Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 12/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 26-08-2013 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 433/23-08-2013 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1.Δραγάνης Αλέξανδρος                      

2. Κοντού
Ελένη                                 2.Πράτσα
Άννα

3.Ανδρανούδης
Γεώργιος                                    

4. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 62/2013.

 

.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Αγορά
οικοπέδων για ανάπλαση πλατείας -δημιουργία πάρκου αναψυχής – παιδικής χαράς ».

Θέμα:2ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο
(2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι: είναι αναγκαία η αγορά δύο
οικοπέδων , και συγκεκριμένα της Παντελή Άννας του Γεωργίου  που βρίσκονται μπροστά από την Εκκλησία του
Αγίου Αθανασίου Συκιάς με αριθμούς ΚΑΕΚ490690327012/0/0 και πρωτόκολλο :3267
και εμβαδόν 60τμ  και 490690327020/0/0
και πρωτόκολλο:3266 και εμβαδόν 46τμ .      

            Τα ανωτέρω οικόπεδα συνορεύουν με Δημοτικά
οικόπεδα και με την αγορά τους μεγαλώνει το εμβαδόν  έτσι ώστε μπορεί να γίνει ανάπλαση πλατείας
παιδική χαρά και χώρος πάρκου αναψυχής  .

            Ύστερα
από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να
αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Εγκρίνει την αγορά
των ανωτέρω  δύο οικοπέδων , και
συγκεκριμένα της Παντελή Άννας του Γεωργίου 
που βρίσκονται μπροστά από την Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου Συκιάς για
τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου  .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 62  /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο
Πρόεδρος                                        Τα μέλη

         Υπογραφή                                         Υπογραφές                   

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                     Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                    
     Τζέλιος Αθανάσιος