Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Α Π Ο Σ Π
Α Σ Μ Α

Από το
πρακτικό της αριθμ. 4/2011

Συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 9/2011

 

ΘΕΜΑ:  Κανονισμός Ύδρευσης – Αποχέτευσης

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.00 
συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε
Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών
μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.     
Ζησόπουλος
Γεώργιος

3.     
Κατσαρός  Γραμμένος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και είπε ότι σύμφωνα με τον νέο κανονισμό Ύδρευσης και Αποχέτευσης
του Δήμου Σιθωνίας  υπάρχει μεγάλη αδικία
για την τοπική Κοινότητα Μεταγγιτσίου ,με την αύξηση που δόθηκε  στα παγία και στα τέλη Ύδρευση – Αποχέτευσης,
και στην μη υδροδότηση των οικοπέδων.                                                                                                                                                           
Η Τοπική Κοινότητα Μεταγγιτσίου είναι αγροτικό χωριό, και για οκτώ
περίπου μήνες  το νερό έρχεται με φυσική
ροή χωρίς έξοδα  φυσικά, επίσης τα
απόβλητα φεύγουν με φυσική ροή  χωρίς
έξοδα αφού δεν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός

Αφού τα έσοδα είναι
ανταποδοτικά είναι μεγάλο λάθος οι αυξήσεις που δόθηκαν.

        Επίσης απαγορεύεται σύμφωνα με τον νέο
κανονισμό Ύδρευσης – Αποχέτευσης να υδροδοτηθούν τα οικόπεδα εντός του
οικισμού, και εκτός οικισμού όπου εκτρέφονται ζώα, στην Κοινότητά μας εκτός του
ότι το νερό έρχεται με φυσική ροή υπάρχει και επάρκεια, και δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα να υδροδοτούνται τα οικόπεδα

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

     Να γίνει τροποποίηση του νέου Κανονισμού
Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Σιθωνίας , σε ότι αφορά την Τοπική Κοινότητα
Μεταγγιτσίου στα εξής σημεία.

       1.   Να
γίνει μείωση των τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης ,των παγίων , των τελών σύνδεσης,
και η αύξηση που θα δοθεί  να είναι
σύμφωνα με τα έξοδα που γίνονται για τα δίκτυα Ύδρευσης και αποχέτευσης.

    2. Να υδροδοτούνται τα οικόπεδα εντός οικισμού
και εκτός όπου εκτρέφονται γιά

ιδιοκατανάλωση.                                                                                                                                                                                                             Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 9/2011.

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                  (Υπογραφές)

 

 

 

 

                                  Ακριβές
Απόσπασμα

                           Ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου