Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 7

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 3/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 31 Μαρτίου 2011 ημέρα
τις εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την  20/24-03-2011
έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον
πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό
σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο τριών {3} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος                ουδείς      

2.Λαθούρη Καλή

3. Κωτσάκης
Ιορδάνης

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου,
ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 7/2011.              

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Παραμονή
των βυτιοφόρων στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης ».

Θέμα: 2ο

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο
(2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Προτείνει
να παραμείνουν τα βυτιοφόρα ως έχουν στη Δημοτική Ενότητα Τορώνης και στην
Τοπική Κοινότητα Σάρτης, προς όφελος των Δημοτών μας για την καλύτερη
εξυπηρέτηση τους.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του
Προέδρου

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Να παραμείνουν τα βυτιοφόρα ως
έχουν στη Δημοτική Ενότητα Τορώνης και στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης, προς
όφελος των Δημοτών  για την καλύτερη
εξυπηρέτηση τους.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφές                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος