Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 6

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 3/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 31 Μαρτίου 2011 ημέρα
τις εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την  20/24-03-2011
έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον
πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό
σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο τριών {3} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος                ουδείς      

2.Λαθούρη Καλή

3. Κωτσάκης
Ιορδάνης

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου,
ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 6/2011.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Γνωμοδότηση
για μακροχρόνια εκμίσθωση Κοινοτικής έκτασης 300 τ.μ.  και 650 τ.μ. στον Καρανίκα Γεώργιο του
Νικολάου, μπροστά από την ξενοδοχειακή του μονάδα, με αριθμό κληροτεμαχίου 696.».

 

Θέμα: 1ο

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου  τις υπ΄αριθμ.: 
81/2010 και 126/2010 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου
Τορώνης, με τις οποίες εκφράζεται θετικά ως προς την εκμίσθωση της έκτασης της
Τοπικής Κοινότητας Σάρτης στον Καρανίκα Γεώργιο του Νικολάου και προτείνει να
γίνει δημοπρασία της Δημοτικής έκτασης, με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, με την
προϋπόθεση να μην γίνουν μόνιμες κατασκευές, με μπετόν, αλλά μόνο ξύλινες και η
τιμή έναρξης της δημοπρασίας να είναι 10 ευρώ το τετραγωνικό.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του
Προέδρου

Αποφασίζει
κατά πλειοψηφία

 

Υπέρ είναι ο
Πρόεδρος Τσελεπής Ανέστης.

Κατά είναι οι Σύμβουλοι Τοπικής
Κοινότητας: 1) Λαθούρη Καλή, η οποία δεν συμφωνεί στη μακροχρόνια μίσθωση και
ψηφίζει αρνητικά. 2) Κωτσάκης Ιορδάνης, ψηφίζει αρνητικά και συμφωνεί να γίνει
ενοικίαση του συγκεκριμένου χώρου μόνο για ένα χρόνο, όπως και στους υπόλοιπους
δημότες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφές                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος