Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 11/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 892/28-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                                1.Παπαλέξης Κωνσταντίνος
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   2.Φάλκος Κωνσταντίνος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.                        3. Παπαστεργίου Αχιλλέας
4. Λογοτριβή Ελένη                                           4. Παστογιάννης Γεώργιος
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 5. Γεωργιάδης Αναστάσιος
6. Σπανός Μιχαήλ              6. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
7. Αναγνωστάρας Γεώργιος             7. Πετρίδης Νικόλαος
8. Ψηλογιάννης Γεώργιος
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Μάντσιος Βασίλειος
11. Γκιώτης Νικόλαος
12. Κωστίκας Στυλιανός
13. Γιοβανούδας Βαρσάμης
14. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15. Γκαλή Γιαννούλα
16. Κατσίκης Παναγιώτης
17. Τσιάρας Εμμανουήλ
18. Πράτσας Άγγελος
19. Πράτσας Ιωάννης
20. Μάλαμα Κυριακή
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες, ως ευρισκόμενοι εκτός έδρας του Δήμου.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ.Τσελεπής Ανέστης.
Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος, καίτοι νομίμως κληθείς.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν ο κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρ.Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Προέδρου προς το Δ.Σ.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι,  Πετρίδης Νικόλαος και Ρεβενικιώτης Δημήτριος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Στη συνεδρίαση προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος, κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης: 11/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 144/2010 μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στο Τ.Δ.Συκιάς».

Θέμα: 4ο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό Δ.Σιθωνίας, ο οποίος εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Στις 26/04/2010, με την υπ’ αριθμ.: 61/2010 απόφαση της η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Τορώνης, με απ’ ευθείας ανάθεση στον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Παλαιοχωρινό Παναγιώτη, ανέθεσε την εκπόνηση της Μελέτης Η/Μ/ Εγκαταστάσεων του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας νερού στο Τ.Δ.Συκιάς».
Η προαναφερθείσα απόφαση ελήφθη κατ’ εξουσιοδότηση των προβλέψεων της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, ύστερα από το υπ’ αριθμ.: 2106/19-03-2010 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν.Χαλκιδικής, με το οποίο βεβαιωνόταν η αδυναμία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων Ν.Χαλκιδικής, για τη σύνταξη της προαναφερθείσας μελέτης.
Στις 10/06/2010 μεταξύ του Δημάρχου του πρώην Δ.Τορώνης κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση και του προαναφερόμενου αναδόχου, κ.Παλαιοχωρινού Παναγιώτη, υπογράφηκε η σχετική εργολαβική σύμβαση ποσού 2.199,16 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Με την υπ’ αριθμ.: 6332/07-10-2010 απόφαση του Προϊσταμένου της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν.Χαλκιδικής, ορίστηκε επιβλέπων της μελέτης ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παπασαραφιανός Γεώργιος και  εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης.
Η προαναφερθείσα μελέτη, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, εκπονήθηκε από τον ανάδοχο μελετητή και υποβλήθηκε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, για τον απαιτούμενο έλεγχο και θεώρηση. Η μελέτη ελέγχθηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό, θεωρήθηκε δεόντως από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Κ. και με το υπ’ αριθμ.: 8927/30-12-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εστάλη στο Δήμο, για την απαιτούμενη έγκριση και παραλαβή της από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ. 28/80.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση και παραλαβή της ανωτέρω μελέτης.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.Παπαζαχαρία Αρίστου και τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει και παραλαμβάνει την μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στο Τ.Δ.Συκιάς»», αριθμ.: 144/2010, η οποία συντάχθηκε από τον Παλαιοχωρινό Παναγιώτη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ιδιώτη μελετητή του δημοσίου και ελέχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Χαλκιδικής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
   Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος