Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 3/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

Στη Συκιά και στο πρώην Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 26 Mαρτίου 2012 ημέρα τις
εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα 20:00 μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 268/21-03-2012 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε (5)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                    ουδείς

2.Κοντού Ελένη

3.Ανδριανούδης
Αθανάσιος

4.Δραγάνης
Αλέξανδρος                  

5.Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 7/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«αιτήσεις
πολιτών ».

Θέμα:1ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο  (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει
ότι:

    Θέτει
υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας
προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                          
Την υπαριθμ.
206/05-01-2012 αίτηση του Πριτζάκη Νικολάου του Ερωτοκρίτου με την οποία ζητάει
 την παραχώρηση 50 τμ αιγιαλού και
παραλίας στο Καλαμίτσι για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ πλησίον του
καταστήματος του Κατσίκη Παναγιώτη όπως και πέρυσι   .

2)                          
Την υπαριθμ.
42/02-03-2012 αίτηση της Παρλαμέντα Πλούμως του Δημητρίου  με την οποία ζητάει 10 τμ αιγιαλού και παραλίας
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  στο
Καλαμίτσι μπροστά στο κατάστημά της

3)                          
Την υπ
αριθμ. 284/26-03-2012  αίτηση της Μοντιάδου
Ευδοξίας του Αβέρκιου  με την οποία
ζητάει την χορήγηση 4 τμ για εγκατάσταση πάγκου για πώληση βοτάνων-αυγών-οικολογικών
προϊόντων στην Τορώνη και μπροστά στο κατάστημα του Χεκίμογλου Αβέρκιου

4)                          
Την υπ’ αριθ 35/29-02-2012 αίτηση του Γενίτσαρη
Ιορδάνη, ο οποίος ζητάει 3 τμ στην παραλία Τορώνης για ζωγραφική σε σώμα καθώς
και πώληση χειροποίητων κοσμημάτων.

5)                          
Την υπ’ αριθ 283/23-03-2012 αίτηση του Συνιώρη Ιωάννη
του Αναστασίου με την οποία ζητάει την χορήγηση 2 τμ στο Καλαμίτσι και στη θέση
μπροστά στο Διδάκη και απέναντι από τον 
Μυλωνά για την εγκατάσταση πάγκου για την  πώληση καλαμποκιού.

6)                          
Την υπ’ αριθ 290/26-03-2012 αίτηση της Δεληαγγέλου
Δήμητρας του Χαράλαμπου με την οποία ζητάει 2τμ στην παραλία Τορώνης καις τη
θέση απέναντι από κατάστημα του Φλωρίνη Γεώργιου  για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση
καλαμποκιού  .

7)                          
Την υπ’ αριθ 289/26-03-2012 αίτηση του Δριστάρη
Εμμανουήλ του Δημοκράτη με την οποία ζητάει 2τμ στην παραλία Τορώνης και στη
θέση απέναντι από το Παντοπωλείο του Βοιβόδα για την εγκατάσταση πάγκου για την
πώληση καλαμποκιού  .

8)                          
Την από 26-03-2012 αίτηση του Γιοβανούδα Μάριου του
Δημητρίου με την οποία ζητάει 50 τμ αιγιαλού και παραλίας στην  Τορώνη για ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων .

9)                          
Την από 26-03-2012 αίτηση του Γιοβανούδα Μάριου του
Δημητρίου με την οποία ζητάει 40 τμ στην παραλία Τορώνης για εγκατάσταση
υπαιθρίων ηλεκτρονικών παιγνίων τύπου Λούνα παρκ.

10)                      
Την υπ’ αριθ 41/02-03-2012 αίτηση του Καραγιαννάκη
Χρήστου του Ευθυμίου με την οποία ζητάει 70 τμ αιγιαλού και παραλίας  στην Τορώνη για ανάπτυξη ξαπλώστρων-ομπρελών
μπροστά στο Ξενοδοχείο του .

11)                      
Την υπ’ αριθμ 288/26-03-2012 αίτηση του Ντέμπλα Ιωακείμ
του Δημητρίου ο οποίος ζητάει την χορήγηση 38 τμ αιγιαλού και παραλίας  μπροστά από την επιχείρηση του για ανάπτυξη
ομπρελών ξαπλώστρων .

12)                      
Την υπ’ αριθμ 87/12-03-2012 αίτηση της
Διμπιτούζη-Κοτσίδου Αναστασία με την οποία ζητάει την χορήγηση 2τμ για εγκατάσταση
πάγκου για την πώληση λουκουμάδων

13)                      
Την υπ’ αριθμ 2212/20-02-2012 αίτηση των 1. KLEIBER KATHARINABARBARA 2.ALEXANDER MICHALSKI 3.ANITA MICHALSKI  με αντίκλητο τον ΤΖΟΥΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ  με την οποία ζητούν την αποδοχή στην
παραχώρηση τμήματος οικοπέδου των ανωτέρω που ήδη έχει γίνει άτυπα προς την
Δημοτική Κοινότητα Συκιάς να γίνουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες με
συμβολαιογραφικές πράξεις κ.λ.π ώστε να μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια
διαφορετικά θα κλείσουν το κομμάτι που παραχώρησαν άτυπα.

14)                      
Την υπ’αριθμ.49/05-03-2012 αίτηση του Καζάκα Νικολάου
του Στυλιανού ο οποίος ζητάει άδεια για προμήθεια πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης
μπροστά στην οικία του για να έχει πρόσβαση με το αυτοκίνητό  του στην οικία του .

15)                      
Επιστολή πολιτών του Δήμου Σιθωνίας για να γίνει
συντήρηση της κοίτης του χειμάρρου Αγ.Παντελεήμονα και Βαθειά Λαγκάδα.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω
αιτήσεις

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Ανά αίτηση τα
εξής:

 1. Για την υπ’αριθμ. 206/05-01-2012 αίτηση του
  Πριτζάκη Νικολάου του Ερωτοκρίτου αποφασίζετε ομόφωνα  την παραχώρηση 50 τμ αιγιαλού και
  παραλίας στο Καλαμίτσι και πλησίον του καταστήματος του Κατσίκη Παναγιώτη
  για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ  
  .με την προϋπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι
  τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής
  τουλάχιστον δύο (2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή
  των ατυχημάτων  
 2. Για την υπ’αριθμ. 42/02-03-2012 αίτηση της
  Παρλαμέντα Πλούμως του Δημητρίου αποφασίζετε ομόφωνα την παραχώρηση  10 τμ αιγιαλού και παραλίας για ανάπτυξη
  τραπεζοκαθισμάτων  μπροστά στο
  κατάστημά της .με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι
  διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της
  ακτής τουλάχιστον δύο (2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και
  την αποφυγή των ατυχημάτων  .
 3. Για την υπαριθμ. 284/26-03-2012 
  αίτηση της Μοντιάδου Ευδοξίας του Αβέρκιου αποφασίζετε ομόφωνα την
  παραχώρηση 4 τμ για εγκατάσταση πάγκου για πώληση
  βοτάνων-αυγών-οικολογικών προϊόντων στην Τορώνη μπροστά στο κατάστημα του
  Χεκίμογλου Αβέρκιου
 4. Για την υπ’ αριθ 35/29-02-2012 αίτηση του Γενίτσαρη
  Ιορδάνη, αποφασίζετε ομόφωνα την παραχώρηση 2 τμ  στην παραλία Τορώνης για ζωγραφική σε
  σώμα και όχι στην  πώληση
  χειροποίητων κοσμημάτων.
 5. Για την υπ’ αριθ 283/23-03-2012 αίτηση του Συνιώρη
  Ιωάννη του Αναστασίου αποφασίζετε ομοφωνα 
  την παραχώρηση 2 τμ στο Καλαμίτσι στη θέση μπροστά στον Διδάκη και
  απέναντι από τον Μυλωνά  για την
  εγκατάσταση πάγκου για την  πώληση
  καλαμποκιού
 6. Για την υπ’ αριθ 290/26-03-2012 αίτηση της
  Δεληαγγέλου Δήμητρας του Χαράλαμπου αποφασίζετε ομόφωνα την παραχώρηση  2τμ στην παραλία Τορώνης στη θέση
  απέναντι από το κατάστημα του Φλωρίνη Γεώργιου  για την εγκατάσταση πάγκου για την
  πώληση καλαμποκιού
 7. Για την υπ’ αριθ 289/26-03-2012 αίτηση του Δριστάρη
  Εμμανουήλ του Δημοκράτη αποφασίζετε ομόφωνα την παραχώρηση  2τμ στην παραλία Τορώνης και στη θέση
  μπροστά στο Παντοπωλείο του Βοιβόδα 
  για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού.
 8. Για την από 26-03-2012 αίτηση του Γιοβανούδα Μάριου
  του Δημητρίου αποφασίζετε ομόφωνα την παραχώρηση  50 τμ στην παραλία Τορώνης για ανάπτυξη
  ομπρελών και ξαπλώστρων με την προϋπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και
  κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά
  μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο (2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των
  λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων .
 9. Για την από 26-03-2012 αίτηση του Γιοβανούδα Μάριου
  του Δημητρίου με την οποία ζητάει 40 τμ στην παραλία Τορώνης για
  εγκατάσταση υπαιθρίων ηλεκτρονικών παιγνίων τύπου Λούνα παρκ με την προϋπόθεση
  να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου
  και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο (2) μέτρων για
  την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων  και να είναι δίπλα στις ξαπλώστρες.
 10. Για την υπ’ αριθ 41/02-03-2012 αίτηση του
  Καραγιαννάκη Χρήστου του Ευθυμίου αποφασίζετε ομόφωνα την παραχώρηση  70 τμ στην Τορώνη και μπροστά στο
  Ξενοδοχείο του  για ανάπτυξη
  ξαπλώστρων-ομπρελών με την προϋπόθεση . να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι
  διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της
  ακτής τουλάχιστον δύο (2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και
  την αποφυγή των ατυχημάτων.
 11. Για την  υπ’
  αριθμ 288/26-03-2012 αίτηση του Ντέμπλα Ιωακείμ του Δημητρίου αποφασίζετε
  ομόφωνα την παραχώρηση  38 τμ
  μπροστά στην  επιχείρηση του για
  ανάπτυξη  ομπρελών ξαπλώστρων με την
  προϋπόθεση  να υπάρχουν οριζόντιοι
  και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά
  μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο (2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των
  λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων.
 12. Για την υπ’ αριθμ 87/12-03-2012 αίτηση της
  Διμπιτούζη-Κοτσίδου Αναστασία αποφασίζετε ομόφωνα την παραχώρηση  2τμ για εγκατάσταση πάγκου για την
  πώληση καλαμποκιού και όχι λουκουμάδες στο Καλαμίτσι και στη θέση απέναντι
  από τον Πιτσώνη.
 13. Για την υπ’ αριθμ 2212/20-02-2012 αίτηση των 1. KLEIBER
  KATHARINABARBARA 2.ALEXANDER MICHALSKI
  3.ANITA MICHALSKI  με αντίκλητο τον ΤΖΟΥΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ
  αποφασίζετε ομόφωνα  αποδεχόμαστε το
  κομμάτι που άφησαν να γίνουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες με συμβολαιογραφικές
  πράξεις κ.λ.π  ώστε να μπορεί να
  εκδοθεί οικοδομική άδεια .
 14. Για την υπ’αριθμ.49/05-03-2012 αίτηση του Καζάκα
  Νικολάου του Στυλιανού αποφασίζετε ομόφωνα 
  να γίνει  προμήθεια πινακίδων
  απαγόρευσης στάθμευσης από τον ίδιο για να τοποθετηθούν  μπροστά στην οικία του και να προωθηθεί
  το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο..
 15. Για την υπ’ αριθ 278/22-03-2012 Επιστολή πολιτών
  του Δήμου Σιθωνίας αποφασίζετε ομόφωνα 
  να γίνει συντήρηση της κοίτης του χειμάρρου Αγ.Πανελεήμονα και
  Βαθειά Λαγκάδα και να προωθηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για άμεση λύση
  του προβλήματος.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

          Ο Πρόεδρος                                                                τα
μέλη

           Υπογραφες                                                               Υπογραφή

 

 

                

                                              Ακριβές
απόσπασμα

                                                   Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                                           Τζέλιος Αθανάσιος