Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 9

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 4/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 18 Απριλίου  2011 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 19:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο,
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την  26/13-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου
του Τοπικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής
Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο τριών {3} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος                ουδείς      

2.Λαθούρη Καλή

3. Κωτσάκης
Ιορδάνης

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου,
ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 9/2011.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Αιτήσεις
πολιτών ».

Θέμα: 1ο

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει
ότι:

 Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου τις κάτωθι
αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)     
Την υπ΄αριθμ.5114/13-04-2011 αίτηση, του Γιώβου
Γεωργίου του Δημητρίου , σύμφωνα με την οποία αιτείται την παραχώρηση χώρου,
αιγιαλού και παραλίας, 70 τ.μ. στην παραλία Σάρτης μπροστά στο κατάστημά του,
για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες.

2)     
Την υπ΄αριθμ. 5098/13-04-2011 αίτηση, του Ευστράτιου
Τσαλίκη του Μιχαήλ με την οποία αιτείται την παραχώρηση χώρου αιγιαλού και
παραλίας 45 τ.μ μπροστά στο κατάστημά του για την τοποθέτηση ομπρέλες και
ξαπλώστρες.

3)     
Την υπ΄αριθμ. 4221/07-04-2011 αίτηση, της Κολόβη
Μαγδαληνής του Αθανασίου, σύμφωνα με την οποία αιτείται, παραχώρηση χώρου,
αιγιαλού και παραλίας, 50τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρέλες, ως χώρος  αναμονής των πελατών, στην Σάρτη αμέσως μετά
το μικρό γήπεδο, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων.

4)     
Την υπ΄αριθμ. 2612/11-03-2011 αίτηση, του Χαρίλαου
Λαζαρίδη του Πολυχρόνη , σύμφωνα μα την οποία αιτείται, παραχώρηση χώρου
αιγιαλού και παραλίας 25 τ.μ., στο κάμπινγκ Αρμενιστής για την εκμετάλλευση
Θαλασσίων σπορ .

5)     
Την υπ΄αριθμ. 3561/31-03-2011 αίτηση, του Σαραντίδη
Χ  Ε Σαραντίδη ΟΕ σύμφωνα με την οποία
αιτείται παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας 50 τμ στη θέση Πλατανίτσι  για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ . 

6)     
Την υπ αριθ 5298 αίτηση της Κρομμύδα Μαρίας με την
οποία αιτείται παραχώρηση χώρου    αιγιαλού και παραλίας 20 τμ στη θέση Πορτοκάλι
– Καβουρότρυπες για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας .

7)     
Την υπ αριθ 5297 αίτηση της Κρομμύδα Μαρίας με την
οποία αιτείται παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας 60 τ.μ. στη θέση
Πορτοκάλι-Καβουρότρυπες για την τοποθέτηση Ομπρέλες – ξαπλώστρες …

8)     
Την υπ αριθ 5101/13-04-2011 αίτηση της
Λουκάκη Θωμαής του Παναγιώτη σύμφωνα με την οποία αιτείται την παραχώρηση χώρου
αιγιαλού και παραλίας  80τμ μπροστά από
το κατάστημά της για την τοποθέτηση Ομπρέλες και ξαπλώστρες .

9)     
Την υπ αριθ 5105/13-04-2011αίτηση του Μιχαήλ Πιντή του
Εμμανουήλ σύμφωνα με την οποία αιτείται παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας
50 τμ για την τοποθέτηση ξαπλώστρες και ομπρέλες μπροστά στο κατάστημά του .

10)  Την
υπ αριθ 5106/13-04-2011 Ελένη Σαμιωτάκη του Εμμανουήλ σύμφωνα με την οποία
αιτείται την παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας  100 τμ για την τοποθέτηση ξαπλώστρες και
ομπρέλες μπροστά στο κατάστημά της .

11)  Την
υπ αριθ 5100/13-04-2011 αίτηση του Ιωάννη Τσαλίκη του Μιχάηλ σύμφωνα με την
οποία αιτείται την παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας  150τμ μπροστά από το κατάστημά του για την
τοποθέτηση Ομπρέλες και ξαπλώστρες .

12)  Την
υπ αριθ 5108/13-04-2011 αίτηση του Σύγγελη Δημητρίου του Αλεξάνδρου σύμφωνα με
την οποία αιτείται την παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας  100τμ μπροστά από το κατάστημά του για την
τοποθέτηση Ομπρέλες και ξαπλώστρες .

13)  Την
υπ αριθ 5107/13-04-2011 αίτηση του Παναγιώτη Τσαμούρη του Λεοντίου σύμφωνα με
την οποία αιτείται την παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας  90τμ μπροστά από το κατάστημά του για την
τοποθέτηση Ομπρέλες και ξαπλώστρες .

14)  Την
υπ αριθ 5102/13-04-2011 αίτηση του Χρυσογονίδη Χρήστου του Νικολάου σύμφωνα με
την οποία αιτείται την παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας  60τμ μπροστά από το κατάστημά του για την
τοποθέτηση Ομπρέλες και ξαπλώστρες .

15)  Την
υπ αριθ 5099/13-04-2011 αίτηση του Κωνσταντίνου Τσαλίκη του Μιχαήλ σύμφωνα με
την οποία αιτείται την παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας  100τμ μπροστά από το κατάστημά του για την
τοποθέτηση Ομπρέλες και ξαπλώστρες .

16)  Την
υπ αριθ 5116/13-04-2011 αίτηση του Χατζηφωτίου Ανδροκλή του Στυλιανού σύμφωνα
με την οποία ζητάει την παραχώρηση χώρου 20 τμ μπροστά από την τροχήλατη
Καντίνα  για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων  στην στροφή πριν το
κάμπινγκ Πλατανίτσι για την εξυπηρέτηση πελατών του.

17)  Την
υπ αριθ 2378/04-03-2011 αίτηση της Ούβε Χίττκα του Οττο σύμφωνα με την οποία
αιτείται, παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 40τ.μ. για την εκμετάλλευση
θαλασσίων σπορ , στην Σάρτη στη θέση δίπλα από το Ξενοδοχείο SARTI BEACH.

18)  Την
υπ αριθ 5270 αίτηση του Ταβλαρίδη Μιχαήλ του Θεοφύλακτου σύμφωνα με την οποία
αιτείται την παραχώρηση χώρου 50μ2 μπροστά από το εστιατόριο του με την
επωνυμία ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ  για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων .

                                               

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του
Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

Αποφασίζει

 

Ανά αίτηση τα εξής:

 

1)     
Για την αίτηση του Γιώβου Γεωργίου του Δημητρίου  , ομόφωνα εγκρίνει την παραχώρηση χώρου, 70
τ.μ. στην παραλία Σάρτης μπροστά από το κατάστημά του  , για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες
με την προϋπόθεση οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες να αναπτυχθούν μπροστά από το
κατάστημά του και να έχουν απόσταση οκτώ(8) μέτρων από το κύμα για την
διευκόλυνση των λουομένων.

2)     
Για την αίτηση του Ευστράτιου Τσαλίκη του Μιχαηλ  ομόφωνα εγκρίνει την παραχώρηση χώρου, 45 τ.μ.
στην παραλία Σάρτης μπροστά από το κατάστημά του  , για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες
με την προϋπόθεση οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες να αναπτυχθούν μπροστά από το
κατάστημά του και να έχουν απόσταση οκτώ(8) μέτρων από το κύμα για την
διευκόλυνση των λουομένων.

3)     
Για την αίτηση της Μαγδαληνής Κολόβη του Αθανασίου
ομόφωνα εγκρίνει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 50 τμ για την τοποθέτηση
Ομπρέλες και Ξαπλώστρες για την αναμονή πελατών 
που θα χρησιμοποιούν τα θαλάσσια σπορ 
.

4)     
Για την αίτηση του Χαρίλαου Λαζαρίδη του πολυχρόνη
ομόφωνα εγκρίνει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 25 τμ εντός του Κάμπινγκ
Αρμενιστής για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ

5)     
Για την αίτηση της Σαραντίδη Χ – Σαραντίδη Ε ΟΕ ομόφωνα
εγκρίνει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 50 τμ εντός του Κάμπινγκ
Πλατανίτσι για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ

6)     
Για την αίτηση της Κρομμύδα Μαρίας ομόφωνα εγκρίνει την
παραχώρηση 20 τμ αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση τροχήλατης Καντίνας
στη θέση Πορτοκάλι Καβουρότρυπες  .

7)     
Για την αίτηση της Κρομμύδα Μαρίας ομόφωνα εγκρίνει την
παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας 60 τμ στη θέση Πορτοκάλι Καβουρότρυπες
για την τοποθέτηση ξαπλώστρες και ομπρέλες .

8)     
Για την αίτηση της Λουκάκη θωμαής του Παναγιώτη  ομόφωνα εγκρίνει την παραχώρηση χώρου, 80
τ.μ. στην παραλία Σάρτης μπροστά από το κατάστημά της  , για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες
με την προϋπόθεση οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες να αναπτυχθούν μπροστά από το
κατάστημά της και να έχουν απόσταση οκτώ(8) μέτρων από το κύμα για την
διευκόλυνση των λουομένων.

9)     
Για την αίτηση του Μιχαήλ Πιντή του Εμμανουήλ ομόφωνα εγκρίνει
την παραχώρηση χώρου, 50 τ.μ. στην παραλία Σάρτης μπροστά από το κατάστημά
του  , για την τοποθέτηση ομπρέλες και
ξαπλώστρες με την προϋπόθεση οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες να αναπτυχθούν
μπροστά από το κατάστημά του και να έχουν απόσταση οκτώ(8) μέτρων από το κύμα
για την διευκόλυνση των λουομένων.

10)  Για
την αίτηση της Σαμιωτάκη Ελένης του Εμμανουήλ ομόφωνα εγκρίνει την παραχώρηση
χώρου, 100 τ.μ. στην παραλία Σάρτης μπροστά από το κατάστημά της  , για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες
με την προϋπόθεση οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες να αναπτυχθούν μπροστά από το
κατάστημά της και να έχουν απόσταση οκτώ(8) μέτρων από το κύμα για την
διευκόλυνση των λουομένων.

11)  Για
την αίτηση του Τσαλίκη Ιωάννη του Μιχαήλ ομόφωνα εγκρίνει την παραχώρηση χώρου,
μόνο για 80 τ.μ. στην παραλία Σάρτης μπροστά από το κατάστημά του  , για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες
με την προϋπόθεση οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες να αναπτυχθούν μπροστά από το
κατάστημά του και να έχουν απόσταση οκτώ(8) μέτρων από το κύμα για την
διευκόλυνση των λουομένων.

12)  Για
την αίτηση του Σύγγελη Δημήτριου του Αλεξάνδρου ομόφωνα εγκρίνει την παραχώρηση
χώρου, μόνο για 100 τ.μ. στην παραλία Σάρτης μπροστά από το κατάστημά του  , για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες
με την προϋπόθεση οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες να αναπτυχθούν μπροστά από το
κατάστημά του και να έχουν απόσταση οκτώ(8) μέτρων από το κύμα για την
διευκόλυνση των λουομένων.

13)  Για
την αίτηση του Τσαμούρη Παναγιώτη του Λεοντίου ομόφωνα εγκρίνει την παραχώρηση
χώρου, μόνο για 90 τ.μ. στην παραλία Σάρτης μπροστά από το κατάστημά του  , για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες
με την προϋπόθεση οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες να αναπτυχθούν μπροστά από το
κατάστημά του και να έχουν απόσταση οκτώ(8) μέτρων από το κύμα για την
διευκόλυνση των λουομένων

14)  Για
την αίτηση του Χρυσογονίδη Χρήστου του Νικολάου ομόφωνα εγκρίνει την παραχώρηση
χώρου, μόνο για 60 τ.μ. στην παραλία Σάρτης μπροστά από το κατάστημά του  , για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες
με την προϋπόθεση οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες να αναπτυχθούν μπροστά από το
κατάστημά του και να έχουν απόσταση οκτώ(8) μέτρων από το κύμα για την
διευκόλυνση των λουομένων

15)  Για
την αίτηση του Κωνσταντίνου Τσαλίκη του Μιχάηλ ομόφωνα εγκρίνει την παραχώρηση
χώρου, μόνο για 100 τ.μ. στην παραλία Σάρτης μπροστά από το κατάστημά του  , για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες
με την προϋπόθεση οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες να αναπτυχθούν μπροστά από το
κατάστημά του και να έχουν απόσταση οκτώ(8) μέτρων από το κύμα για την
διευκόλυνση των λουομένων.

16)  Για
την αίτηση του Χατζηφωτίου Ανδροκλή του Στυλιανού ομόφωνα εγκρίνει τη  παραχώρηση χώρου 20 τμ για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων μπροστά από την 
τροχήλατη καντίνα στη θέση πριν το κάμπινγκ Πλατανίτσι στη στροφή για εξυπηρέτηση
των πελατών του .

17)  Για
την αίτηση της Ουβε Χίτκα του Οττο ομόφωνα εγκρίνει την παραχώρηση αιγιαλού και
παραλίας 40 τμ πλησίον του Ξεονοδοχείου sarti beach για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ

18)  Για
την αίτηση του Ταβλαρίδη Μιχαήλ του Θεοφύλακτου ομόφωνα εγκρίνει την παραχώρηση
χώρου 50 τμ μπροστά από το Ξενοδοχείο-Καφέ Εστιατόριο Μαϊστράλι  για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφές                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος