Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 13/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 31η του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 7562/27-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                               AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                       1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Το μέλος της Ο.Ε Γιοβανούδας Βαρσάμης αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 10ου θέματος.

Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

 

Αριθμός θέματος: 21ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ανάθεση για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Σύνταξη πρότασης για το μουσείο Νικήτης στο πρόγραμμα Leader και παρακολούθηση του προγράμματος».

 

Αριθμός Απόφασης: 82/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το εικοστό πρώτο (21ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου και υπό Κ.Α 15.7413.0007 έχει εγγραφεί πίστωση 3.000,00€ για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Σύνταξη πρότασης για το μουσείο Νικήτης στο πρόγραμμα Leader και παρακολούθηση του προγράμματος».

Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου εργασίας με απευθείας ανάθεση στον Δημαρά Δήμο.

 

 

 

 

 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μ.Μ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1

Σύνταξη πρότασης για το μουσείο Νικήτης στο πρόγραμμα Leader και παρακολούθηση του προγράμματος

τεμ

1

2.439

2.439

      
 

ΑΘΡΟΙΜΑ

   

2.439

 

ΠΟΣΟ Φ.Π.Α 23%

   

561

 

ΣΥΝΟΛΟ

   

3.000

 

 

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 2.439,00 συν ΦΠΑ 23% 561,00 €, σύνολο με ΦΠΑ 3.000,00 €.

 

Και κάλεσε την Ο.Ε να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

 

 

 

 

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

Ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος δεν το ψηφίζει.

 

 

Εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας «Σύνταξη πρότασης για το μουσείο Νικήτης στο πρόγραμμα Leader και παρακολούθηση του προγράμματος», όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μ.Μ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1

Σύνταξη πρότασης για το μουσείο Νικήτης στο πρόγραμμα Leader και παρακολούθηση του προγράμματος

τεμ

1

2.439

2.439

      
 

ΑΘΡΟΙΜΑ

   

2.439

 

ΠΟΣΟ Φ.Π.Α 23%

   

561

 

ΣΥΝΟΛΟ

   

3.000

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 2.439,00 συν ΦΠΑ 23% 561,00 €, σύνολο με ΦΠΑ 3.000,00 €.

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας ψηφίζει πίστωση 3.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15.7413.0007.

Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον Δημαρά Δήμο .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 82/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                       Τα μέλη

Υπογραφή                                                         Υπογραφές

                              Ακριβές Απόσπασμα

                                Ο Δήμαρχος