Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                          A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 2/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 1η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 882/28-01-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                              AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                                  ———
2.  Κωστίκας Στυλιανός
3.  Λογοτριβή Ελένη
4.  Μάντσιος Βασίλειος   
5.  Σπανός Μιχαήλ
6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
7.  Δημητρός Δημήτριος του Ασ.
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 1ο
                                             «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού για έργα του Ν. 3263/2004».  
Αριθμός Απόφασης: 6/2011

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Σύμφωνα με το Νόμο 3263/2004 στα έργα συνολικού πρ/σμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του  Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων(Μ.Ε.Ε.Π),χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, ή Επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρία υπηρεσιακά μέλη. Στην υπ’ αριθ. 23/19.10.2004 διευκρινιστική εγκύκλιο, σημειώνεται ότι οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 171/87 πού ορίζουν με διαφορετικό τρόπο τη συγκρότηση των επιτροπών διαγωνισμού των ΟΤΑ Α΄βαθμού καταργούνται ρητά και στο εξής  οι διαγωνισμοί των  δημοτικών έργων διεξάγονται από τις επιτροπές των άρθρων 21 και 22 του Π.Δ. 609/85.
  Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 51307/19.10.2004 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑΑ και με το άρθρο 103 του ν.3463/06,η επιτροπή διαγωνισμού είναι τριμελής και συγκροτείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 609/85,με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 Στην συνέχεια πρότεινε να ορισθούν οι παρακάτω δημοτικοί υπάλληλοι, ως μέλη της προαναφερθείσας επιτροπής διαγωνισμού, για το έτος 2011:
Α) Τρία τακτικά υπηρεσιακά μέλη:
1.Καραδήμου Δήμητρα
2.Χολογγούνη Αθανασία
3. Κοτσάκη Θεοδώρα
β) Τρία αναπληρωματικά υπηρεσιακά μέλη:
1. Γρηγοριάδου Αναστασία
2. Γκιζγκής Χρήστος
3. Μπλόσκας Γεώργιος
 Κατόπιν κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση του Δημάρχου, τις διατάξεις του Ν. 3263/2004,την υπ’ αριθ. 23/19.10.2004 διευκρινιστική εγκύκλιο, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Π.Δ. 609/85,το υπ’ αριθ. 51307/19.10.2004 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
Αποφασίζει Ομόφωνα

Ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Υπαλλήλους, ως μέλη της Επιτροπής διαγωνισμού, για έργα του Ν. 3263/2004 για το έτος 2011:

Α) Τρία τακτικά μέλη
1.Καραδήμου Δήμητρα
2.Χολογγούνη Αθανασία
3. Κοτσάκη Θεοδώρα

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ.Καραδήμου Δήμητρα.

Β) Τρία αναπληρωματικά υπηρεσιακά μέλη.
1. Γρηγοριάδου Αναστασία
2. Γκιζγκής Χρήστος
3. Μπλόσκας Γεώργιος

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Πρόεδρος