Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό της 2/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της
Δημοτικής   Κοινότητας.

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας
Ν.Μαρμαρά σήμερα την 19/2/2011, ημέρα Σάββατο 
κ ώρα 11.00π.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε
δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 1/15-2-2011 πρόσκληση της Προέδρου
της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία
δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   
ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Καπλάνης Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου Μαρία                                           
————————-                                     

3.Πέσιος Θωμάς

4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν

5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου
για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 4Ο    Πρόγραμμα LEADER

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2011

 

 

    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 4ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε:

 

 

    Την τρέχουσα περίοδο
βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα
LEADER μέσα στο οποίο εντάσσονται και προγράμματα που αφορούν τους ΟΤΑ.  Για τις ανάγκες του Ν. Μαρμαρά προτείνεται η
ένταξη στο πρόγραμμα με κωδικό
L321-2
(κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας κ.α.)  και κάλεσε το Συμβούλιο για να αποφασίσει
σχετικά.  Το Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να εντάξει στο Πρόγραμμα LEADER για
την Κοινότητα του Ν. Μαρμαρά τον κωδικό 
L321-2 (κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής
ηλικίας κ.α.)

 

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό
υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ

 

(Τ.Σ.) ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

                                                  
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ