Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 13/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 31η του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 7562/27-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                       AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                  1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Το μέλος της Ο.Ε Γιοβανούδας Βαρσάμης αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 10ου θέματος.

Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

 

Αριθμός θέματος: 13ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ανάθεση για την προμήθεια υλικών για πότισμα».

 

Αριθμός Απόφασης: 74/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου και υπό Κ.Α 35.6693.0003 έχει εγγραφεί πίστωση 15.000,00€ για την προμήθεια υλικών για πότισμα.

Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου προμήθειας με απευθείας ανάθεση στον προμηθευτή Καραδήμο Κ. Δημήτριο «Γεωργικά Εργαλεία-Λιπάσματα».

 

 

 

 

 

A/A

Περιγραφή είδους

Τ.Μ.

ΠΟΣΟT.

ΔΑΠΑΝΗ

1

Μπεκ Rainbird eagle 950E

350

12

4200

2

Ηλεκτροβάννες ποτίσματος Hunter 2''

130

12

1560

3

Προγραμματιστής ποτίσματος έξι θέσεων

130

4

520

4

Σωλήνας 063 6 Atm

1,2

22

26,4

5

Βάννες πλαστικές 063

22

10

220

6

Βάννες πλαστικές 075

41

10

410

7

Πλαστικά φρεάτια Jumbo

35

7

245

8

Ταφ γαλβανιζέ 2''

10

10

100

9

Νίπελ γαλβανιζέ 2''

4

10

40

10

Δοχείο διαστολής 300L

270

10

2700

11

Ταφ ρακόρ 063

12

12

144

12

Σύνδεσμος 063

6

12

72

13

Γωνίες ρακόρ 063

8

12

96

14

Φίλτρο υδροκυκλώνιο 2''

600

3

1800

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

146

12133,4

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

2790,682

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

14924,082

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 12.133,40€ συν ΦΠΑ 23% 2.790,68 €, σύνολο με ΦΠΑ 14.924,08 €.

 

Και κάλεσε την Ο.Ε να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας υλικών για πότισμα ,όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :

 

A/A

Περιγραφή είδους

Τ.Μ.

ΠΟΣΟT.

ΔΑΠΑΝΗ

1

Μπεκ Rainbird eagle 950E

350

12

4200

2

Ηλεκτροβάννες ποτίσματος Hunter 2''

130

12

1560

3

Προγραμματιστής ποτίσματος έξι θέσεων

130

4

520

4

Σωλήνας 063 6 Atm

1,2

22

26,4

5

Βάννες πλαστικές 063

22

10

220

6

Βάννες πλαστικές 075

41

10

410

7

Πλαστικά φρεάτια Jumbo

35

7

245

8

Ταφ γαλβανιζέ 2''

10

10

100

9

Νίπελ γαλβανιζέ 2''

4

10

40

10

Δοχείο διαστολής 300L

270

10

2700

11

Ταφ ρακόρ 063

12

12

144

12

Σύνδεσμος 063

6

12

72

13

Γωνίες ρακόρ 063

8

12

96

14

Φίλτρο υδροκυκλώνιο 2''

600

3

1800

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

146

12133,4

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

2790,682

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

14924,082

 

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 12.133,40€ συν ΦΠΑ 23% 2.790,68 €, σύνολο με ΦΠΑ 14.924,08 €.

Για την εκτέλεση της προμήθειας ψηφίζει πίστωση 14.924,08€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6693.0003.

Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον προμηθευτή Καραδήμο Κ. Δημήτριο «Γεωργικά Εργαλεία-Λιπάσματα».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 74/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                              Τα μέλη

Υπογραφή                                                 Υπογραφές

                           Ακριβές Απόσπασμα

                                  Ο Δήμαρχος