Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

———————————————————–

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 2/2011
της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής  

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου
Σιθωνίας  

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα Δευτέρα 14
Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου
Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 4/8-2-2011
πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,
δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                          
Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

 

Θέμα 6ο «Συζήτηση – ενημέρωση για την υπόθεση Μπάρας»

Αρ. Απόφ.: 7

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.
Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω
θέματος:

Όπως γνωρίζετε  η παραχώρηση του δημόσιου κτήματος στη θέση
Μπάρα έχει ανακληθεί, προτείνω να ξεκινήσει προσπάθεια για την ανάκτηση εκ νέου
του ανωτέρω κτήματος με την προϋπόθεση να δοθεί στο Δήμο μας με δωρεάν
παραχώρηση ή με μικρό ενοίκιο για να αξιοποιηθεί με όποια χρήση θέλει και
οπωσδήποτε κατόπιν σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
όσον αφορά την χρήση αυτού.  

       

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση     

 

 

 

                                            
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Να ξεκινήσει προσπάθεια για την
ανάκτηση εκ νέου του ανωτέρω κτήματος με την προϋπόθεση να δοθεί στο Δήμο μας
με δωρεάν παραχώρηση ή με μικρό ενοίκιο για να αξιοποιηθεί με όποια χρήση ο
Δήμος θέλει και οπωσδήποτε κατόπιν σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας όσον αφορά την χρήση αυτού.  

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω:

 

 

 

         Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  
ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                            
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                   
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ