Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2012

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 16/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 19-12-2012 ημέρα τις εβδομάδος Tετάρτη   και ώρα
19:00 μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 789/14-12-2012 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος            1. Κοντού
Ελένη

2.Ανδριανούδης
Αθανάσιος

3.Δραγάνης
Αλέξανδρος  

4.Πράτσα Άννα

 

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 60/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «Αιτήσεις πολιτών».

Θέμα 5ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο (5ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    Θέτει
υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών προς συζήτηση
και λήψη απόφασης

Συγκεκριμένα:

α) Αίτηση
πολιτών για την κατασκευή τουαλέτας στο χώρο του Νεκροταφείου Συκιάς, για την
εξυπηρέτηση των Δημοτών.

β) Την υπ’
αριθμ. 757/12-11-2012 αίτηση του Σ.Φ. ΠΑΟΚ ΣΥΚΙΑΣ, οι οποίοι ζητούν να
αγοραστούν φυτά από το Δήμο και να αναλάβουν οι ίδιοι να τα φυτέψουν.      

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις.

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

            α)
Για την αίτηση των πολιτών οι οποίοι ζητούν να κατασκευαστεί τουαλέτα στο
Νεκροταφείο Συκιάς, αποφασίζει ομόφωνα θετικά, να κατασκευαστεί η τουαλέτα στο
χώρο του Νεκροταφείου Συκιάς,  για την
εξυπηρέτηση των Δημοτών. 

            β)
Για την αίτηση του ΣΦ ΠΑΟΚ Συκιάς, δεν χρειάζεται να παρθεί απόφαση, διότι έχει
γίνει ήδη η φύτευση μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 60 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

      Ο
Πρόεδρος                                                    τα μέλη

       
Υπογραφή                                                  
Υπογραφές            

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                        Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                                   Τζέλιος
Αθανάσιος