Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 12/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 17 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 6412/13-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν πέντε (5), ήτοι:

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                          AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                    1. Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός                                2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 60/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (14.873,23€), για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια διαφόρων υλικών»

Αριθμός θέματος: 1ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το (1ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε:

Ο Δήμος μας έχει ανάγκη προμήθειας διαφόρων οικοδομικών υλικών, για την συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων βλαβών διαφόρων δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων.

Για το λόγο αυτό θέτω υπόψη σας την από 13/05/2011 γνωμοδότηση της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ που αφορά την αξιολόγηση της από 10/05/2011 προσφοράς του Σταματιάδη Νικόλαου, Υλικά Οικοδομών – Χωματουργικά, Σάρτη Χαλκιδικής.

Με απόφαση σας, πρέπει να προβείτε στην έγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (14.873,23€), για την εκτέλεση της προμήθειας.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του προέδρου

Την από /2011 γνωμοδότηση της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης, για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια διαφόρων υλικών», που έχει εγγραφεί στον Κ.Α.02.30.6662.0005 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (14.873,23€), σε βάρος της πίστωσης που είναι γραμμένη στον Κ.Α. 02.30.6662.0005, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, Οικ. έτους 2011, επ’ ονόματι του Σταματιάδη Νικόλαου, Υλικά Οικοδομών – Χωματουργικά, Σάρτη Χαλκιδικής, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια διαφόρων υλικών».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 60/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές