Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 1/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 17-01-2013 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα
13:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 8/11-01-2013 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1.Δραγάνης Αλέξανδρος                      

2. Κοντού
Ελένη

3.Ανδρανούδης
Γεώργιος                                    

4. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 6/2013.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών ».

 

Θέμα: 6ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έκτο (6ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη
αποφάσεων.

Συγκεκριμένα:

α) Την υπ’
αριθμ 9/15-01-2013 αίτηση πολιτών, οι οποίοι αιτούνται απομάκρυνση στα
πασαλάκια της περίφραξης, που βρίσκονται μπροστά από την κατοικία του Ιερέα
πατρός Νικολάου, διότι δεν μπορούν να παρκάρουν τα Ι.Χ. κατά την προσέλευσή
τους στην εκκλησία. Επίσης ζητούν να απομακρυνθεί η νεκροφόρα από το
συγκεκριμένο σημείο.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και την
ανωτέρω αίτηση

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Όσον αφορά τη
νεκροφόρα έχει ήδη απομακρυνθεί από το σημείο, μετά από συνεννόηση με τον Ιερέα
κατά τα άλλα ο χώρος ανήκει στην αρχαιολογική υπηρεσία και επομένως δεν
μπορούμε να παρεύουμε σε ιδιωτικό χώρο.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

    Ο
Πρόεδρος                                                    
Τα μέλη

     Υπογραφή                                                    
Υπογραφές              

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

               
                      Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                Τζέλιος
Αθανάσιος