Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 4/2012 συνεδριάσεως του
Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό
Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 11-06-2012ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα
  και ώρα 21:00μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης,
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 165/01-06-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη
της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών
(3) παρέστησαν δύο (2) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος         Κωτσάκης
Ιορδάνης

2.Λαθούρη Καλή

 

Στη συνεδρίαση
παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος  ,
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου,
ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 8/2012

 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Αιτήσεις πολιτών .

           

Αριθμός θέματος: 1ο

Ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου, εισηγούμενος το πρώτο(1ο) θέμα  της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου
τις κάτωθι αιτήσεις των Δημοτών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων :

1.     
Την υπ’ αριθμ. 167/06-06-2012 αίτηση του Γιώβου
Γεωργίου του Δημητρίου  ο οποίος ζητάει
την εκμίσθωση χώρου 70 τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά του για
ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες .

2.     
Την υπ’ αριθμ. 168/06-06-2012 αίτηση της Κωνσταντίας
Ανδριοπούλου του Λάμπρου η οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 80 τμ αιγιαλού και
παραλίας μπροστά στο κατάστημά της για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

3.     
Την υπ’ αριθμ. 169/06-06-2012 αίτηση της Τσελεπή
Αναστασίας του Ηλία  η οποία ζητάει την
εκμίσθωση χώρου 2τμ μπροστά στο κατάστημά της για την τοποθέτηση πάγκου για την
πώληση λουκουμάδων .

4.     
Την υπ’ αριθμ. 173/06-06-201212 αίτηση του Θυμιατή
Παύλου του Ευθυμίου ο  οποίος ζητάει την
εκμίσθωση χώρου 120τμ μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία για την
ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

5.     
Την υπ’ αριθμ. 166/06-06-2012 αίτηση της Καραγιοβάκη
Δέσποινας του Χαράλαμπου με την οποία ζητάει 2 τμ επί της πλατείας για
κατασκευή πλεχτών πλεξίδων στα μαλλιά.

6.     
Την υπ’ αριθμ. 156/22-05-2012  αίτηση του Αθανάσιου Ταξιφώτη του
Τριανταφύλλου ο  οποίος ζητάει την
εκμίσθωση χώρου 120τμ μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία για την
ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

7.     
 Την υπ’ αριθμ. 157/22-05-2012
αίτηση του Τσαλίκη Ιωάννη του Μιχαήλ   με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 30τμ
αιγιαλού και παραλίας ανάμεσα στην πιτσαρία RELAX-ΚΙΒΩΤΟ για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

8.     
Την υπ’ αριθμ. 160/22-05-2012 αίτηση του Χρυσογονίδη
Χρήστου του Νικολάου    με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 40τμ
αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά του 
για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

9.     
Την υπ’ αριθμ. 172/06-06-2012 αίτηση της Γεωργιάδου
Νεκταρίας του Αναστασίου     με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 50τμ
μπροστά στο κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

10.  Την
υπ’ αριθμ. 159/22-05-2012 αίτηση της Λουκάκη Θωμαής του Παναγιώτη με την οποία
ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100 τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά
της  για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και
ομπρέλες

11.  Την
υπ’ αριθμ. 158/22-05-2012 αίτηση του Τσαλίκη Ιωάννη του Μιχαήλ  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100 τμ
αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά του 
για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες

12.  Την
υπ’ αριθμ. 161/22-05-2012 αίτηση της Βαμμένου Θεοδώρας , η οποία ζητάει 2 τμ
στην γωνία των ενοικιαζόμενων δωματίων του κου Καραχάλιου ή μπροστά στο
Δημοτικό σχολείο Σάρτης για την εγκατάσταση πάγκου για την  πώληση καλαμποκιών  .

13.  Την
υπ’ αριθμ. 164/01-06-2012  αίτηση της
Χαλκιά Σταματίας του Κωνσναντίνου η οποία ζητάει 2 τμ για εγκατάσταση σταθερού
πάγκου για πώληση χειροποίητων καλλιτεχνημάτων μπροστά στο Δημοτικό σχολείο
Σάρτης .

14.  Την
υπ’ αριθμ. 142/14-05-2012 αίτηση της Σαμιωτάκη Ελένης του Εμμανουήλ η  οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100τμ μπροστά
στο κατάστημά της αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

15.  Την
υπ’ αριθμ. 141/14-05-2012 αίτηση του Κωνσταντίνου Γεωργιάδη του Παύλου  ο 
οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 270τμ μπροστά στο κατάστημά του
αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

16.  Την
υπ’ αριθμ. 138/14-05-2012 αίτηση του Τσαμούρη Παναγιώτη του Λεοντίου ο  οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 90τμ
μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και
ομπρέλες.

17.  Την
υπ’ αριθμ. 137/11-05-2012 αίτηση της Σπανού Γεωργίας του Πανταζή η  οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 50τμ μπροστά
στο κατάστημά της στη θέση <<Ψιλές αμμούδες>> αιγιαλό και παραλία
για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

18.  Την
από 15-05-2012 αίτηση του Καρανίκα Γεωργίου του Νικολάου ο οποίος ζητάει την
εκμίσθωση  Δημοτικού χώρου 100τμ και
288τμ αιγιαλό και παραλία για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες  .

19.  Την
144/14-05-2012  αίτηση του Τουτσάρη
Χρήστου του Κωνσταντίνου  ο οποίος ζητάει
την εκμίσθωση 388 τμ  αιγιαλό και παραλία
για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες. 

20.  Την
υπ’ αριθμ. 124/30-04-2012 αίτηση του Θεόδωρου Ολιτσόπουλου του Νικολάου  με
την οποία ζητάει  50τμ αιγιαλού και
παραλίας απέναντι από την οικία Γιαννάκυρη για εκμετάλλευση ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων

21.  Την
υπ’ αριθμ. 123/30-04-2012 αίτηση του Άγγελου Βασιλειάδη του Δημοσθένη ο οποίος
ζητάει την εκμίσθωση χώρου 30τμ μπροστά στο κατάστημά του για την τοποθέτηση
στολών κατάδυσης 

22.  Την
από 26-04-2012 αίτηση του TALL COM με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2τμ μπροστά στο φούρνο
του Πατσάλα Νικόλαου για την πώληση ξύλινων γλυπτών  παραδοσιακών αντικειμένων από την Αφρική.

23.   Την υπ’ αριθμ. 125/02-05-2012 αίτηση του
Στυλιανού Παπαδόπουλου του Σταύρου   με
την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100 τμ αιγιαλού και παραλίας <<στη
θέση παραλία μικρής Αχλάδας>>  για
την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες

24.  Την
υπ’ αριθμ. 149/18-05-2012 αίτηση του Σαραντίδη Χρήστου του Εμμανουήλ , ο οποίος
ζητάει την παραχώρηση νερού και ρεύματος για τις ανάγκες της  επιχείρησής του.

25.  Την
υπ’ αριθμ. 150/18-05-2012  αίτηση του
Κωνσταντίνου Σαββίδη του Σωκράτη ο 
οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100τμ μπροστά στο κατάστημά του
αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

26.  Την
υπ’ αριθμ. 136/09-05-2012 αίτηση της Φανής Μόσχου η οποία  ζητάει την εκμίσθωση χώρου 50τμ απέναντι από
το κατάστημά της για την κατασκευή κιόσκι  για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθώς και
30 τμ αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες. 

27.  Την
υπ’ αριθμ. 145/25-01-2012 αίτηση της Σκουλή Αναστασίας του Ευαγγέλου , η οποία
ζητάει 2 τμ στην γωνία των ενοικιαζόμενων δωματίων του Νικολάου Παραλίκα στο
πεζοδρόμιο για την  τοποθέτηση πάγκου για
την πώληση καλαμποκιών  .

28.   Την υπ’ αριθμ. 132/02-05-2012  αίτηση του Αθανάσιου Μανώλα του Ιωάννη ο  οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100τμ
μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη
ξαπλώστρες και ομπρέλες.

29.  Την
υπ’ αριθμ. 126/02-05-2012 αίτηση του RIVERA NELSON  του FIORENTINO με
την οποία ζητάει 4 τμ μπροστά στο Δημοτικό σχολείο για την τοποθέτηση πάγκου
για την έκθεση πινάκων ζωγραφικής .

30.  Την
υπ’ αριθμ. 108/28-03-2012 αίτηση της Διαλεχτής Γιαννάκυρη του Νικολάου, η οποία
ζητάει 2 τμ απέναντι ή  μπροστά στο
Δημοτικό σχολείο Σάρτης για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών .

31.  Για
την υπ’ αριθμ. 127/02-05-2012 αίτηση της Σαμαρά Στέλλας του Εμμανουήλ η οποία
ζητάει 20 τμ στη θέση απέναντι από την οικία του Γιαννάκυρη στην πλατεία για
την εγκατάσταση Λούνα παρκ.

32.  Την
υπ’ αριθμ. 163/22-05-2012 αίτηση του Σιάντση Γεωργίου του Αλεξάνδρου  ο 
οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100τμ μπροστά στο κατάστημά του
αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες .

33.  Για
την υπ’ αριθμ. 170/06-06-2012 αίτηση του Ευάγγελου Τσελεπή του Ηλία ο οποίος
ζητάει 10 τμ πεζοδρόμιο μπροστά στο κατάστημά του για την ανάπτυξη σκαλιέρων .

34.  Για
την υπ’ αριθμ. 141/23-01-2012 αίτηση του Φώτιου Κοτρώνη του Παναγιώτη ο οποίος
ζητάει 2 τμ στη θέση δίπλα από το κατάστημα της Λαϊκής τέχνης του Καμπούρη
Φώτιου για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση μαλλί της γριάς

35.  Για
την υπ’ αριθμ. 171/06-06-2012 αίτηση των Αφοι Δήμου ΟΕ με την  οποία ζητούν 5 τμ στο πεζοδρόμιο μπροστά στο
κατάστημά τους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  .

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Σάρτης αποφασίζει ομόφωνα ανά αίτηση τα εξής :

            1. Για την υπ’ αριθμ. 167/06-06-2012
αίτηση του Γιώβου Γεωργίου του Δημητρίου 
ο οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 70 τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά
στο κατάστημά του για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά
με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα
κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την
ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            2.Για την υπ’ αριθμ. 168/06-06-2012
αίτηση της Κωνσταντίας Ανδριοπούλου του Λάμπρου η οποία ζητάει την εκμίσθωση
χώρου 80 τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά της για ανάπτυξη
ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει
διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το
κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των
λουομένων προς την θάλασσα.

            3. Για την υπ’ αριθμ. 169/06-06-2012
αίτηση της Τσελεπή Αναστασίας του Ηλία  η
οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 2τμ μπροστά στο κατάστημά της αποφασίζετε
ομόφωνα θετικά  για την τοποθέτηση πάγκου
για την πώληση λουκουμάδων .

            4.Για την υπ’ αριθμ. 173/06-06-201212
αίτηση του Θυμιατή Παύλου του Ευθυμίου ο 
οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 120τμ μπροστά στο κατάστημά του
αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε
ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν
και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα 
για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            5. Για την υπ’ αριθμ. 166/06-06-2012
αίτηση της Καραγιοβάκη Δέσποινας του Χαράλαμπου με την οποία ζητάει 2 τμ  για κατασκευή πλεχτών πλεξίδων στα μαλλιά
αποφασίζετε ομόφωνα θετικά μόνο σε θέση μπροστά ή απέναντι στο Δημοτικό
σχολείο.

            6.Για την υπ’ αριθμ.
156/22-05-2012  αίτηση του Αθανάσιου
Ταξιφώτη του Τριανταφύλλου ο  οποίος
ζητάει την εκμίσθωση χώρου 120τμ μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία
για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση
να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής
από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση
των λουομένων προς την θάλασσα

            7. Για την υπ’ αριθμ. 157/22-05-2012
αίτηση του Τσαλίκη Ιωάννη του Μιχαήλ   με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 30τμ
αιγιαλού και παραλίας ανάμεσα στην πιτσαρία RELAX-ΚΙΒΩΤΟ για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε
ομόφωνα αρνητικά διότι ο αιγιαλός και η παραλία 
δίνετε μόνο κατόπιν  δημοπρασίας
εφόσον το επιθυμεί το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης όταν δεν υπάρχει
κατάστημα στον όμορο Δημοτικό χώρο.          

            8. Για την υπ’ αριθμ. 160/22-05-2012
αίτηση του Χρυσογονίδη Χρήστου του Νικολάου  
 με την οποία ζητάει την εκμίσθωση
χώρου 40τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά του  για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες. αποφασίζετε
ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν
και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα 
για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα

            9.Για την  υπ’ αριθμ. 172/06-06-2012 αίτηση της
Γεωργιάδου Νεκταρίας του Αναστασίου 
αποφασίζετε ομόφωνα θετικά η παραχώρηση Δημοτικού  χώρου 50τμ μπροστά στο κατάστημά της για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

            10. Για την υπ’ αριθμ.
159/22-05-2012 αίτηση της Λουκάκη Θωμαής του Παναγιώτη με την οποία ζητάει την
εκμίσθωση χώρου 100 τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά της  για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε
ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν
και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα 
για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα

            11.Για την υπ’ αριθμ. 158/22-05-2012
αίτηση του Τσαλίκη Ιωάννη του Μιχαήλ  με
την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100 τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο
κατάστημά του  για την ανάπτυξη
ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει
διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το
κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των
λουομένων προς την θάλασσα

            12. Για την υπ’ αριθμ.
161/22-05-2012 αίτηση της Βαμμένου Θεοδώρας , η οποία ζητάει 2 τμ στην γωνία
των ενοικιαζόμενων δωματίων του κου Καραχάλιου ή μπροστά στο Δημοτικό σχολείο
Σάρτης για την εγκατάσταση πάγκου για την 
πώληση καλαμποκιών  αποφασίζετε
ομόφωνα θετικά σε θέση μόνο σε χώρο που θα της υποδειχθεί μπροστά η απέναντι
από το Δημοτικό σχολείο Σάρτης και όχι σε άλλη θέση . .

            13. Για την υπ’ αριθμ.
164/01-06-2012  αίτηση της Χαλκιά
Σταματίας του Κωνσναντίνου η οποία ζητάει 2 τμ για εγκατάσταση σταθερού πάγκου
για πώληση χειροποίητων καλλιτεχνημάτων μπροστά στο Δημοτικό σχολείο Σάρτης
αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά διότι λειτουργούν στη Σάρτη ομοειδή καταστήματα .

            14. Για την υπ’ αριθμ.
142/14-05-2012 αίτηση της Σαμιωτάκη Ελένης του Εμμανουήλ η  οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100τμ
μπροστά στο κατάστημά της αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες
αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου
εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς
την θάλασσα

 

.
          15. Για την υπ’ αριθμ.
141/14-05-2012 αίτηση του Κωνσταντίνου Γεωργιάδη του Παύλου  ο 
οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 270τμ μπροστά στο κατάστημά του
αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε
ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και
οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα 
για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            16 Για την υπ’ αριθμ. 138/14-05-2012
αίτηση του Τσαμούρη Παναγιώτη του Λεοντίου ο 
οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 90τμ μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό
και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά
με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα
κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την
ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            17.Για την υπ’ αριθμ. 137/11-05-2012
αίτηση της Σπανού Γεωργίας του Πανταζή η 
οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 50τμ μπροστά στο κατάστημά της στη θέση
<<Ψιλές αμμούδες>> αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες
και ομπρέλες. αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους
ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς
την θάλασσα.

            18. Για την από 15-05-2012 αίτηση
του Καρανίκα Γεωργίου του Νικολάου ο οποίος ζητάει την εκμίσθωση  Δημοτικού χώρου 100τμ και 288τμ αιγιαλό και
παραλία για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες 
αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός
μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς
την θάλασσα.

            19. Για την 144/14-05-2012  αίτηση του Τουτσάρη Χρήστου του
Κωνσταντίνου  ο οποίος ζητάει την
εκμίσθωση 388 τμ  αιγιαλό και παραλία για
ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση
να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής
από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση
των λουομένων προς την θάλασσα.

            20. Για την υπ’ αριθμ.
124/30-04-2012 αίτηση του Θεόδωρου Ολιτσόπουλου του Νικολάου  με
την οποία ζητάει  50τμ αιγιαλού και
παραλίας απέναντι από την οικία Γιαννάκυρη για εκμετάλλευση ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων αναβάλλεται για επόμενο συμβούλιο για διευκρινιστεί τι ακριβώς
θέλει να κάνει.

            21.Για την υπ’ αριθμ. 123/30-04-2012
αίτηση του Άγγελου Βασιλειάδη του Δημοσθένη ο οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου
30τμ μπροστά στο κατάστημά του για την τοποθέτηση στολών κατάδυσης αποφασίζετε
ομόφωνα αρνητικά διότι πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσει  με τον εκμισθωτή του (αν έχει επιτρέψει στον
διπλανό εκμεταλλευτή να κατασκευάσει κιόσκι στο δικό του όμορο χώρο). 

            22. Για την από 26-04-2012 αίτηση
του TALL COM με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2τμ μπροστά στο φούρνο
του Πατσάλα Νικόλαου για την πώληση ξύλινων γλυπτών  παραδοσιακών αντικειμένων από την Αφρική
αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά διότι υπάρχουν ομοειδή καταστήματα που πωλούν είδη
δώρων .

            23.Για την υπ’ αριθμ. 125/02-05-2012
αίτηση του Στυλιανού Παπαδόπουλου του Σταύρου  
με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100 τμ αιγιαλού και παραλίας
<<στη θέση παραλία μικρής Αχλάδας>> 
για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά
διότι δεν υπάρχει κατάστημα και ο αιγιαλός και η παραλία  δίνετε μόνο κατόπιν δημοπρασίας εφόσον το
επιθυμεί το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης  .          

            24. Για την υπ’ αριθμ.
149/18-05-2012 αίτηση του Σαραντίδη Χρήστου του Εμμανουήλ , ο οποίος ζητάει την
παραχώρηση νερού και ρεύματος για τις ανάγκες της  επιχείρησής του, αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά

            25. Για την υπ’ αριθμ.
150/18-05-2012  αίτηση του Κωνσταντίνου
Σαββίδη του Σωκράτη ο  οποίος ζητάει την
εκμίσθωση χώρου 100τμ μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία για την
ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση
να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής
από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση
των λουομένων προς την θάλασσα.

            26.Για την υπ’ αριθμ. 136/09-05-2012
αίτηση της Φανής Μόσχου η οποία  ζητάει
την εκμίσθωση χώρου 50τμ απέναντι από το κατάστημά της για την κατασκευή
κιόσκι  για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων καθώς και 30 τμ αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη
ξαπλώστρες και ομπρέλες .αποφασίζετε ομόφωνα η παραχώρηση των 50 τμ   για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων  και όχι η κατασκευή  κιόσκι καθώς και για την ανάπτυξη ξαπλώστρων
και ομπρελών αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά διότι το κατάστημα δεν είναι όμορο με
τον αιγιαλό και την  παραλία και η
διαδικασία για την παραχώρηση του αιγιαλού και της παραλίας  γίνεται κατόπιν δημοπρασίας .

            27. Για την  υπ’ αριθμ. 145/25-01-2012 αίτηση της Σκουλή
Αναστασίας του Ευαγγέλου, η οποία ζητάει 2 τμ στην γωνία των ενοικιαζόμενων
δωματίων του Νικολάου Παραλίκα στο πεζοδρόμιο για την  τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών  αποφασίζετε ομόφωνα θετικά σε θέση μόνο σε
χώρο που θα της υποδειχθεί μπροστά η απέναντι από το Δημοτικό σχολείο Σάρτης
και όχι στη θέση που ζητάει παραπάνω.

            28.Για την υπ’ αριθμ.
132/02-05-2012  αίτηση του Αθανάσιου
Μανώλα του Ιωάννη ο  οποίος ζητάει την
εκμίσθωση χώρου 100τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του αιγιαλό και
παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με
την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά
μήκος της ακτής από το κύμα  για την
ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            29. Για την υπ’ αριθμ.
126/02-05-2012 αίτηση του RIVERA NELSON  του FIORENTINO με την οποία ζητάει 4 τμ
μπροστά στο Δημοτικό σχολείο για την τοποθέτηση πάγκου για την έκθεση πινάκων
ζωγραφικής αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά διότι υπάρχουν ομοειδή καταστήματα που
πωλούν είδη δώρων και πίνακες ζωγραφικής

            30. Για την  υπ’ αριθμ. 108/28-03-2012 αίτηση της Διαλεχτής
Γιαννάκυρη του Νικολάου, η οποία ζητάει 2 τμ απέναντι ή  μπροστά στο Δημοτικό σχολείο Σάρτης για την
τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών            αποφασίζετε
ομόφωνα θετικά  μπροστά η απέναντι από το
Δημοτικό Σχολείο σε θέση πού θα της υποδειχθεί από Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Σάρτης.

31.             
Για την  υπ’ αριθμ.
127/02-05-2012 αίτηση της Σαμαρά Στέλλας του Εμμανουήλ η οποία ζητάει 20 τμ στη
θέση απέναντι από την οικία του Γιαννάκυρη στην πλατεία για την εγκατάσταση
Λούνα παρκ αποφασίζετε ομόφωνα θετικά

            32. Για την  υπ’ αριθμ. 163/22-05-2012 αίτηση του Σιάντση
Γεωργίου του Αλεξάνδρου  ο  οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100τμ
μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και
ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός
μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς
την θάλασσα.

33.Για την υπ’ αριθμ. 170/06-06-2012 αίτηση του Ευάγγελου
Τσελεπή του Ηλία ο οποίος ζητάει 10 τμ πεζοδρόμιο μπροστά στο κατάστημά του για
την ανάπτυξη σκαλιέρων αποφασίζετε ομόφωνα θετικά .

34.
Για την υπ’ αριθμ. 141/23-01-2012 αίτηση του Φώτιου Κοτρώνη του Παναγιώτη ο
οποίος ζητάει 2 τμ στη θέση δίπλα από το κατάστημα της Λαϊκής τέχνης του
Καμπούρη Φώτιου για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση μαλλί της γριάς
αποφασίζετε ομόφωνα θετικά

            35.Για την υπ’ αριθμ. 171/06-06-2012
αίτηση των Αφοι Δήμου ΟΕ με την  οποία
ζητούν 5 τμ στο πεζοδρόμιο μπροστά στο κατάστημά τους για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων  αποφασίζετε ομόφωνα
θετικά .           

Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και
υπογράφεται ως ακολούθως.

 

                           Ο
Πρόεδρος                                                   Τα
μέλη

                            Υπογραφή                                                   Υπογραφές 

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 
Τσελεπής Αρ.Ανέστης