Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 13 Ιουνίου  2012  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7:00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια
συνεδρίαση, ύστερα από την 73 / 11-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος . Μητσιάρα
Σόνια, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι Δημήτριος Δημητρός και
Αχιλλέας Παπαστεργίου.                           

                          

                              ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 3ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 77/2012  

 

ΘΕΜΑ: Τακτοποίηση   τετραγώνου
στα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ.73 ιδιοκτησίας Γατσουλιά-Καδήμου  Ο.Τ. ιδιοκτησίας Μιχαήλ Αναγνωστάρα και
αδελφών Αναγνωστάρα.

 

Ο κυρ. Πρόεδρος    εισηγούμενος το 3ο θέμα εντός
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  τα
οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ.73 Ο.Τ.74 είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει η
τακτοποίηση τους για να μπορέσουν να ανοίξουν τον δρόμο.    

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  προτείνουν να γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο
για την τακτοποίηση των οικοδομικών τετραγώνων 
Ο.Τ 73 και Ο.Τ 74.της Δ..Νικήτης.

 .

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 77/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ