Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 14/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 07η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 8307/03-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν πέντε (5), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                       AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός                            2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθμός Απόφασης: 99/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας: «Γραφικής ύλης».

Αριθμός θέματος: 11ο

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το (11ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:

Ο Δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-Οικ. Και Διοικ. Υπηρεσιών , της οποίας ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 45.000 ευρώ. Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 και της υπ’ αριθ. 11389/08.03.1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)».

Στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2011 και στον Κ.Α. 02.10.6612, με τίτλο: «Προμήθεια Γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-Οικ. Και Διοικ. Υπηρεσιών», προβλέπεται πίστωση ύψους 45.000,00€, για την εν λόγω δαπάνη, η οποία έχει νομίμως αναληφθεί.

 

Τα μέλη της επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, της ανωτέρω προμήθειας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του προέδρου

Το άρθρο 4 του Ν.2286/95.

Τα άρθρα 3 & 4 και 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια των παρακάτω αγαθών:

Α/Α

Ειδος Υλικού

Ειδος με Α/Α:

Ε.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΡΔΟΝΙΑ

 

ΤΕΜ

300,00

1,10

330,00

2

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

ΤΕΜ

10.000,00

0,10

1.000,00

3

ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟ

 

ΤΕΜ

1.100,00

0,69

759,00

4

ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΩΝΙΑ

 

ΤΕΜ

200,00

3,99

798,00

5

ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ

 

ΤΕΜ

250,00

1,60

400,00

6

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΥΤΙΑ ΑΠΛΟΣ

 

ΤΕΜ

2.000,00

0,28

560,00

7

ΚΛΑΣΕΡ

 

ΤΕΜ

500,00

1,90

950,00

8

ΚΥΒΟΣ ΑΠΛΟΣ

 

ΤΕΜ

150,00

1,46

219,00

9

ΚΥΒΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ

 

ΤΕΜ

200,00

1,79

358,00

10

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

 

ΤΕΜ

200,00

1,54

308,00

11

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ

 

ΤΕΜ

400,00

0,28

112,00

12

ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ

 

ΤΕΜ

300,00

1,22

366,00

13

ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ

 

ΤΕΜ

300,00

0,81

243,00

14

ΤΑΜΠΟΝ

 

ΤΕΜ

100,00

1,14

114,00

15

ΧΑΡΤΙ Α3

 

ΤΕΜ

3.000,00

3,65

10.950,00

16

ΧΑΡΤΙ Α2

 

ΤΕΜ

300,00

8,10

2.430,00

17

ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

ΤΕΜ

250,00

32,00

8.000,00

18

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

ΤΕΜ

150,00

22,50

3.375,00

19

ΧΑΡΤΙ Α4 ΧΑΡΤΟΝΕ

 

ΤΕΜ

150,00

10,49

1.573,50

20

ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ

 

ΤΕΜ

50,00

13,80

690,00

21

ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ

 

ΤΕΜ

50,00

5,28

264,00

22

ΣΥΡΜΑΤΑ

 

ΤΕΜ

500

0,4

200,00

23

ΜΟΛΥΒΙΑ

 

ΤΕΜ

250

0,32

80,00

24

ΣΤΥΛΟ

 

ΤΕΜ

1500

1,05

1.575,00

25

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ

 

ΤΕΜ

100

1,30

130,00

26

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ Α3

 

ΤΕΜ

200

3,95

790,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

36.574,50

 

 

 

 

ΦΠΑ 23%

 

8412,13

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

44986,63

 

Ψηφίζει πίστωση σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00€), σε βάρος του Κ.Α 02.10.6612, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 99/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές