Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 10 Μαΐου   2012 ημέρα Πεμπτη  και ώρα 7.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια
συνεδρίαση, ύστερα από την 43/8.5.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88
του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.
 Γ
ioβανέκος Τριαντάφυλλος.

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος έργων Δημήτριος Δημητρός.

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

                            

                           ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 9ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 64/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση δρόμων στον Παλιό Οικησμό
της Δ.Κ.Νικήτης.   

   

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το
9ο θέμα  εντός ημερήσιας
διάταξης αναφέρθηκε στη τάση να καταλαμβάνονται οι δρόμοι από τους παρόδιους
στον Παλαιό Οικισμό της Νικήτης.

Όπως
είναι γνωστό, μετά την ανάπτυξη του Οικισμού της Νικήτης στη παραλιακή ζώνη,
πολλοί ιδιοκτήτες οικοπέδων στον Παλαιό Οικισμό, άφησαν τα οικόπεδά τους για
μετεγκατάσταση στο παραλιακό τμήμα του Οικισμού, που λανθασμένα θεωρείται πιο
τουριστικό.

Ευτυχώς,
πολίτες από άλλα μέρη ημεδαποί και αλλοδαποί που μπορούν να εκτιμήσουν την αξία
του Παλαιού Οικισμού, αγόρασαν σπίτια στο Παλαιό Οικισμό και τα αποκατέστησαν,
συμπαρασύροντας σ’ αυτό και αρκετούς κατοίκους του χωριού.

Δημιουργήθηκε έτσι μια τάση
αναζωογόνησης του Παλαιού Οικισμού, που με μεγαλύτερη φροντίδα μπορεί αν
εξελιχτεί σε μοναδικό τουριστικό και όχι μόνο στολίδι, για όλη τη χώρα μας.

Επειδή
όμως μεσολάβησε κάποιο διάστημα, αδρανές για την αξιοποίηση του, αρκετοί
ιδιοκτήτες οικοπέδων, εκμεταλλευόμενοι την έλλειψη κίνησης, οικειοποιήθηκαν τμήματα
κοινόχρηστων χώρων δρόμων και πλατειών. παρατηρήθηκε μάλιστα το φαινόμενο
κάποιο αρχικοί ιδιοκτήτες να «διορθώνουν» αρχικούς άλλους π.χ. κληρονομιές και
παλιές μεταβιβάσεις, τη παραμονή της μεταβίβασής τους σε νέους
αγοραστές-εποίκους.!

Κρίνεται
λοιπόν απαραίτητο να ξεκινήσει μια διαδικασία αναγνώρισης των παλιών δρόμων και
πλατειών, για την αποκατάστασή τους. Θα ήταν καλύτερο να υπήρχε τοπογραφική
μελέτη του συνόλου του Οικισμού, κάτι που αντικειμενικά είναι δαπανηρό.

Θα ήταν
όμως εγκληματικό να περιμένουμε, πότε ο Δήμος Σιθωνίας θα αποκτήσει την
οικονομική αυτή δυνατότητα και μετά να προβούμε στην αναγνώριση των
κοινόχρηστων χώρων, δρόμων και πλατειών.

Γι’ αυτό
προτείνουμε στους κατοίκους του Οικισμού να προστατευόσουν τους κοινόχρηστους
αυτούς χώρους, δηλώνοντάς τους, και το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας να ξεκινήσει έστω αποσπασματικά, κατά περιοχές μεγάλες ή μικρές,
μετά από σχετικές αναφορές κατοίκων αλλά και αυτεπάγγελτα τη διαδικασία
αναγνώρισης των κοινόχρηστων αυτών χώρων.

Στη φάση
αυτή, μετά από όχληση κατοίκων, έγινε αυτοψία από το Πρόεδρο με συνοδεία
ηλικιωμένων κατοίκων της περιοχής, στο τμήμα του Οικισμού για το οποίο
υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα.

Η απόφαση
αναγνώρισης αφορά αποκλειστικά και μόνον στα όρια των κοινόχρηστων χώρων.

 

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο μετά διαλογική
συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του
       Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                 

                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν για  την αναγνώριση των κοινόχρηστων χώρων, δρόμων
της περιοχής αυτής, με την παρατήρηση ότι σε ότι αφορά όρια ιδιοκτησιών αυτά
είναι ενδεικτικά, το Συμβούλιο δεν παίρνει θέση και τονίζεται ότι στο
τοπογραφικό απεικονίζεται η υπάρχουσα κατάσταση, χωρίς να το αφορούν τυχόν
αντιδικίες ιδιοκτητών όμορων οικοπέδων.

Η απόφαση
αναγνώρισης αφορά αποκλειστικά και μόνον στα όρια των κοινόχρηστων χώρων.

 

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 64/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ