Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

———————————————————–

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 3/2011
της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής  

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου
Σιθωνίας  

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα Πέμπτη 24
Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου
Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 13/18-2-2011
πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,
δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                          
Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

 

Θέμα 1ο «Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος 2011»

Αρ. Απόφ.: 9

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.
Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω
θέματος:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 86 παρ. 4  του Ν.3852/2010, το
συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα έργα
τα οποία πρέπει να εκτελεστούν στη Δημοτική Κοινότητα, η δαπάνη των οποίων
μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση
του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                            
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Προτείνει προς το Δημοτικό
Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2011 για τη Δημοτική
Κοινότητα Αγίου Νικολάου κατά υπηρεσία ως εξής:

 

Α/Α        Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

1.- Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης
στα Πριόνια.

2.-Κατασκευή διυλιστηρίων για τον
καθαρισμό του νερού φράγματος Δραγουδελίου.

3.-Σύνδεση αγωγού Νιποτάμου με
δεξαμενή Αγίου Νικολάου.

4.-Αντικατάσταση σωλήνων αμιάντου
μήκους πέντε χιλιομέτρων από Πριόνια προς  

     Βουρβουρού.

5.-Ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων
α)Σμαρδέλα και β)Γήπεδο.

6.-Κατασκευή λιμνοδεξαμενής πηγών
Δραγουδελίου.

7.-Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου
Παλαιοεκκλησίας.    

8.-Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων
Ντρισκά.

9.-Ανάπλαση παραδοσιακών πηγών
ύδρευσης.

10.-Κατασκευή παραδοσιακής βρύσης
και κιόσκι στη θέση Σταυρός.

11.-Κατασκευή παραδοσιακής βρύσης
και κιόσκι στη θέση Παπήδηλος.

12.-Επεκτάσεις – αντικαταστάσεις
εσωτερικών δικτύων ύδρευσης.

13.-Αντικατάσταση σωλήνων
αμιάντου εντός του οικισμού Αγίου Νικολάου.

14.-Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης
εντός του οικισμού Αγίου Νικολάου.

15.-Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης
εκτός του οικισμού Αγίου Νικολάου.

 

 

Α/Α  Β)ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-
ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

1.-Αγορά κάδων απορριμμάτων (100
τεμάχια) για τοποθέτηση εντός και εκτός οικισμού.

2.-Επεκτάσεις φωτισμού εντός
οικισμού Αγίου Νικολάου, Λιβροχιό, Λατούρα, Βουρβουρού.

 

 

Α/Α  Γ)ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

1.-Αντικατάσταση παλαιών αγωγών
αποχέτευσης εντός του οικισμού Αγίου Νικολάου.

 

Α/Α  Δ)ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

 

1.-Χρηματοδότηση βάσει της
μελέτης διαμόρφωση- ηλεκτροφωτισμός κεντρικής πλατείας

     Αγίου Νικολάου.

2.-Ανάπλαση – διαμόρφωση πλατείας
και ηλεκτροφωτισμός Αγίας Παρασκευής.

3.-Κατασκευή παραλιακού
πεζοδρόμου στη ζώνη παραλίας Βουρβουρούς.

4.-Σήμανση και ηλεκτροφωτισμός
του παραλιακού δρόμου Βουρβουρούς.

5.-Μελέτη- κατασκευή κόμβου Ακτής
Σαλονικιού και Κροτύρι.

6.-Συντήρηση και διαμόρφωση
αγροτικών δρόμων με 3 Α.

7.-Πεζοδρομήσεις – πλακοστρώσεις
εντός του οικισμού Αγίου Νικολάου.

8.-Αγορά οικοπέδων εντός του
οικισμού Αγίου Νικολάου για δημιουργία πάρκινγκ.

9.-Αντικατάσταση φθαρμένων
σταμπωτών εντός του οικισμού Αγίου Νικολάου και επέκταση

    αυτών στον κεντρικό πυρήνα του.

10.-Μελέτη – κατασκευή πλωτών
εξεδρών στη Βουρβουρού.

11.-Μελέτη- επέκταση του λιμενοβραχίονα
στο λιμάνι του Όρμου Παναγίας.

12.-Μελέτη – κατασκευή σταθερού βραχίονα
στη Λατούρα.

13.-Ασφαλτόστρωση δρόμου από όρμο
Παναγίας (πίσω από τα ψαράδικα προς Λιβροχιό).

14.-Ασφαλτόστρωση δρόμου στο
Λιβάρι (Λάμπου- Καρανικόλα).

15.-Ασφαλτόστρωση δρόμου στην
Κούνια (Σβούκη- Στεργιούδα).

16.-Ασφαλτόστρωση δρόμου στη
Μπάρα Βουρβουρούς (Καμπάνη Ιωάννη).

17.-Ασφαλτόστρωση δρόμου
Βουρβουρού περιοχή Ρέμα.

18.-Ασφαλτόστρωση δρόμου Αγία
Μαρίνα- Τσέσμα.

19.-Ασφαλτόστρωση δρόμου στη
Τσεσμούδα (Τσιάρα-Ζηνόζη).

20.-Ασφαλτόστρωση δρόμου προς
Νεκροταφείο.

21.-Ασφαλτόστρωση δρόμων
Βλαχογιώργου – Μυλωνά προς Λύκειο και Θαλασσούδη.

22.-Ασφαλτόστρωση μικτού τμήματος
στη θέση Δρακότρυπα.

 

 

Α/Α   Ε)ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ

 

1.-Αλλαγή χλοοτάπητα του γηπέδου
Αγίου Νικολάου.

2.-Κατασκευή 5Χ5 στο γήπεδο
Δημοτικού Σχολείου.

3.-Βελτίωση παιδικής χαράς στους
χώρους Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου.

4.-Κατασκευή στεγάστρων (κιόσκια)
στο εκκλησάκι Σταυρού, στον Όρμο Παναγίας, Ακτή

     Σαλονικιού και στο Κούβαλι.

5.-Μελέτη για άμεση αξιοποίηση
ακινήτου Ζηνόζη.

6.-Αμμοβολή και αρμολόγηση
εξωτερικών τοίχων και εργασίες συντήρησης – 

     αποκατάστασης Κοινοτικού Καταστήματος
Αγίου Νικολάου εσωτερικά και εξωτερικά.

7.-Μελέτη αξιοποίησης κτήματος
Μπάρας.

8.-Μελέτη αξιοποίησης της δασικής
έκτασης Ξιφάρα- Βουρβούρου.

9.-Αγορά οικοπέδων για την
επέκταση του Νεκροταφείου.

10.- Συντήρηση νεκροταφείου,
επέκταση οστεοφυλακίου και κατασκευή κενοταφίου.

11.-Αγορά οικοπέδων α)είσοδος
Αγίου Νικολάου (ιδιοκτησία Γρίβα) και β)Κληρονόμων

       Στεργιούδα Άγγελου.    

12.-Εφαρμογή ΓΠΣ  α)Α και Β κατοικίας Αγίου Νικολάου, β)Β
κατοικίας Βουρβουρού, γ)Α

       και Β κατοικίας στον Όρμο Παναγίας,
Λιβροχιό, Τσαίρια και δ)Β κατοικίας στην Ακτή

       Σαλονικιού.

13. Αποκατάσταση ρέματος στο
Λιβροχιό.

14.-Αποκατάσταση ρέματος στη
Κούνια και κατασκευή δρόμου.

15.-Αλλαγή κουφωμάτων, βάψιμο,
πλακάκια και είδη υγιεινής στο Δημοτικό Σχολείο.

16.-Ανάπλαση αύλειου χώρου
Γυμνασίου – Λυκείου Αγίου Νικολάου. 

 

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω:

 

 

 

         Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  
ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                    
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                            
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                   
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ