Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 13/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 31 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 7562/27-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                        AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                          1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθμός Απόφασης: 84/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια Info Kiosk».

Αριθμός θέματος: 23ο

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το (23ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:

Ο Δήμος μας και συγκεκριμένα η Δ.Κ. του Ν. Μαρμαρά, έχει ανάγκη από την προμήθεια και τοποθέτηση ενός τουριστικού περιπτέρου (Portable Info Kiosk), της οποίας ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 31.625,12€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95, της υπ’ αριθ. 11389/08.03.1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και της υπ’ αριθμ. 7/2011 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου μας, έτους 2011, στον Κ.Α. 02.15.7122.0001, με τίτλο: «Προμήθεια Info Kiosk», προβλέπεται πίστωση ύψους 74.000,00€, για την εν λόγω δαπάνη.

 

Τα μέλη της επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, της ανωτέρω προμήθειας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του προέδρου

Το άρθρο 4 του Ν.2286/95.

Τα άρθρα 3 & 4 και 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.

Την υπ’ αριθμ. 7/2011 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας

Και ιδιαίτερα το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια των παρακάτω αγαθών:

 

Α/Α

Είδος Υλικού

Ε/Μ

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας

Δαπάνη

1

2

3

4

5

6=4*5

1

Προμήθεια Info Kiosk

τεμ.

1

25.711,48€

25.711,48€

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

25.711,48€

ΦΠΑ 23%

 

5.913,64€

ΣΥΝΟΛΟ

 

31.625,12€

Όπως οι προδιαγραφές αυτές αναφέρονται στο τεύχος: «Τεχνικές Προδιαγραφές» της υπ’ αριθμ. 7/2011 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης (Παράρτημα Α).

 

Ψηφίζει πίστωση τριάντα μία χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτά (31.625,12€), σε βάρος του Κ.Α.02.15.7122.0001, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011.

Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 10ου θέματος.

Ο κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστεριού ψηφίζει κατά, διότι θεωρεί υψηλή την προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 84/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές