Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 12/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 17 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 6412/13-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν πέντε (5), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                           AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                      1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός                                  2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 61/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα (9.840,00€), για την εκτέλεση της εργασίας: «Μεταφορά διαφόρων υλικών».

Αριθμός θέματος: 2ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το (2ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε:

Ο Δήμος μας έχει ανάγκη μεταφοράς διαφόρων δομικών υλικών (πόρου και 3Α), για την συντήρηση αγροτικών δρόμων, που έχουν υποστεί διαβρώσεις από τις χειμερινές πλημμυρικές απορροές.

Από έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε σε υπηρεσίες αντίστοιχου είδους, προϋπολογίσθηκε η δαπάνη για την εκτέλεση των απαιτούμενων μεταφορών. Το ύψος της δαπάνης υπολογίζεται σε εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (9.840,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Με απόφαση σας, πρέπει να προβείτε στην έγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (9.840,00€) ευρώ, η ψήφιση της οποίας προτείνω να γίνει επ’ ονόματι του Σταματιάδη Νικόλαου, Υλικά Οικοδομών – Χωματουργικά, Σάρτη Χαλκιδικής.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του προέδρου

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης, για την εκτέλεση της εργασίας: «Μεταφορά διαφόρων υλικών», που έχει εγγραφεί στον Κ.Α.02.25.6412.0001 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (9.840,00€), σε βάρος της πίστωσης που είναι γραμμένη στον Κ.Α. 02.25.6412.0001, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, Οικ. έτους 2011, επ’ ονόματι του Σταματιάδη Νικόλαου, Υλικά Οικοδομών – Χωματουργικά, Σάρτη Χαλκιδικής, για την εκτέλεση της εργασίας: «Μεταφορά διαφόρων υλικών».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 61/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές