Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 84

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 8/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

Στη Νικήτη και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 8 Ιουνίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 19:30μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 8369/06-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της  προ ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τσολίδης Αθανάσιος ,Πρόεδρος               ———–     
2. Ζαφειρούδης Αθανάσιος
3. Γεωργακούδας Λάμπρος
3. Μητσιάρα Σόνια
4. Γεωβανέκος Τριαντάφυλλος
   
    Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 84/2011.
                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Αιτήσεις πολιτών για παραχώρηση χώρου ».

Θέμα:1ο
    Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα της προ ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, εξουσιοδοτούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας, να αποφασίζουν επί των αιτήσεων που αφορούν παραχωρήσεις αιγιαλού και κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας.
Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

1)    Την υπ΄αριθμ. 8481/07.06.2011 αίτηση του Κατσίμερου Δημήτριου του Αντωνίου  , ο οποίος αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 60.τ.μ. στην παραλία Νικήτη της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης , μπροστά από το κατάστημά της, για την τοποθέτηση ομπρελών, τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλώστρων .

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας  και τις ανωτέρω αιτήσεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Ανά αίτηση τα εξής:

1)    Για την αίτηση του Κατσίμερου Δημήτριου του Αντωνίου, αποφασίζεται ομόφωνα να παραχωρηθεί χώρος, αιγιαλού και παραλίας, 60 τ.μ. στην παραλία Νικήτης  της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης , μπροστά από το κατάστημά του, για την τοποθέτηση ομπρελών, τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλώστρων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 84/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                             τα μέλη
Υπογραφή    Υπογραφές
           
                Ακριβές απόσπασμα
      Ο Πρόεδρος