Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 13/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 31η του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 7562/27-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                          AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                  1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Το μέλος της Ο.Ε Γιοβανούδας Βαρσάμης αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 10ου θέματος.

Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός θέματος: 14o

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Απαλλαγή υπόλογου προπληρωμής ενταλμάτων για δαπάνες προς τη ΔΕΗ».

 

Αριθμός Απόφασης: 75α/2011

 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο. Ε. εισηγούμενος το 14o θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Με την 22β/11 και την 21/11 αποφάσεις της Ο.Ε εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 9.384,17€ , στο όνομα του υπαλλήλου Κρικελικού Ιωακείμ προκειμένου να πληρωθούν οι δαπάνες προς τη ΔΕΗ.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’αριθμ 174/Α/2011 χρηματικό ένταλμα, ποσού 9.384,17€ το οποίο εισέπραξε ο υπόλογος Κρικελίκος Ι. Ιωακείμ με την υπ.αριθμ. 29383743-1/25-05-2011επιταγή Α.Τ.Ε.

Σας υποβάλλω εμπρόθεσμα τα συνημμένα κάτωθι δικαιολογητικά ήτοι:

Σειρά Ε 54 Νο 65/26-05-2011 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε ποσό 2.783,61€

Σειρά Ε 54 Νο 66/26-05-2011 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε ποσό 5.500,56€.

Σειρά Ε 54 Νο 67/26-05-2011 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε ποσό 1.100,11€.

 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 9.384,17€ .

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την απαλλαγή του υπολόγου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγησης του Δημάρχου και την έλαβε υπόψη και μετά από διαλογική συζήτηση

 

                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ. άριθμ 174/Α/2011 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ύψους 9.384,17€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κρικελίκου Ιωακείμ και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 75α/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                        Τα μέλη

Υπογραφή                                                      Υπογραφές

                                   Ακριβές Απόσπασμα

                                           Ο  Δήμαρχος