕΠ του ΠΔΕ 2011 της Περιφέρειας Κ-Μ) και τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Κ-Μ.

5.2.4. Να διαθέσει εκπρόσωπο του για τη στελέχωση της Κοινής επιτροπής.


5.3. Οι πέντε (5) Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής αναλαμβάνουν ο καθένας ξεχωριστά:

5.3.1. Να διευκολύνουν το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, την πραγματοποίηση των απαιτούμενων συνεργασιών και γενικότερα στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Ειδικότερα θα πρέπει ο καθένας να ορίσει εκπρόσωπο του ο οποίος θα διευκολύνει με κάθε τρόπο την μετακίνηση των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής του άρθρου 8 στο πεδίο εφαρμογής των ψεκασμών.

5.3.2. Να διαθέσουν το σύνολο των απαιτούμενων μέσων, στοιχείων και προτάσεών τους (διάθεση κατάλληλου προσωπικού, χαρτογραφικών υποβάθρων, κλπ) από την προηγούμενη εμπειρία υλοποίησης των προγραμμάτων καταπολέμησης.

5.3.3. Να ενημερώνουν καθημερινά τον τοπικό πληθυσμό για το πρόγραμμα των ψεκασμών καθώς και για τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης που θα πρέπει να παίρνουν κατά την διάρκεια των ψεκασμών. Επίσης να ενημερώνουν τους κατοίκους των περιοχών τους για την αποφυγή δημιουργίας εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών με δική τους υπαιτιότητα.

5.3.4. Να υποβοηθήσουν τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων εφόσον αυτές απαιτηθούν.

5.3.5. Τη διάθεση των πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας  Σύμβασης.

5.3.6. Να διαθέσουν από έναν (1) εκπρόσωπο τους για τη στελέχωση της Κοινής επιτροπής.

5.4. Η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ αναλαμβάνει φορέας υλοποίησης και οικονομικής διαχείρισης του αντικειμένου της Σύμβασης. Συγκεκριμένα:

5.4.1. Την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

5.4.2. Να διαθέσει για το σκοπό αυτό τον αναγκαίο εξοπλισμό και το αναγκαίο προσωπικό, να προβεί στις αναγκαίες προμήθειες προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης.

5.4.3. Να ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και των συμβαλλόμενων Δήμων για τη διενέργεια των αντίστοιχων επεμβάσεων.

5.4.4. Να διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο την μετακίνηση των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής του άρθρου 8 στο πεδίο εφαρμογής των ψεκασμών. Επιπλέον να παρέχει οποιαδήποτε σχετική με το έργο ενημέρωση ή πληροφορία ζητείται από την ανωτέρω αναφερόμενη Επιτροπή, προφορικά ή γραπτά, κατά τη διαδικασία διενέργειας ελέγχων από αυτήν.  

5.4.5. Τη διαχείριση, διοίκηση της Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα :

– την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου και την ενημέρωση των μελών της Κοινής Επιτροπής σε κάθε φάση εκτέλεσης του έργου.

– την προετοιμασία με την έγκαιρη αποστολή του σχετικού ενημερωτικού υλικού των συνεδριάσεων της Κοινής Επιτροπής, προς την οποία παρέχει επίσης την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη

– τη διεκπεραίωση των ταμειακών συναλλαγών για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης (πληρωμές προμηθευτών, εξειδικευμένων συνεργατών – εταιριών κλπ)

– την αντιμετώπιση ζητημάτων οργανωτικού – διοικητικού χαρακτήρα


5.4.6. Την υποβοήθηση για σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων εφόσον αυτές απαιτηθούν.

5.4.7. Να διαθέσει εκπρόσωπο του για τη στελέχωση της Κοινής επιτροπής.

5.4.8. Ρητά συμφωνείται ότι για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης θα περιέλθει στην ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. το σύνολο του ποσού της χρηματοδότησης (τουλάχιστον 250.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), το οποίο θα διατεθεί από αυτήν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. Η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάσσει περιοδικές εκθέσεις πεπραγμένων, οι οποίες θα υποβάλλονται στην Κοινή Επιτροπή, καθώς και την τελική έκθεση αποτελεσμάτων μετά τη λήξη του φυσικού αντικειμένου.


Άρθρο 6
Πόροι

             6.1.     Οι πόροι για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα προέλθουν από πόρους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίοι θα διατεθούν από τη ΣΑΕΠ του ΠΔΕ 2011 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κ. Μακεδονίας (τουλάχιστον 175.000,00 €) και τους πέντε συμβαλλόμενους Δήμους. Κάθε ένας από τους συμβαλλόμενους Δήμους, συμμετέχει στη χρηματοδότηση του προγράμματος καταπολέμησης με το ποσό των 15.000,00 € από τον προϋπολογισμό του.

Άρθρο 7
Διάρκεια Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης

7.1. Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι τις 31-10-2011, οπότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διοικητική και λογιστική υποστήριξη του προγράμματος.

7.2. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής Επιτροπής, αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης.


Άρθρο 8
Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης

8.1. Κοινή Επιτροπή

8.1.1. Για την παρακολούθηση υλοποίησης της Σύμβασης αυτής συνίσταται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή». Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται ανά ένα (1) από κάθε συμβαλλόμενο φορέα. Αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής και τους αναπληρωτές τους.

8.1.2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της.

8.1.3. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της.

8.1.4.   Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής συγκαλείται εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης με ευθύνη της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.

8.1.5. Η Επιτροπή αποφασίζει για την πορεία των εκταμιεύσεων προς την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., μετά τη σχετική πιστοποίηση της αντίστοιχης προόδου του έργου.

8.1.6. Η Επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της Σύμβασης ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.

8.1.7.  Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.

8.1.8.      Η Επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται μετά από σχετική απόφασή της και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης. Το ειδικό αυτό προσωπικό αποτελεί την Τεχνική Επιτροπή, εκφράζει άποψη πάνω στα ειδικά επιστημονικά θέματα, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

8.1.9. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά 45 ημέρες και έκτακτα όταν το ζητήσει ένας από τους συμβαλλομένους φορείς.


8.1.10. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) από τα εννέα (9) μέλη της (5/9). Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

8.1.11. Οι λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της. 
8.2. Επιστημονική Επιτροπή

8.2.1. Για την επιστημονική και συνεχή καθ’ όλο το έτος παρακολούθηση της εφαρμογής και των επιπτώσεων του προγράμματος, συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή η οποία αποτελείται από  ) εκπροσώπους κατάλληλης ειδικότητας των αρμόδιων Υπηρεσιών όλων των συμβαλλόμενων στην παρούσα Σύμβαση.

8.2.2. Στην ανωτέρω Επιτροπή παρέχεται έγκαιρα κάθε δυνατή πληροφορία για την επιστημονική παρακολούθηση του προγράμματος (χάρτες οικολογικής χαρτογράφησης, μεθοδολογία των υποδεικνυόμενων προς ψεκασμό επιφανειών, κλπ).

8.2.3. Οι μετακινήσεις των μελών της Επιτροπής καλύπτονται εξολοκλήρου από τους πόρους για την εκτέλεση του προγράμματος.

8.2.4. Το πρόγραμμα εκτέλεσης των ψεκασμών θα πρέπει να κοινοποιείται έγκαιρα με τηλεομοιοτυπία στα μέλη της Επιτροπής και οπωσδήποτε τηλεφωνικά.

8.2.5 Τα αποτελέσματα των αυτοψιών της Επιτροπής και οι σχετικές περιοδικές εκθέσεις πεπραγμένων της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. για την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, θα κοινοποιούνται προς αξιολόγηση στη Κοινή επιτροπή. Επίσης θα αποστέλλονται σχετικές μηνιαίες εκθέσεις με το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων στην αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

8.2.6. Το σύνολο των στοιχείων από την επιστημονική παρακολούθηση του προγράμματος θα είναι συνεχώς στη διάθεση των μελών της Κοινής Επιτροπής και των συναρμόδιων Υπουργείων Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 9
Ποινικές Ρήτρες

9.1 Σε περίπτωση υπαίτιας μη εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων καθενός συμβαλλόμενου μέρους προς άλλο ή την Κοινή Επιτροπή, το υπερήμερο συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται σε καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 1% του ποσού συμβολής του στην Προγραμματική Σύμβαση μηνιαίως, ως ποινική ρήτρα υπερημερίας. O υπολογισμός του ποσού της ρήτρας ξεκινά μετά παρέλευση 3 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στο συμβαλλόμενο μέρος της σχετικής απόφασης της Κοινής Επιτροπής για την διάθεση πίστωσης από αυτό και εφόσον συντρέχει η ανωτέρω αναφερόμενη υπαιτιότητα του συμβαλλόμενου μέρους. Τα ποσά αυτά θα κατατίθενται στην Κοινή Επιτροπή, η οποία θα αποφασίζει για την διάθεσή τους υπέρ του ζημιωθέντος ή ζημιωθέντων. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται αδικαιολογήτως, επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

9.2 Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης αυτής ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου ή της καλής πίστης ή των συναλλακτικών ηθών από συμβαλλόμενο μέρος δίνει το δικαίωμα στα άλλα να ζητήσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημία τους. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία της σύμβασης αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 10
Τελικές Διατάξεις

10.1.  Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ή επέκταση της λόγω ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, που στην προκειμένη περίπτωση  είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά με ομοφωνία.

10.2. Η για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη  υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων  αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μέρων από δικαιώματα ή  απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη  που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε 9 αντίτυπα κατά τα ακόλουθα και κάθε μέρος λαμβάνει από ένα.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ


Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας – Θράκης
Ο Γενικός Γραμματέας


Θύμιος Σώκος 
Για την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας
Ο Περιφερειάρχης


Παναγιώτης Ψωμιάδης

Για το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Κ – Μ
Ο …………….


…………………. 
Για τον Δήμο Ν. Προποντίδας
Ο Δήμαρχος

 

Ιορδανίδης Δαμιανός

Για τον Δήμο Πολυγύρου
Ο Δήμαρχος


Ζωγράφος Αστέριος 
Για τον Δήμο Κασσάνδρας
Ο Δήμαρχος


Παπαγιάννης Βασίλειος 

Για τον Δήμο Σιθωνίας
Ο Δήμαρχος


Τζίτζιος Ιωάννης 
Για τον Δήμο Αριστοτέλη
Ο Δήμαρχος


Πάχτας Χρήστος

Για την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ζωγράφος Αστέριος
 

 

2) Ορίζεται εκπρόσωπος του Δήμου Σιθωνίας στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8 της Προγραμματικής Σύμβασης ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., με αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωστίκα Στυλιανό.
3) Η ανωτέρω πίστωση θα βαρύνει τον πρ/σμό των εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2011 του Δήμου Σιθωνίας.
3) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης για την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 27/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Aπόσπασμα
           Ο Πρόεδρος