Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 2/2013 συνεδριάσεως
του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και
στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 25-02-2013 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και
ώρα  19:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 525/16-02-2013 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία
(3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος               1. Λαθούρη Καλή   

2. Κωτσάκης Ιορδάνης                 

             

            Στη
συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών.

            Ο
Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 3/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Μεταφορά
μπάζων από κοινοτικό χώρο για συντήρηση αγροτικών δρόμων».

                                                                       

Θέμα:3ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το τρίτο (3ο ) θέμα
της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι προτείνει να γίνει μεταφορά μπάζων από
κοινοτικό χώρο που βρίσκεται δίπλα στο βιολογικό της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης,
ώστε να γίνει συντήρηση των αγροτικών δρόμων της Τοπικής Κοινότητας.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το τοπικό συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου.

Αποφασίζει
ομόφωνα

            Να γίνει μεταφορά μπάζων από τον
κοινοτικό χώρο που βρίσκεται δίπλα στο βιολογικό της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης,
ώστε να γίνει συντήρηση των αγροτικών δρόμων της Τοπικής Κοινότητας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

  

 

 

     
Ο Πρόεδρος                                                     τα μέλη

       Υπογραφή                                                     Υπογραφές                     

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                  Τσελεπής Αρ.Ανέστης