Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 04/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 187/10-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                                1.Παπαλέξης Κωνσταντίνος
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   2.Φάλκος Κωνσταντίνος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.                        3. Μάντσιος Βασίλειος
4. Λογοτριβή Ελένη                                           4.Γκιώτης Νικόλαος
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 5. Μάλαμα Κυριακή
6. Σπανός Μιχαήλ
7. Αναγνωστάρας Γεώργιος
8. Ψηλογιάννης Γεώργιος
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Παστογιάννης Γεώργιος
12. Κωστίκας Στυλιανός
13. Γιοβανούδας Βαρσάμης
14. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15. Γεωργιάδης Αναστάσιος
16. Γκαλή Γιαννούλα
17. Κατσίκης Παναγιώτης
18. Τσιάρας Εμμανουήλ
19. Πράτσας Άγγελος
20. Πράτσας Ιωάννης
21. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
22. Πετρίδης Νικόλαος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες, ως ευρισκόμενοι εκτός έδρας του Δήμου.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση δεν παρίστανται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ.Τσελεπής Ανέστης.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος, πριν την έναρξη των εκτός και εντός ημερησίας θεμάτων.
Στη συνεδρίαση προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κ.Μάλαμα Κυριακή, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δήμαρχο για τον ορισμό των αντιδημάρχων και πριν την έναρξη των εκτός και εντός ημερησίας θεμάτων.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γκιώτης Νικόλαος και Φάλκος Κωνσταντίνος, πριν την έναρξη των εκτός και εντός ημερησίας θεμάτων.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση του κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά «Παράταση προθεσμίας των εργασιών του έργου «Ύδρευση-αποχέτευση ομβρίων & ακαθάρτων Νέου Μαρμαρά», καθώς η τελευταία παράταση που είχε δοθεί ήταν στις 23/1/2011.
Για τους παραπάνω λόγους, φρονεί ότι θα πρέπει να τεθεί το θέμα αυτό προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
Με βάση τα παραπάνω της καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την συζήτηση του θέματος που αφορά «Παράταση προθεσμίας των εργασιών του έργου «Ύδρευση-αποχέτευση ομβρίων & ακαθάρτων Νέου Μαρμαρά», πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.
Αριθμός Απόφασης: 4/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Παράταση προθεσμίας των εργασιών του έργου «Ύδρευση-αποχέτευση ομβρίων & ακαθάρτων Νέου Μαρμαρά».
Θέμα: 1ο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την από 12/01/2011 αίτηση της εταιρείας ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με την οποία αιτείται την παράταση προθεσμίας των εργασιών του έργου «Ύδρευση-Αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων Νέου Μαρμαρά». Σύμφωνα με το ιστορικό της σύμβασης του έργου, υπεγράφη στις 23/01/2006 στο ποσό των 4.336.134 € χωρίς την δαπάνη του ΦΠΑ. Η τελευταία παράταση για την περάτωση του έργου είχε δοθεί στις 23/01/2011.
 Σύμφωνα με την αίτηση της εταιρείας δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι εγκρίσεις που αναφέρονται σε προηγούμενη αίτησή τους για παράταση και οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συνέχιση των εργασιών δηλαδή: α) δεν έχει ακόμη εγκριθεί η μελέτη και η δαπάνη για την εκσκαφή και την τοποθέτηση και την ολοκλήρωση των αντλιοστασίων, β) δεν έχουν ακόμη χαραχθεί οι δρόμοι και δεν έχουν ακόμη ορισθεί τα υψόμετρα των δρόμων στην περιοχή του Παραδείσου, γ) δεν έχει ακόμη εγκριθεί η μελέτη ΜΠΕ για διάθεση των καθαρών για τον αγωγό των καθαρών (από το βιολογικό έως και το Ε αντλιοστάσιο), δ) δεν έχει ακόμη εγκριθεί ο ΑΠΕ για την ολοκλήρωση ομβρίων.
 Αιτούνται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση των εργασιών μέχρι 23/01/2012 καθ’ότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του αναδόχου.
 Ο Αντιδήμαρχος κ.Δημητρός Δημήτριος ενημερώνει ότι πρέπει να δοθεί παράταση προκειμένου να συνεχίσει το έργο.
 Ο Δήμαρχος προτείνει να δοθεί τρίμηνη παράταση την εταιρεία ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. εως 23/4/2011.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την παράταση προθεσμίας των εργασιών του ανωτέρω έργου.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ.Δημητρού Δημητρίου του Αλεξ., την πρόταση του Δημάρχου και την αίτηση της εταιρείας ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε,
 
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Συμφωνεί με την πρόταση του Δημάρχου και δίνεται τρίμηνη παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «Ύδρευση-Αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων Νέου Μαρμαρά» στην εταιρεία ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., εως 23/4/2011.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 3) Λογοτριβή Ελένη, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Σπανός Μιχαήλ, 6) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 10) Φάλκος Κωνσταντίνος, 11) Παστογιάννης Γεώργιος, 12) Μάντσιος Βασίλειος, 13) Γκιώτης Νικόλαος, 14) Κωστίκας Στυλιανός, 15) Πράτσας Άγγελος, 16) Πράτσας Ιωάννης, 17) Μάλαμα Κυριακή, 18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 19) Πετρίδης Νικόλαος, 20) Αρσένης Καλλικρατίδας.

Υπέρ είναι και ο κ.Καπλάνης Γεώργιος, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, , 2)Δημητρός Δημήτριος του Αστ., 3) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 4) Γκαλή Γιαννούλα 5) Κατσίκης Παναγιώτης, 6) Τσιάρας Εμμανουήλ, δηλώνουν παρόντες, διότι δεν έχουν αναλυτική ενημέρωση επί του ανωτέρω θέματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Πρόεδρος