Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 13/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 31η του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 7562/27-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                 AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                              1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Το μέλος της Ο.Ε Γιοβανούδας Βαρσάμης αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 10ου θέματος.

Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

 

Αριθμός θέματος: 2ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ανάθεση για την προμήθεια νυχιών και λεπίδων για τον εκσκαφέα-φορτωτή».

 

Αριθμός Απόφασης: 87/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου και υπό Κ.Α 25.6264.0001 έχει εγγραφεί πίστωση 15.000,00€ για την προμήθεια νυχιών και λεπίδων για τον εκσκαφέα-φορτωτή.

Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου προμήθειας με απευθείας ανάθεση στον προμηθευτή «ΤΡΑΚΤΟΡ Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ- Χ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ Ε.Π.Ε».

 

 

 

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Τ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

1

ΛΑΜΑ JCB ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ

280

42

11760

2

ΝΥΧΙΑ JCB

12

35

420

     
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

77

12180

 

Φ.Π.Α 23%

  

2801,4

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

  

14981,4

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 12.180,00€ συν ΦΠΑ 23% 2.801,40 €, σύνολο με ΦΠΑ 14.981,40 €.

 

Και κάλεσε την Ο.Ε να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

 

                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας νυχιών και λεπίδων για τον εκσκαφέα-φορτωτή, όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Τ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

1

ΛΑΜΑ JCB ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ

280

42

11760

2

ΝΥΧΙΑ JCB

12

35

420

     
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

77

12180

 

Φ.Π.Α 23%

  

2801,4

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

  

14981,4

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 12.180,00€ συν ΦΠΑ 23% 2.801,40 €, σύνολο με ΦΠΑ 14.981,40 €.

Για την εκτέλεση της προμήθειας ψηφίζει πίστωση 14.981,40€ σε βάρος του Κ.Α. 25.6264.0001.

Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον προμηθευτή «ΤΡΑΚΤΟΡ Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ- Χ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ Ε.Π.Ε».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 87/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                          Τα μέλη

Υπογραφή                                                        Υπογραφές

                             Ακριβές Απόσπασμα

                                    Ο Δήμαρχος