Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ.6/2012                   

Συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 7/2012  

ΘΕΜΑ:  Γνωμοδότηση για χορήγηση συναίνεσης
ερευνητικών εργασιών από Παυλίδης Α.Ε., για μάρμαρο στη Θέση ΒΡΑΧΩΤΟ.

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 27 Ιουλίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                              
Μηδέν

2.     
Κυπαρισσάς
Ιωακείμ

3.      Ζησόπουλος
Γεώργιος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι ,ο Δήμος Σιθωνίας
με το αριθμ 11867 / 05/07/2012 έγγραφο ζητά από το Συμβούλιο της Τοπικής
Κονότητας Μεταγγιτσίου, να γνωμοδοτήσει για χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών
εργασιών της Παυλίδης Α.Ε. για ανεύρεση μαρμάρου στη Θέση ΒΡΑΧΩΤΟ .

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                  Α Π Ο Φ
Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

              Συναινεί με τις ερευνητικές εργασίες από
την Παυλίδης Α.Ε. προς ανεύρεση μαρμάρου σε δημόσια έκταση εμβαδού 83.225 τ.μ.
στη Θέση ΒΡΑΧΩΤΟ του Δήμου Σιθωνίας

                                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 7/2012.

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

           

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                   (Υπογραφή)                                    (Υπογραφές)

                                  

 

      Ακριβές
Απόσπασμα

                                           Παγώνης
Τριαντάφυλλος