Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 2/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 04-03-2013 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα
14:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 73/27-02-2013 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε{5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                     

2. Κοντού
Ελένη

3.Ανδρανούδης
Γεώργιος                                    

4. Πράτσα Άννα

5. Δραγάνης
Αλέξανδρος       

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, που αφορά την «Οριοθέτηση – διαγράμμιση
Λαϊκών Αγορών », μετά από το υπ’ αριθμ. 3401/01-03-2013 έγγραφο του
Αντιδημάρχου του Δήμου Σιθωνίας και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως
κατεπείγον.

Το Συμβούλιο
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του
θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως.

 

Αριθμός
Απόφασης 7/2013

 

Θέμα: 1ο εκτός ημερήσιας διατάξεως  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«
Οριοθέτηση – διαγράμμιση Λαϊκών Αγορών »

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο)
θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, το υπ’ αριθμ. 3401/01-03-2013 έγγραφο του Αντιδημάρχου του
Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με το οποίο ζητούν να προχωρήσουμε άμεσα σε οριοθέτηση
και διαγράμμιση της Λαϊκής Αγοράς, ώστε να γίνουν οι ενέργειες για τη Σύνταξη
του Κανονισμού Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Σιθωνίας.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και το ανωτέρω
έγγραφο  

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Για την οριοθέτηση της Λαϊκής
Αγοράς έχει γίνει με την υπ’ αριθμ. 30/2012  Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, με την οποία είχε εισηγηθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για
ορισμό χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς, στο
δρόμο, από το κρεοπωλείο του Γεωργούδη Βασιλείου του Αθανασίου μέχρι το τέλος της
οικίας της Παστογιάννη Καλής του Αθανασίου και με ημέρα λειτουργίας το Σάββατο,
όπως λειτουργούσε. Προτείνει να οριστούν τα μέτρα των πάγκων ως εξής: για τους
παραγωγούς πέντε (5) μέτρα και για τους επαγγελματίες εφτά (7) μέτρα και με
δικαίωμα σε όσους έχουν μεγάλα αυτοκίνητα να τους επιτραπεί να έχουν πάγκο δέκα
πέντε (15) μέτρα.

 Για τη διαγράμμιση της Λαϊκής
Αγοράς, με την υπ’ αριθμ. 37/2012 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, ορίστηκε επιτροπή, όλο το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς, και ζητήθηκε, η βοήθεια από υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου Τουρισμού,
της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Λόγω ότι δεν έγινε η διαγράμμιση, ζητάμε εκ νέου τη βοήθεια από
υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου Τουρισμού, καθώς και τη βοήθεια της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας, ώστε να γίνει η διαγράμμιση, να συνταχθεί και να
αποτυπωθεί το διάγραμμα της Λαϊκής Αγοράς.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο
Πρόεδρος                                                
Τα μέλη

        
Υπογραφή                                                 
Υπογραφές   

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                   Τζέλιος Αθανάσιος