Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Α Π Ο Σ Π
Α Σ Μ Α

Από το
πρακτικό της αριθμ. 3/2011

Συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 6/2011

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση Συλλόγου
Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Μεταγγιτσίου

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 28 Απριλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το
Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.     
Ζησόπουλος
Γεώργιος

3.     
Κατσαρός  Γραμμένος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και είπε ότι ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Μεταγγιτσίου
κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητάει να του παραχωρηθεί χώρος στο ισόγειο του
Δημοτικού Καταστήματος για τη στέγασή του.

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
κατά πλειοψηφία

     Να παραχωρηθεί χώρος (το παλιό ιατρείο)
στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Μεταγγιτσίου, στο σύλλογο φίλων Στέλιου
Καζαντζίδη για τη στέγασή του, διότι υπάρχει αρκετός χώρος.

     Μειοψηφών: Ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Μεταγγιτσίου Παγώνης Τριαντάφυλλος είπε να μην παραχωρηθεί ο χώρος
διότι αυτή τη στιγμή στεγάζει  τον
πολιτιστικό Σύλλογο Μεταγγιτσίου ΝΕΑ ΑΣΣΑ.

    

      Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 6/2011.

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                  (Υπογραφές)

 

 

 

 

                                  Ακριβές
Απόσπασμα

                           Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου