Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                   A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 3/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 7η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 1232/04-02-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                         AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                          1) Σπανός Μιχαήλ
2.  Κωστίκας Στυλιανός
3.  Λογοτριβή Ελένη
4.  Μάντσιος Βασίλειος   
5.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
6.  Δημητρός Δημήτριος του Ασ.

Ο οποίος δεν προσήλθε στην συνεδρίαση, καίτοι νομίμως κληθείς, ως ευρισκόμενος εκτός έδρας του Δήμου.                  
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 2ο
                                      «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για τη στέγαση του ΤΕΕ ΕΠΑΛ Νικήτης».
  
Αριθμός Απόφασης: 9/2011

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων κα.Καραδήμου Δήμητρα, η οποία εισηγούμενη το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Σύμφωνα με την αρ.16/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, αποφασίστηκε η μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το ΤΕΕ ΕΠΑΛ Νικήτης,  λόγω στενότητας χώρου στο Δημαρχείο, το οποίο δεν μπορεί να συστεγάσει τις υπηρεσίες του διευρυμένου Δήμου και του προαναφερόμενου εκπαιδευτηρίου και τον καθορισμό των όρων της δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή. Με την αρ.6/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίστηκαν α) η επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, καθώς και β) η επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81. Για το λόγο αυτό πρέπει να ψηφίσουμε τους όρους του διαγωνισμού.
Στην συνέχεια  ο Πρόεδρος  πρότεινε τον καθορισμό  των όρων της δημοπράτησης μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το ΤΕΕ ΕΠΑΛ Νικήτης,
  Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε  υπόψη της την εισήγηση της κα. Καραδήμου Δήμητρας και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010,

 Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία

Καθορίζει τους όρους της μίσθωσης ακινήτου προκειμένου να στεγάσει το ΤΕΕ ΕΠΑΛ Νικήτης, ως εξής:
ΟΡΟΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Άρθρο 1ο
Ο Δήμαρχος προκηρύσσει φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου προκειμένου να στεγαστεί το ΕΠΑΛ –ΤΕΕ  Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας στη Δ.Εν. Νικήτης.
Άρθρο 2ο  
Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της Δ.Εν. Νικήτης και να έχει εμβαδόν σύμφωνα με την Οικοδομική του Άδεια πάνω από 600 τ.μ. εκ των οποίων τα 100 τ.μ. μπορεί να είναι ενιαίος υπόγειος χώρος. Επειδή το συνολικό εμβαδό του κτιρίου είναι πολύ μεγάλο μπορεί να κατανεμηθεί και σε διαφορετικά κτίρια με ελάχιστο εμβαδόν αύλειου χώρου 1000 τ.μ..
 Άρθρο 3ο
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία παρέλευσης του χρόνου μίσθωσης.
Άρθρο 4ο
Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή  και προφορική και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Δήμαρχο ο οποίος θα καλέσει επί αποδείξει να λάβουν μέρος εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την επιτροπή.
Άρθρο 5ο
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους στο Δημοτικό Κατάστημα και να προσκομίσουν τις προσφορές τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα γίνει η δημοσίευση της διακήρυξης για εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, τα νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτησίας του καθώς και το τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου.
Οι προσφορές θα διαβιβαστούν οίκοθεν από το Δήμο στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 η οποία μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους διακήρυξης και θα συντάξει σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή τους. Η έκθεση μαζί με τους φακέλους των προσφορών θα επιστραφούν στο Δήμο ο οποίος θα μεριμνήσει για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Άρθρο 6ο 
Όσων ιδιοκτητών τα ακίνητα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας θα ειδοποιηθούν με έγγραφη πρόσκληση από τον Δήμαρχο που θα προσδιορίζει την ημέρα και ώρα της δημοπρασίας.
Όσοι συμμετάσχουν σε αυτή τη φάση της δημοπρασίας θα πρέπει κατά τη διεξαγωγή της να προσκομίσουν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας εγγυητική επιστολή συμμετοχής 16.200,00 €.
Άρθρο 7ο
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη ,η υποχρέωση Δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.
Άρθρο 8ο
Μέγιστο όριο της προσφοράς ορίζεται το ποσό των  54.000,00 € ετησίως
Άρθρο 9ο
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από την  μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο.
Άρθρο 10ο
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Άρθρο 11ο  
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της  σύμβασης μίσθωσης διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλλε καταπίπτει υπέρ του Δήμου.
Άρθρο 12ο
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:
Α)Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικ.Ε. ως ασύμφορο ή λόγω σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας.
Β)Ο μειοδότης με τον εγγυητή του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά της δημοπρασίας καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπρόθεσμα για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Η επανάληψη της δημοπρασίας γίνεται σε βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως μέγιστο όριο προσφοράς ορίζεται το τελευταίο ποσό που δόθηκε στην προηγούμενη δημοπρασία το οποίο μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερόμενης στους όρους της πρώτης διακήρυξης  και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Π..Δ. 270/81.
Ο Δήμος επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος του προς αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν θα υποστεί από την μη υπογραφή της συμβάσεως εκ μέρους του εκμισθωτή.
Άρθρο 13ο  
Σε περίπτωση που θα προκύψει διαφωνία στη διάρκεια της μίσθωσης ή οτιδήποτε άλλο που αφορά τη σύμβαση που θα καταρτιστεί, λύεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 14ο
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από το Δήμο στον κύριο του ακινήτου που θα αναδειχθεί ανάδοχος μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μισθωτικού μήνα.
Άρθρο 15ο
Οποιαδήποτε προσθήκη, διαμόρφωση ή εγκατάσταση αντικειμένων συμφωνείται ότι γίνεται επ΄ ωφελεία του Δήμου Σιθωνίας του τελευταίου δικαιούμενου να αφαιρέσει αζημίως γι΄ αυτόν κάθε εγκατάσταση και να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε.
Άρθρο 16ο
Σε περίπτωση που θα μεταβιβαστεί το ακίνητο που θα μισθωθεί, ο νέος κύριος αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή από την παρούσα μίσθωση , ο Δε πωλητής είναι υποχρεωμένος προτού να μεταβιβάσει το ακίνητο να γνωστοποιήσει  εγγράφως στο Δήμο τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή.
Άρθρο 17ο
Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που αναφέρονται στο μίσθωμα καθώς και με τα έξοδα δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού.

Υπέρ είναι τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 1) Τζίτζιος Ιωάννης, 2) Κωστίκας Στυλιανός, 3) Λογοτριβή Ελένη, 4) Μάντσιος Βασίλειος.
Κατά είναι τα μέλη της Οικ.Ε.: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης και 2) Δημητρός Δημήτριος του Αστ., διότι δεν συμφωνούν με το άρθρο 8, προτείνουν μέγιστο όριο προσφοράς το ποσό των 60.000,00 € ετησίως.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Πρόεδρος