Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 13 Ιουνίου    2012 ημέρα
Τετάρτη  και ώρα 8:00 συνήλθε το
Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 73 /11-6-2012 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος . Μητσιάρα
Σόνια, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι αντιδήμαρχοι Δημητρός Δημήτριος και
Αχιλλέας Παπαστεργίου αλλά αποχώρησαν κατά το 6ο θέμα.

 

                           

                           ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
:  6/ 3ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 81/2012  

 

ΘΕΜΑ: Καταγγελία της  Τελλίδου 
Αναστασίας

 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου
επί του παραπάνω θέματος.

 

Η παραπάνω αναφερόμενη με την  αριθ.πρωτ.70/11-6-2012 καταγγελία
επιθυμεί  την αποκατάσταση κάθε υλικής
ζημίας που προκάλεσε ο Δήμος στο οικόπεδό της 
που βρίσκεται  στην παραλία της
Δ.Κ.Νικήτης  καθώς επίσης ζητάει την
αποζημίωση της  περίφραξης του άλλου
οικοπέδου .

 

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν να
γίνει η αποκατάσταση της κάτω περίφραξης του οικοπέδου ενώ για το άλλο που
βρίσκετε από την πάνω πλευρά όχι γιατί είναι κοινόχρηστος χώρος (πεζοδρόμιο)
της Δ.Κ.Νικήτης.  

 

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 81/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

                                           ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ