Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 2/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 04-03-2013 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα
14:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 73/27-02-2013 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε{5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                     

2. Κοντού
Ελένη

3.Ανδρανούδης
Γεώργιος                                    

4. Πράτσα Άννα

5. Δραγάνης
Αλέξανδρος       

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 9/2013.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Ράμπες
πρόσβασης μικρών σκαφών».

Θέμα: 2ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο
(2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, το υπ’ αριθμ. 1157/23-01-2013 έγγραφο του Δήμου Σιθωνίας,
σύμφωνα με το οποίο ζητούν να υποδείξουμε τις θέσεις στην περιοχή μας, όπου
μπορούν να κατασκευαστούν από το Δήμο, ράμπες καθέλκυσης μικρών σκαφών, ώστε να
ενημερωθεί το Λιμεναρχείο και να προχωρήσει η αδειοδότηση. Οι θέσεις που θα
πρέπει να προταθούν, πρέπει να είναι μία ανά οικισμό και να μην προκαλούν προβλήματα
στους λουόμενους, γιατί σε μία έκταση δεξιά και αριστερά από τις ράμπες θα
οριστούν θέσεις αγκυροβολιτών από το λιμεναρχείο.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και το ανωτέρω
έγγραφο  

Αποφασίζει
ομόφωνα

Προτείνουν να
γίνουν μία ράμπες πρόσβασης μικρών σκαφών, μία στο Πόρτο Κουφό, μία στο
Καλαμίτσι, μία στην Τορώνη, μία στο Βαλτί, μία στο Γριάβα και μία στο Λιναράκι.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο Πρόεδρος                                               
Τα μέλη

          Υπογραφή   
                                            Υπογραφές    

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                        Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                  Τζέλιος
Αθανάσιος