Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 14/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 892/28-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                                1.Παπαλέξης Κωνσταντίνος
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   2.Φάλκος Κωνσταντίνος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.                        3. Παπαστεργίου Αχιλλέας
4. Λογοτριβή Ελένη                                           4. Παστογιάννης Γεώργιος
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 5. Γεωργιάδης Αναστάσιος
6. Σπανός Μιχαήλ              6. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
7. Αναγνωστάρας Γεώργιος             7. Πετρίδης Νικόλαος
8. Ψηλογιάννης Γεώργιος
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Μάντσιος Βασίλειος
11. Γκιώτης Νικόλαος
12. Κωστίκας Στυλιανός
13. Γιοβανούδας Βαρσάμης
14. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15. Γκαλή Γιαννούλα
16. Κατσίκης Παναγιώτης
17. Τσιάρας Εμμανουήλ
18. Πράτσας Άγγελος
19. Πράτσας Ιωάννης
20. Μάλαμα Κυριακή
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες, ως ευρισκόμενοι εκτός έδρας του Δήμου.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ.Τσελεπής Ανέστης.
Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος, καίτοι νομίμως κληθείς.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν ο κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρ.Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Προέδρου προς το Δ.Σ.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι,  Πετρίδης Νικόλαος και Ρεβενικιώτης Δημήτριος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Στη συνεδρίαση προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος, κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης: 14/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας».

Θέμα: 7ο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον δημοτικό υπάλληλο κ.Αναγνωστάρα Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το έβδομο (7ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3013/2001 περί «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», στην έδρα κάθε Δήμου συνίσταται συντονιστικό τοπικό όργανο, το οποίο αποτελείται από τους:
1) Δήμαρχο,
2) Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, ένας από την πλειοψηφία και ένας από τη μειοψηφία.
3) Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του Νομού,
4) Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής,
– Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του Δήμου,
– Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας,
– Εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο Δήμο,
– Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του  Δήμου ή εκπρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του νομού,
5) Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α.,
6) Προϊστάμενο του οικείου Δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας,
7) Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας,
Στους ανωτέρω φορείς απεστάλη έγγραφο για ορισμό εκπροσώπων τους στο συντονιστικό τοπικό όργανο πολιτικής  προστασίας του Δήμου.
Στο Δήμο Σιθωνίας δεν υπάρχει Στρατιωτικός Διοικητής, ούτε Δημοτική Αστυνομία.
 Ο Δήμαρχος προτείνει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.Σπανό Μιχαήλ και κ. Γεωργιάδη Αναστάσιο.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τη συγκρότηση του συντονιστικού τοπικού οργάνου Δ.Σιθωνίας.
Το  Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε  υπόψη του την εισήγηση του κ.Αναγνωστάρα Ιωάννη και το άρθρο 13 του Ν.3013/2001,

 


Αποφασίζει Ομόφωνα

Συγκροτείται Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του  Δήμου Σιθωνίας, το οποίο αποτελείται από τους:
1) κ.Τζίτζιο Ιωάννη, Δήμαρχο του Δ.Σιθωνίας., Πρόεδρο του Οργάνου
2) κ.Σπανό Μιχαήλ και κ.Γεωργιάδη Αναστάσιο, Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ.Σιθωνίας.
3) κ.Στεργιάδη Χαράλαμπο, Προϊστάμενο τμήματος πολιτικής προστασίας & μηχανολογικού εξοπλισμού, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδκής.
4) – κ.Κλάψα Φώτιο, Υ/Β Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου.
    -κ.Σμάγα Στεργία, Λ.Σ. Διοικητής Λιμενικού Τμήματος Ν.Μαρμαρά, με αντικαταστάτη τον Αρ/στη Λ.Σ. Δαλδογιάννη Κων/νο.
    -κ.Δατσιάδη Γρηγόρη, Ανθπ/γος με αναπληρωτή του τον Υποπυραγό κ.Τσαπόγα Κων/νο, και σύμφωνα με το έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου αυτονόητη θεωρείται η παρουσία, σε περιπτώσεις μεγάλων συμβάντων, του Πυράρχου κ. Αμπαρά Στυλιανού.
5) κ.Καραδήμου Δήμητρα, ΤΕ Πολιτικών Δομικών Έργων, Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας.
6) κ. Παπαδόπουλο Ιάκωβο, Δασολόγος, Δασαρχείου Πολυγύρου.
7) – κ. Ευαγγελινό Αθανάσιο, Πρόεδρο της Ο.Π.Ε.Α.Ν. ΙΤΑΜΟΣ Χαλ/κης Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία κέντρο εθελοντών-Όρμος Παναγίας.
    – κ.Πέππα Θωμά, Πρόεδρο της Εθελοντικής Ομάδας Πυροπροστασίας και προστασίας της φύσης «ΤΟ ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ» πρώην Δήμου Τορώνης, με αναπληρωτή του τον κ.Ντέμπλα Θεόδωρο.

Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων  της έδρας του Δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.
Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες αναπληρωτές τους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
   Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος