Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 13/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 31η του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 7562/27-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                            AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                     1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός θέματος: 10ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ανάθεση για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών».

 

Αριθμός Απόφασης: 71/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το δέκατο (10ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου και υπό Κ.Α 10.7134.0001 έχει εγγραφεί πίστωση 60.000,00€ για την προμήθεια «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών».

Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου προμήθειας με απευθείας ανάθεση στον προμηθευτή Μάντσιο Ελευθέριο “PC STASIΟΝ”

 

 

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 9.340,00 συν ΦΠΑ 23% 2.148,20 €, σύνολο με ΦΠΑ 11.488,20 €.

 

Και κάλεσε την Ο.Ε να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

 

                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Ο κ. Γιοβανούδας δεν το ψηφίζει και δηλώνει ότι το ποσό για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι υπερβολικό και προτείνει να γίνει πρόχειρος διαγωνισμός για όλες τις προμήθειες.

 

Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» ,όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :

 

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 9.340,00 συν ΦΠΑ 23% 2.148,20 €, σύνολο με ΦΠΑ 11.488,20 €.

Για την εκτέλεση της προμήθειας ψηφίζει πίστωση 11.488,20€ σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0001

Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον προμηθευτή Μάντσιο Ελευθέριο “PC STASIΟΝ”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 71/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα μέλη

Υπογραφή                                                            Υπογραφές

                                Ακριβές  Απόσπασμα

                                  Ο Δήμαρχος