Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 13
IΙουνίου   2012
ημέρα Τετάρτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το
Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 73/11.6.2012 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.
 Γ
ioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: —————-

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι  Δημητρος Δημήτριος και Παπαστεργίου Αχιλλέας.

 

                           

                           ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 72/2012  

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια  σκυροδέματος 3 Α  30 αυτοκινήτων για την διαμόρφωση τριών
πάρκινγκ εντός πολεοδομικού σχεδίου της Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο  κυρ Πρόεδρος   εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ενόψει των
νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι επιτακτική ανάγκη ο Δήμος να προμηθευτεί
σκυρόδεμα 3 Α  30 αυτοκίνητα για
διαμόρφωση τριών πάρκινγκ εντός πολεοδομικού σχεδίου της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 

 

                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν  να
γίνει  η προμήθεια σκυροδέματος
3
Α  30 αυτοκίνητων  για διαμόρφωση τριών πάρκινγκ εντός
πολεοδομικού σχεδίου της Δ.Κ.Νικήτης.

 

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 72/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                              
ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ