Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 14/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 07η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 8307/03-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν πέντε (5), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                      AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                   1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός                             2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθμός Απόφασης: 98/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας: «Ζάντες και ελαστικά».

Αριθμός θέματος: 10ο

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το (10ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:

Ο Δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια ζαντών και ελαστικών, της οποίας ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 45.000ευρώ. Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 και της υπ’ αριθ. 11389/08.03.1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)».

Στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2011 και στον Κ.Α. 20.6671.0001, με τίτλο: «Προμήθεια Ζάντες και ελαστικά», προβλέπεται πίστωση ύψους 45.000,00€, για την εν λόγω δαπάνη, η οποία έχει νομίμως αναληφθεί.

Τα μέλη της επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, της ανωτέρω προμήθειας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του προέδρου

Το άρθρο 4 του Ν.2286/95.

Τα άρθρα 3 & 4 και 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια των παρακάτω αγαθών:

A/A

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α

Ε.Μ.

ΠΟΣ/ΤΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

315/80 R22,5TL/Μ142

 

ΤΕΜ

8

398,3

3.186,40

2

315/80 R22,5TL/Μ605

 

ΤΕΜ

16

398,3

6.372,80

3

11 R22,5TL/Μ111

 

ΤΕΜ

2

299,71

599,42

4

11 R22,5TL/Μ315

 

ΤΕΜ

2

320,7

641,4

5

11 R22,5TL/605

 

ΤΕΜ

4

302,23

1.208,92

6

295/80 R22,5TL/Μ144

 

ΤΕΜ

4

338,41

1.353,64

7

295/80 R22,5TL/Μ144

 

ΤΕΜ

2

338,41

676,82

8

295/80 R22,5TL/Μ622

 

ΤΕΜ

4

350,79

1.403,16

9

305/75 R19,5/FH55

 

ΤΕΜ

2

339,97

679,94

10

305/76 R19,5/TH25

 

ΤΕΜ

4

348,48

1.393,92

11

235/75 R17,5TL/M143

 

ΤΕΜ

4

211,74

846,96

12

13 R22,5TL/M61

 

ΤΕΜ

2

378,57

757,14

13

13 R22,5TL/M73

 

ΤΕΜ

6

390,59

2.343,54

14

225/75 R17,5TL/M143

 

ΤΕΜ

6

179,4

1.076,40

15

225/75 R17,5TL/M608

 

ΤΕΜ

4

184,87

739,48

16

12,5/8018TL 12PR/SOLIDEAL

 

ΤΕΜ

4

273,24

1.092,96

17

16,9-28TL 12PR/SOLIDEAL

 

ΤΕΜ

2

605,88

1.211,76

18

18,4-26TL 12PR/SOLIDEAL

 

ΤΕΜ

2

612,08

1.224,16

19

20,5-25TL 20PR L3/G18

 

ΤΕΜ

4

1456,73

5.826,92

20

130024TL12PRG2/SOLIDEAL

 

ΤΕΜ

4

509,85

2.039,40

21

185/65 R14TL350/350

 

ΤΕΜ

4

47,83

191,32

22

205/80 R16TL/785

 

ΤΕΜ

4

81,29

325,16

23

225/75 R16TL/OPAT

 

ΤΕΜ

4

103,6

414,4

24

255/70 R15TL/OPAT

 

ΤΕΜ

4

115,7

462,8

25

195 R14CTL/H09

 

ΤΕΜ

3

66,58

199,74

26

195R14CT/H09

 

TEM

3

66,58

266,32

 

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

36.534,88

 

 

 

 

ΦΠΑ 23%

 

8403,02

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

44937,9

 

Ψηφίζει πίστωση σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00€), σε βάρος του Κ.Α 20.6671.0001, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 98/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές