Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της
αριθμ. 6/2012         

Συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 8/2012                                                                                                                                      
 

ΘΕΜΑ:  Αίτηση του Κουτσιούκη Ευθυμίου του Ιωάννη

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 27 Ιουλίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                              Μηδέν

2.     
Κυπαρισσάς
Ιωακείμ

3.      Ζησόπουλος
Γεώργιος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούμενος τα 2 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι ,ο Κουτσιούκης
Ευθύμιος του Ιωάννη κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητεί να ξεβουλώσει ο αγωγός
όμβριων υδάτων, και να μεταφερθεί το φρεάτιο συλλογής υδάτων μέσα από την αυλή
του δε δημόσιο χώρο .

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                       Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι 
ΟΜΟΦΩΝΑ

              Να
ξεβουλώσει άμεσα ο αγωγός των όμβριων υδάτων , και το φρεάτιο συλλογής όμβριων
υδάτων θα μεταφερθεί σε δημόσιο χώρο όταν 
θα ξεκινήσουν τα έργα στην κεντρική πλατεία.

                                                                                                           

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα
αριθμό 8/2012.

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

               

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                  (Υπογραφή)                                   (Υπογραφές)

                                   

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                 Παγώνης
Τριαντάφυλλος