Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 81

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 7/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

Στη Νικήτη και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 19 Μαΐου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 19:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,(της διακοπείσας στις 18ης  Μαΐου) σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 9428/21-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της  προ ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τσολίδης Αθανάσιος ,Πρόεδρος              ————
2. Ζαφειρούδης Αθανάσιος
3. Μητσιάρα Σόνια
4. Γεωβανέκος Τριαντάφυλλος
5. Γεωργακούδας Λάμπρος   

    Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 81/2011.
                   

<<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ >>

Θέμα 33ο
    Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τριακοστό τρίτο  (33ο) θέμα της  ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:
Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

    Ο Δηλαβεράκης Αναστάσιος του Γεωργίου αιτείται  να κατασκευαστεί  δεξαμενή σε χαμηλότερο υψόμετρο από το κτίριο  δίπλα από την κύρια δεξαμενή έτσι ώστε να έχει το νερό μια φυσική ροή. Εκεί θα τοποθετηθεί το ρολόι του Δήμου και με μηχανικά μέσα, όπου θα  υδροδοτηθεί το σπίτι του μετά από συνεννόηση του υδρονομέα.
                              
                                               
 
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας  και τις ανωτέρω αιτήσεις

Αποφασίζει ομόφωνα        

 
 Ότι ο Δηλαβεράκης Αναστάσιος του Γεωργίου μπορεί  να κατασκευάσει δεξαμενή  σε χαμηλότερο υψόμετρο από την κύρια δεξαμενή  έτσι ώστε το νερό να έχει τη φυσική του ροή  για να τοποθετηθεί το ρολόι του Δήμου. Και  από εκεί με μηχανικά μέσα  θα υδροδοτήσει το σπίτι του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 81/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                             τα μέλη
Υπογραφή    Υπογραφές
   
       
                Ακριβές απόσπασμα
      Ο Πρόεδρος