Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 13/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 31η του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 7562/27-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                     AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                   1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

 

 

Αριθμός θέματος: 3ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ανάθεση για ΜΠΕ έκδοση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Κ Ν. Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας ποσού 2.925,60€ στον Τσάλα Ιωάννη Γεωλόγο».

 

Αριθμός Απόφασης: 64/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου και υπό Κ.Α 25.7413.0056 έχει εγγραφεί πίστωση 4.000,00€ για την εκτέλεση της εργασίας «Ανάθεση για ΜΠΕ έκδοση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Κ Ν. Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας ποσού 2.925,60€».

Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου εργασίας με απευθείας ανάθεση στον Τσάλα Ιωάννη Γεωλόγο.

 

 

 

 

 

  

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

2.925,60

ΜΠΕ

 

27

  
   

ΦΠΑ 23%

672,88

   

ΣΎΝΟΛΟ

3.598,48

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 2.925,60 € συν ΦΠΑ 23% 672,88€, σύνολο με ΦΠΑ 3.598,48 €.

 

Και κάλεσε την Ο.Ε να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας ««Ανάθεση για ΜΠΕ έκδοση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Κ Ν.Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας ποσού 2.925,60€».,όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :

 

  

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

2.925,60

ΜΠΕ

 

27

  
   

ΦΠΑ 23%

672,88

   

ΣΎΝΟΛΟ

3.598,48

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 2.925,60 € συν ΦΠΑ 23% 672,88€, σύνολο με ΦΠΑ 3.598,48 €.

Για την εκτέλεση της εργασίας ψηφίζει πίστωση 3.598,48€ σε βάρος του Κ.Α. 25.7413.0056.

Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον Τσάλα Ιωάννη Γεωλόγο.

Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης δεν ψηφίζει την ανάθεση και γενικά δεν είναι υπέρ των αναθέσεων επειδή η εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολη, γι’ αυτό το λόγο προτείνει να γίνει η Μελέτη με Πρόχειρο Διαγωνισμό.

Ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος δεν ψηφίζει την ανάθεση και συμφωνεί με τον κ. Γιοβανούδα Βαρσάμη, δηλώνει επίσης ότι δεν μπορεί να καταλάβει την χρησιμότητα των αναθέσεων θα μπορούσαν όλες αυτές οι αναθέσεις να γίνουν σε ένα έργο με πρόχειρο διαγωνισμό.

 

 

 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 64/2011.

 

 

 

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                            Τα μέλη

Υπογραφή                                            Υπογραφές

                                     Ακριβές Απόσπασμα

                                             Ο Δήμαρχος