Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


                                                A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 3/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 7η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 1232/04-02-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                          AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                          1) Σπανός Μιχαήλ
2.  Κωστίκας Στυλιανός
3.  Λογοτριβή Ελένη
4.  Μάντσιος Βασίλειος   
5.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
6.  Δημητρός Δημήτριος του Ασ.

 Ο οποίος δεν προσήλθε στην συνεδρίαση, καίτοι νομίμως κληθείς, ως ευρισκόμενος εκτός έδρας του Δήμου.         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 1ο
                                              «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Έγκριση προϋπολογισμού 12κατημορίων και ψήφιση των πιστώσεων».
  
Αριθμός Απόφασης: 8/2011

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Οικονομικού Τμήματος κ.Αναγνωστάρα Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Σύμφωνα με την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.
Με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 267 του ν.3852/2010 ορίζεται ότι μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, εάν δεν έχει ψηφισθεί ο προϋπολογισμός, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης, με εξαίρεση την καταβολή των αποδοχών και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.
Από τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 160 του ΚΔΚ, προκύπτουν τα ακόλουθα:
α. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 267 του ν.3852/2010 αναφέρονται αποκλειστικά στον προϋπολογισμό του έτους 2011 και αφορούν όλους τους δήμους.
β. Οι προϋπολογισμοί των συνενούμενων ΟΤΑ του έτους 2010, ισχύουν για ένα το πολύ τρίμηνο ως ενιαίος προϋπολογισμός του νέου δήμου. Αυτό σημαίνει ότι οι πιστώσεις που είχαν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς του έτους 2010, θεωρούνται – με τον ποσοτικό περιορισμό που αναφέρεται παρακάτω – ως πιστώσεις του νέου προϋπολογισμού που μπορεί να διατίθενται (ψηφίζονται) από τα αρμόδια όργανα, ενώ αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΚΔΚ, που διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές, έξοδα παράστασης, μισθώματα, υποχρεωτικές εισφορές κ.λ.π.), μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τα έξοδα που θα αποφασισθούν και θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία αυτή, θα είναι έξοδα του προϋπολογισμού έτους 2011 και όχι του προηγούμενου έτους.
γ. Δαπάνες για τις οποίες δεν είχε εγγραφεί πίστωση στους προϋπολογισμούς έτους 2010 των καταργούμενων ΟΤΑ, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν. Εφόσον όμως είχαν εγγραφεί πιστώσεις, δεν εξετάζεται αν αυτές έχουν αναλωθεί μέσα στο έτος 2010 και αν έχει ή όχι απομείνει υπόλοιπο κατά τη λήξη του έτους.
δ. Η δυνατότητα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά τα ανωτέρω αφορά όλες τις κατηγορίες δαπανών (υποχρεωτικών και μη) και όχι μόνο αυτές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 160 του ΚΔΚ.
ε. Το δωδεκατημόριο αποτελεί το 1/12 του αθροίσματος των πιστώσεων το ίδιου (τετραψήφιου) κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού έτους 2010 όλων των καταργούμενων ΟΤΑ, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με τις τυχόν αναμορφώσεις μέχρι 31/12/2010. Το ποσό αυτό αποτελεί κατά κωδικό αριθμό το ανώτατο όριο της πίστωσης που μπορεί να διατεθεί ανά μήνα μέχρι την 31η Μαρτίου 2011.
στ. Κατά την ανωτέρω διαδικασία (υπολογισμός του δωδεκατημόριου) εξετάζεται η ταυτότητα των κονδυλίων, έτσι ώστε να αθροίζονται μόνο οι πιστώσεις που αφορούν το ίδιο αντικείμενο δαπάνης κατά υπηρεσία. Τυχόν διαφοροποιημένη μεταχείριση του ίδιου κωδικού αριθμού εξόδων από τους συνενούμενους ΟΤΑ αντιμετωπίζεται κάτω από το πρίσμα αυτό.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή του κοινοτικού Συμβουλίου. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου ή της Κοινότητας, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών και κοινοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό-κοινοτικό ταμείο.
Η Οικονομική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.
Ο Δήμος μας πρέπει να προβεί στην έγκριση και διάθεση απαραίτητων πιστώσεων που προέρχονται από τους προϋπολογισμούς του 2010 των συνενωμένων Δήμων Τορώνης και Σιθωνίας
Ο νέος Δήμος Σιθωνίας, σύμφωνα με την εκτίμηση των οικονομικών υπηρεσιών,  θα εξαντλήσει ολόκληρο το πρώτο τρίμηνο του 2011 χωρίς να καταρτίσει προϋπολογισμό (που είναι και το ανώτατο όριο) και συνεπώς  θα μπορεί να διαθέσει τις κάτωθι πιστώσεις.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
 την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
 τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 267 του ν.3852/2010
 την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985
 την εγκ. 45/74300 /28.12.2010του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
 τους προϋπολογισμούς έτους 2010 των Δήμων Τορώνης και Σιθωνίας,  όπως ίσχυαν στις 31/12/2010 με τις τυχόν τροποποιήσεις

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει και διαθέτει τις κάτωθι πιστώσεις δωδεκατημορίων των προϋπολογισμών του 2010 των Δήμων Τορώνης και Σιθωνίας για το Α’ τρίμηνο του 2011.

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 12 ΜΟΡΙΑ
Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
2011
02.00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 18.000,00
02.00.6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές-Γενικές Υπηρεσίες 856,67
  
  
02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων-Γενικές Υπηρεσιές 6.500,00
02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης δημοτικών υπαλλήλων 
02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-Γενικές Υπηρεσιές 42.500,00
02.00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών-Γενικές Υπηρεσιές 1.447,50
02.00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία 14.250,00
02.00.6117.001 Αμοιβές ειδικού συνεργάτη 14.250,00
02.00.6121 Εξοδα παραστασεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173) 0,00
02.00.6121.001 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου 25.000,00
02.00.6121.002 Έξοδα παραστάσεωςΑντιδημάρχων 20.000,00
02.00.6121.003 Έξοδα παράστασης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 8.250,00
02.00.6121.004 Εξοδα παράστασης Προέδρων Τοπικών Συμβούλων 5.000,00
02.00.6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων  (αρθρο 175 ΔΚΚ) 0,00
02.00.6123.001 Έξοδα κίνησης Δημάρχου 1.750,00
02.00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς-Γενικές Υπηρεσιές 250,00
02.00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη-Γενικές Υπηρεσιές 9.000,00
02.00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού-Γενικές Υπηρεσιές 11.250,00
02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία-Γενικές Υπηρεσιές 1.250,00
02.00.6312 Λοιποί φόροι-Γενικές Υπηρεσιές 1.000,00
02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών-Γενικές Υπηρεσιές 1.750,00
02.00.6434.001 Οργάνωση και λειτουργία της ηλεκτρονικής σελίδας του Δήμου  Σιθωνίας 1.250,00
02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών-Γενικές Υπηρεσιές 7.312,50
02.00.6452 Συνδρομές internet-Γενικές Υπηρεσιές 2.500,00
02.00.6452.002 Παροχή υπηρεσιών internet 2.500,00
02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.750,00
02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων-Γενικές Υπηρεσιές 38.777,95
02.10.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 96.000,00
02.10.6011.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Διοικητικου-Οικονομικου  112.500,00
02.10.6011.002 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μερική Απασχόληση  13.250,00
02.10.6011.003 Αποζημίωση πρακτικής άσκησης φοιτητών 250,00
02.10.6011.004 Αποδοχές Υπαλλήλων ΚΕΠ 19.000,00
02.10.6011.005 Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών, επιδόματα) 12.500,00
02.10.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 27.000,00
02.10.6012.001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία     2.500,00
02.10.6012.002 Αποζημίωση για έξοδα κίνησης Οικον.-Διοικ.   17.500,00
02.10.6012.003 Αποζημίωση για έξοδα κίνησης Πολιτικού Μηχ/κου      1.250,00
02.10.6012.004 Αμοιβές ληξιάρχου  1.875,00
02.10.6012.005 Επίδομα διαχειριστικών λαθών        750,00
02.10.6012.007 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές    2.875,00
02.10.6012.008 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές     250,00
02.10.6013.001 Καταβολή επιδόματος εξυπηρέτησης υοηκόων τρίτων (παρ.2αριθ.20του Ν.3136/2007) 300,00
02.10.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 250,00
02.10.6021.001 Τακτικές Αποδοχές Ωρομίσθιας Καθαρίστριας Αορίστου Χρόνου         7.750,00
02.10.6041.02 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 7.500,00
02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 18.750,00
02.10.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-Οικ. Και Διοικ. Υπηρ.  25.500,00
02.10.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- Μερική Απασχόληση         3.750,00
02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 4.750,00
02.10.6052.000 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου – Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες       4.500,00
02.10.6052.001 Εργοδοτικές Εισφορές Ωρομίσθιας Καθαρίστριας Αορίστου Χρόνου      250,00
02.10.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές διοικητικού προσωπικού ορισμένου χρόνου                 2.000,00
02.10.6115 Αμοιβές Λογιστών 13.097,25
02.10.6115.001 Αμοιβές λογιστών     3.347,25
02.10.6115.002 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών  5.500,00
02.10.6115.003 Αμοιβές μηχανικών 5.000,00
02.10.6141 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου-Οικ. Και Διοικ. Υπηρ.            250,00
02.10.6141.001 Λοιπές Αμοιβές νομικών προσώπων  250,00
02.10.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου-Οικ. Και Διοικ. Υπηρ.        5.194,50
02.10.6142.001 Απογραφή για την λειτουργία του διπλογραφικού συστήματος 2.597,25
02.10.6142.002 Εγκατάσταση απογραφής στο διπλογραφικό σύστημα 2.597,25
02.10.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων-Οικ. Και Διοικ. Υπηρ.   250,00
02.10.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων-Οικ. Και Διοικ. Υπηρ.   3.500,00
02.10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  250,00
02.10.6255 Λοιπά ασφάλιστρα-Οικ. Και Διοικ. Υπηρ. 3.750,00
02.10.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 750,00
02.10.6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού-Οικ. Και Διοικ. Υπηρ.          3.750,00
02.10.6266.001 Υποστήριξη προγραμμάτων Η/Υ του Δήμου 3.750,00
02.10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων  1.250,00
02.10.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 175,00
02.10.6611.001 Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 800,00
02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-Οικ. Και Διοικ. Υπηρ.      13.750,00
02.10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων-Οικ. Και Διοικ. Υπηρ.    5.000,00
02.10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 4.125,00
02.10.6614.001 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.625,00
02.10.6614.002 Προμήθεια toner 2.500,00
02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 875,00
02.10.6615.002 Φωτοτύπιση σχεδίων 750,00
02.10.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού -Οικ. Και Διοικ. Υπηρ.        2.750,00
02.10.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Οικ. Και Διοικ. Υπηρ.    1.250,00
02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού-Οικ. Και Διοικ. Υπηρ.      5.500,00
02.10.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού  4.250,00
02.10.6654.01 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού  1.750,00
02.10.6654.02 Αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών  2.500,00
02.10.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2.000,00
02.10.6672.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων γραφείου     2.000,00
02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.625,00
02.10.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 10.000,00
02.10.7131.001 Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών και Fax 1.250,00
02.10.7131.002 Προμήθεια εκτυπωτών 1.250,00
02.10.7131.003 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 5.000,00
02.10.7131.008 Προμήθεια & εγκατάσταση ειδικών επίπλων (ράφια) 3.750,00
02.10.7133 Έπιπλα Σκεύη 3.750,00
02.10.7133.001 Προμήθεια επίπλων και σκευών 3.750,00
02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 19.644,50
02.10.7134.001 Προμήθεια  Η/Υ 4.500,00
02.10.7134.002 Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ 4.500,00
02.10.7134.003 Υποστήριξη προγραμμάτων Η/Υ 3.750,00
02.10.7134.005 Προμήθεια αναβαθμήσεων – εκδόσεων εφαρμογών πληροφορικής & υποστ.Διπλογραφικού     250,00
02.10.7134.006 Λειτουργική Ενοποίησης υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων γιατην εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης 9.394,50
02.10.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως 5.000,00
02.10.7331.001 Συντήρηση-Διαρρύθμιση Δημαρχείου          1.250,00
02.10.7331.002 Συντηρηση Δημοτικών καταστημάτων      1.250,00
02.10.7331.003 Επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων     1.250,00
02.10.7331.009 Συντήρηση – Επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημαρχείου         1.250,00
02.10.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 1.250,00
02.15.6141 Αμοιβές Νομικών Προσώπων 45.000,00
02.15.6141.002 Λειτουργικές δαπάνες σχολείων – Λοιπές δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ποιό πάνω τάξεις  45.000,00
02.15.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2.500,00
02.15.6263.001 Επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων 1.250,00
02.15.6263.002 Συντήρηση πυροσβεστικών οχημάτων 1.250,00
02.15.6277.01 Απεντόμωση-Απολύμανση -Μυοκτονία  2.000,00
02.15.7135 Λοιπός εξοπλισμός 17.500,00
02.15.7135.001 Προμήθεια κικλιδωμάτων περίφραξης παιδικών χαρών 2.500,00
02.15.7135.002 Προμήθεια ειδών παιδικής χαράς(τσουλίθρες,κούνιες,τραμπάλες κλπ) 7.500,00
02.20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Υπηρ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 67.500,00
02.20.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 12.500,00
02.20.6012.001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία     5.000,00
02.20.6012.002 Αποζημίωση για έξοδα κίνησης Οικον.-Διοικ.   7.500,00
02.20.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Υπηρ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 6.500,00
02.20.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Υπηρ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 308.500,00
02.20.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές-Υπηρ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 40.500,00
02.20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-Υπηρ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 13.000,00
02.20.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου-Υπηρ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 1.750,00
02.20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Υπηρ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 80.500,00
02.20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 1.731,50
02.20.6063.001 Προμήθεια γάλατος 1.731,50
02.20.6112.003 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας 1.250,00
02.20.6112.004 Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας 1.250,00
02.20.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 152.663,58
02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  750,00
02.20.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 36.347,25
02.20.6263.001 Συντήρηση απορριμματοφόρων αυτ/των    16.250,00
02.20.6263.002 Επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων απορριματοφόρων αυτ/των   2.597,25
02.20.6263.003 Επισκευή μηχανικών μερών απορριματοφόρων αυτ/των    11.250,00
02.20.6263.004 Επισκευή σκελετού απορριματοφόρων αυτ/των      11.250,00
02.20.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.597,25
02.20.6264.001 Επισκευή σαρώθρου     2.597,25
02.20.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 4.097,25
02.20.6265.001 Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων 1.500,00
02.20.6265.002 Επισκευή κάδων 2.597,25
02.20.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Υπηρ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού     2.500,00
02.20.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.500,00
02.20.6634.001 Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων    2.500,00
02.20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 62.500,00
02.20.6641.001 Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών                          97.625,00
02.20.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 32.500,00
02.20.6654.001 Προμήθεια μεταλικών κάδων        11.250,00
02.20.6654.002 Προμήθεια καλαθιών απορριμάτων (μεσαία καλαθάκια)     3.750,00
02.20.6654.003 Προμήθεια κάδων χωριτικότητας 7-20κμ 11.250,00
02.20.6654.004 Προμήθεια μηχανοκίνητων σκουπών 3.750,00
02.20.6654.005 Προμήθεια κάδων για το πρόγραμμα Life 2.500,00
02.20.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 31.000,00
02.20.6662.001 Προμήθεια λαμπτήρων    7.500,00
02.20.6662.002 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων    11.250,00
02.20.6662.003 Προμήθεια μπαλαντέζων     500,00
02.20.6662.004 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού          3.750,00
02.20.6662.009 Προμήθεια σιδερικών υλικών(φτυάρια κασμάδες πριόνια κλπ)    1.250,00
02.20.6662.010 Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων     500,00
02.20.6662.011 Προμήθεια καλωδίων ρεύματος    3.750,00
02.20.6662.013 Προμήθεια φωτιστικών εσωτερικών χώρων     1.250,00
02.20.6662.014 Προμήθεια βάσεων για φωτιστικά 3.750,00
02.20.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 18.000,00
02.20.6671.001 Προμήθεια ζάντες και ελαστικά      10.500,00
02.20.6671.002 Προμήθεια ανταλλακτικών απορριμματοφόρων αυτ/των       5.000,00
02.20.6671.003 Προμήθεια ανταλλακτικών σάρωθρου       1.250,00
02.20.6671.004 Ανταλλακτικά κάδων απορριμάτων 3.250,00
02.20.7135 Λοιπός εξοπλισμός 6.250,00
02.20.7325.002 Εργασίες με ΔΕΗ (συμβόλαια, αύξηση ισχύος μετατοπίσεις, επεκτάσεις κλπ )     37.500,00
02.20.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 128.231,50
02.20.7326.001 Κατασκευή τσιμεντένιων βάσεων για τους κάδους απορριμμάτων      1.731,50
02.25.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 48.750,00
02.25.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 12.250,00
02.25.6012.001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία     2.500,00
02.25.6012.002 Αποζημίωση για έξοδα κίνησης  9.750,00
02.25.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 102.500,00
02.25.6042 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 17.500,00
02.25.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου-Υπηρ. Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης    11.750,00
02.25.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού-Υπηρ. Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης    23.750,00
02.25.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 22.600,00
02.25.6142.001 Παροχή υπηρεσιών σε εργαστηριακούς ελέχγους προστασίας περιβάλλοντος   3.750,00
02.25.6142.003 Αναλύσεις νερού (χημικές-μικροβιολογικές)   4.100,00
02.25.6142.004 Αναλύσεις πόσιμου νερού  (Συνεχιζόμενο)   2.200,00
02.25.6142.005 Συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών    2.600,00
02.25.6142.006 Ελεγχος ποιότητας πόσιμου νερού των δικτύων ύδρευσης     2.600,00
02.25.6142.011 Απολύμανση Δημοτικών κτιρίων και Βιολογικών Σταθμών 1.250,00
02.25.6142.013 Αναλύσεις νερού γεωτρήσεων Δήμου Σιθωνίας 2.600,00
02.25.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 14.139,00
02.25.6263.001 Συντήρηση αυτοκινήτων ύδρευσης  8.750,00
02.25.6263.002 Επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αυτοκινήτων ύδρευσης 2.597,25
02.25.6263.003 Επισκευή μηχανικών μερών  αυτ/των ύδρευσης    2.597,25
02.25.6263.005 Συντήρηση φορτηγού 10 τόνων 2.597,25
02.25.6263.006 Συντήρηση διαμορφωτή γαιών 2.597,25
02.25.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων-Υπηρ. Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης 6.250,00
02.25.6264.001 Προμήθεια νυχιών και λεπίδων για τον εκσκαφέα – φορτωτή 2.500,00
02.25.6264.002 Συντήρηση εκσκαφέα-φορτωτή 3.750,00
02.25.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 129.430,46
02.25.6265.001 Συντήρηση  μηχανημάτων   αντλιοστασίων  ύδρευσης  2.597,25
02.25.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 4.115,75
02.25.6412.001 Μεταφορά διαφόρων υλικών          750,00
02.25.6412.002 Μεταφορά μεταλλικών κατασκευών 865,75
02.25.6412.004 Μεταφορά διαφόρων υλικών 2.500,00
02.25.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις-Υπηρ. Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης 1.250,00
02.25.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)-Υπηρ. Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης 4.231,50
02.25.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 106.216,50
02.25.6662.001 Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών 2.500,00
02.25.6662.002 Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης διατομής Φ63 4.250,00
02.25.6662.003 Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης διατομής Φ90 3.750,00
02.25.6662.004 Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης διατομής Φ110 4.250,00
02.25.6662.005 Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης διατομής μεγαλύτερο απο Φ110 3.750,00
02.25.6662.007 Προμήθεια διαφόρων υλικών 1.250,00
02.25.6662.008 Προμήθεια φρεατίων 3.750,00
02.25.6662.009 Προμήθεια τούβλων για στερέωση σωλήνων 2.231,50
02.25.6662.010 Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων 3.750,00
02.25.6662.011 Προμήθεια σιδερικών υλικών(φτυάρια κασμάδες πριόνια κλπ) 3.000,00
02.25.6662.016 Προμήθεια σωλήνων άρδευσης 3.750,00
02.25.6662.017 Προμήθεια ξυλείας για την επισκευή της στέγης των κτιρίων των βιολογικών σταθμών 1.250,00
02.25.6662.019 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού βιολογικού σταθμού 1.250,00
02.25.6662.022 Προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης λυμάτων(Συνεχιζόμενο) 11.250,00
02.25.6662.030 Προμηθεια ανταλλακτικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων 2.500,00
02.25.6662.031 Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων βιολογικών σταθμών 2.500,00
02.25.6662.032 Προμήθεια ηλεκτρικών πινάκων 750,00
02.25.6662.033 Προμήθεια ηλεκτρικών καλωδίων 750,00
02.25.6662.037 Προμήθεια ανταλλακτικών βιολογικού σταθμού 5.000,00
02.25.6662.038 Προμήθεια σχαρών Βιολογικού 3.750,00
02.25.6662.039 Προμήθεια φίλτρων για καθαρισμό νερού 250,00
02.25.6662.040 Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης 11.250,00
02.25.6662.041 Προμήθεια χυτοσιδηρών εξαρτημάτων (Συνεχιζόμενο) 7.500,00
02.25.6662.042 Προμήθεια εργαλείων – υλικών ύδρευσης 1.250,00
02.25.6662.043 Προμήθεια σωλήνων γεωτρήσεων (Συνεχιζόμενο) 7.735,00
02.25.6662.044 Προμήθεια χυτοσιδηρών εξαρτημάτων 7.500,00
02.25.6662.045 Προμήθεια σωληνών αποχέτευσης 12.500,00
02.25.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.250,00
02.25.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2.597,21
02.25.6672.001 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων ύδρευσης 2.597,21
02.25.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός-Υπηρ. Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης 30.000,00
02.25.7131.002 Προμήθεια αντλιών βιολογικών 7.500,00
02.25.7131.003 Προμήθεια αντλιτικών συγκροτημάτων 11.250,00
02.25.7131.004 Προμήθεια υποβρύχιων αντλιών γεωτρήσεων 11.250,00
02.25.7134.001 Υποστήριξη λογισμικού (Διπλογραφικό Υδρευση – Αποχέτευση) 2.597,25
02.25.7135 Λοιπός εξοπλισμός 41.250,00
02.25.7135.002 Προμήθεια μηχανημάτων (αντλίες κλπ) 11.250,00
02.25.7135.003 Προμήθεια χλωριοτών 12.500,00
02.25.7135.004 Προμήθεια μηχανημάτων βιολογικού σταθμού 1.250,00
02.25.7135.007 Προμήθεια σε καπάκια και σχάρες φρεατίων 11.250,00
02.25.7135.009 Προμήθεια αναλωσίμων χημείου 1.250,00
02.25.7135.010 Προμήθεια νυχιών και λεπίδων για τον εκσκαφέα-φορτωτή 1.250,00
02.25.7135.011 Προμήθεια πλαστικών δεξαμενών 3.750,00
02.30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Υπηρ. Τεχνικών Έργων 17.500,00
02.30.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές-Υπηρ. Τεχνικών Έργων 1.875,00
02.30.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-Υπηρ. Τεχνικών Έργων 5.375,00
02.30.6112 Αμοιβές τεχνικών-Υπηρ. Τεχνικών Έργων (Αμοιβές τεχνικών) 2.500,00
02.30.6264 Συντήρηση και επισκευή  λοιπών μηχανημάτων-Υπηρ. Τεχνικών Έργων   7.791,75
02.30.6264.001 Συντήρηση διαμορφωτή γαιών 2.597,25
02.30.6264.002 Συντήρηση φορτωτή 2.597,25
02.30.6264.003 Συντήρηση φορτηγού 2.597,25
02.30.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 10.000,00
02.30.6412.001 Μεταφορά υλικών          2.500,00
02.30.6412.002 Μεταφορά αδρανών υλικών      2.500,00
02.30.6412.003 Μεταφορά χώματος 2.500,00
02.30.6412.004 Μεταφορά πέτρας 2.500,00
02.30.6414 Μεταφορές εν γένει-Υπηρ. Τεχνικών Έργων 2.500,00
02.30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  750,00
02.30.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
02.30.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 63.750,00
02.30.6662.001 Προμήθεια 3Α             13.750,00
02.30.6662.002 Προμήθεια χαλικιού            2.500,00
02.30.6662.003 Προμήθεια αδρανών         2.500,00
02.30.6662.004 Προμήθεια χώματος       2.500,00
02.30.6662.005 Προμήθεια διαφόρων υλικών         2.500,00
02.30.6662.006 Προμήθεια τσιμέντου       3.750,00
02.30.6662.007 Προμήθεια άμμου             3.750,00
02.30.6662.008 Προμήθεια ασβελτοπολτού   1.250,00
02.30.6662.009 Προμήθεια πλακών πεζοδρομία 2.500,00
02.30.6662.010 Προμήθεια κυβόλιθων    3.750,00
02.30.6662.011 Προμήθεια πλεγμάτων Τ131 1.250,00
02.30.6662.012 Προμήθεια πλακών καρύστου 3.750,00
02.30.6662.013 Προμήθεια πλακών Ελευθερουπόλεως 3.750,00
02.30.6662.014 Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών  3.750,00
02.30.6662.015 Προμήθεια ξυλείας   2.500,00
02.30.6662.017 Προμήθεια ψυχρής Ασφάλτου 5.000,00
02.30.6662.018 Προμήθεια κράσπεδων 1.250,00
02.30.6662.019 Προμήθεια σκυροδέματος 9.000,00
02.30.6662.020 Προμήθεια Μαρμάρων 1.250,00
02.30.6662.021 Προμήθεια σιδήρου οικοδομών 3.750,00
02.30.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.000,00
02.30.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων-Υπηρ. Τεχνικών Έργων          3.000,00
02.30.6672.001 Προμήθεια λεπίδων και ακρολεπίδων για το διαμορφωτή γαιών 1.500,00
02.30.6672.003 Προμήθεια νυχιών για φορτωτή 1.500,00
02.30.7133 Προμήθεια επίπλων 3.750,00
02.30.7133.001 Προμήθεια παγκακιών 3.750,00
02.35.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού-Υπηρ. Πρασίνου  1.250,00
02.35.6654.001 Προμήθεια χορτοκοπτικών 1.250,00
02.35.6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.250,00
02.35.6692.001 Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων 1.250,00
02.35.6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 9.250,00
02.35.6693.004 Προμηθεια σιδερικών υλικών (φτιάρια, κασμάδες κλπ) 1.250,00
02.35.6693.005 Προμήθεια υδραυλικων εξαρτημάτων ποτίσματος 500,00
02.35.6693.006 Προμήθεια χορτοκοπτικών (αυτοκινούμενη μηχανή γκαζόν) 2.500,00
02.35.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (μεσινέντζες κλπ) 1.250,00
02.70.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Λοιπές Υπηρεσίες 12.500,00
02.70.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές-Λοιπές Υπηρεσίες Έξοδα κίνησης  3.750,00
02.70.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Λοιπές Υπηρεσίες  15.000,00
02.70.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές-Λοιπές Υπηρεσίες 3.750,00
02.70.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-Λοιπές Υπηρεσίες  3.500,00
02.70.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Λοιπές Υπηρεσίες       5.000,00
02.80.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 16.157,50
02.80.8111.005 Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συνεδριάσεις 2.250,00
02.80.8111.006 Αποζημίωση Συμβούλων Δημαρχιακής Επιτροπής 475,00
02.80.8111.009 Αποζημιώσεις για εργατικές διαορές προσωπικού που τελεσιδίκησαν σε δικαστήρια 13.432,50
02.80.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 141.141,56
02.80.8113.005 Επισκευή μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης 40.165,00
02.80.8113.007 Επισκευή μηχανημάτων βιολογικών σταθμών Νικήτης 14.767,15
02.80.8113.012 Επισκευή κινητήρων αντλιών ΕΕΛ 5.193,25
02.80.8113.015 Επισκευή αντλιών ΕΕΛ 4.873,84
02.80.8113.020 Επισκευή μηχανημάτων βιολογικών σταθμών 1.738,32
02.80.8113.021 Τοποθέτηση εξεδρών 1.347,50
02.80.8113.029 Συντήρηση απορριμματοφόρων 28.120,74
02.80.8113.037 Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ' Κατηγορίς στο κοινοτικό Δασόκτημα Νέου Μαρμαρά 2.943,50
02.80.8113.041 Συντήρηση  Δημοτικού Φωτισμού  2.597,18
02.80.8113.049 Συντήρηση δικτύου φωτισμού εκτός οικισμού 2.597,18
02.80.8113.050 6ος Λ/μος οδός Νικήτης Διοικητικό Κέντρο Αγ.Νικολάου 9.062,50
02.80.8113.051 Εργασίες διευθέτησης ρεμμάτων 10.782,15
02.80.8113.054 1ος Λ/μός συντήρηση αγροτικών δρόμων 6.953,26
02.80.8113.055 Αμοιβές Δικηγόρων 10.000,00
02.80.8114 Φόροι – Τέλη 775,00
02.80.8114.001 Πρόστιμα λιμενικού κλπ σε Δ.Ο.Υ. και προσαυξήσεις 775,00
02.80.8117 Λοιπά έξοδα 296.983,36
02.80.8117.014 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 12.608,08
02.80.8117.015 Διάφορες οφειλές παρελθόντων ετων 237.404,93
02.80.8117.029 Προμήθεια κουφωμάτων για Δημοτικό σχολείο Νικήτης 1.608,10
02.80.8117.033 Προμήθεια κάδων απορριμάτων 5.146,75
02.80.8117.034 Προμήθεια χρωμάτων 2.806,22
02.80.8117.036 Προμήθεια σωλήνων και υδραυλικών εξαρτημάτων 4.634,13
02.80.8117.039 Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης Φ90 3.750,00
02.80.8117.040 Προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης  3.750,16
02.80.8117.044 Οφειλή απο αποκομιδή και ενοικίαση κάδων 25.275,00
02.80.8221 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων 22.425,00
02.80.8221.001 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Μισθοδ. Τακτικών) 19.500,00
02.80.8221.002 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Μισθοδ. Ειδικού Συνεργάτη) 250,00
02.80.8221.003 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Μισθοδ. Εκτάτων) 175,00
02.80.8221.004 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.500,00
02.80.8222 Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 15.392,50
02.80.8222.001 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ 305,00
02.80.8222.002 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ 87,50
02.80.8222.003 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ΦΟΡΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 15.000,00
02.80.8223 Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ 108.027,50
02.80.8223.005 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ – ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (1%,4%,8%,3%) 87.500,00
02.80.8223.006 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ – ΚΡΑΤΗΣΗ 2% ΣΤΟ ΤΑΔΚΥ ΥΠΕΡ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (εργολ.) 375,00
02.80.8223.007 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ – ΚΡΑΤΗΣΗ 20%  ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΧΑΡΤ.(εργολ.) 50,00
02.80.8223.008 Απόδοση χαρτοσήμου ακινήτων 2.075,00
02.80.8223.009 Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου ακινήτων 527,50
02.80.8223.010 Απόδοση φόρων προμηθευτών-εργολάβων κλπ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 12.500,00
02.80.8223.011 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων κλπ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 5.000,00
02.80.8224 Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 250,00
02.80.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 167.275,00
02.80.8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία – ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 8.000,00
02.80.8231.002 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία – ΤΣΜΕΔΕ ΥΓΕΙΑΣ 500,00
02.80.8231.004 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία – Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 2.500,00
02.80.8231.005 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία – Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 20.000,00
02.80.8231.006 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία – ΤΣΜΕΔΕ (ΚΥΡΙΑ) 1.125,00
02.80.8231.007 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία – ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 325,00
02.80.8231.008 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία – ΤΣΜΕΔΕ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 450,00
02.80.8231.010 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία – ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 112.500,00
02.80.8231.012 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία – ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 4.250,00
02.80.8231.013 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία – Τ.Α.Δ.Κ.Υ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 125,00
02.80.8231.014 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία – ΤΣΚΥ 5.750,00
02.80.8231.015 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΑΠΕΡΓΙΑ 1.250,00
02.80.8231.016 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΕΑΔΥ 7.500,00
02.80.8231.017 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΠΔΥ 2.500,00
02.80.8231.018 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 375,00
02.80.8231.019 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΠΔΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 125,00
02.80.8251 Πάγια προκαταβολή 500,00
02.80.8252 Πάγια προκαταβολή Τ.Δ. Ν.Μαρμαρά 500,00
02.80.8253 Πάγια προκαταβολή Τ.Δ. Αγ.Νικολάου 500,00
02.80.8254 Πάγια προκαταβολή Τ.Δ.Μεταγγιτσίου 250,00
02.80.8261 Λοιπές επιστροφές  500,00
02.80.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 32.500,00
02.90.9111 Αποθεματικό 39.563,71


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Πρόεδρος