Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 3/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 26-03-2012 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα
20:00 μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 268/21-03-2012 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε (5)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος    

2.Κοντού Ελένη

3.Ανδριανούδης
Αθανάσιος.

4.Δραγάνης
Αλέξανδρος                 

5.Πράτσα Άννα

.

 

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 6/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «Η υπ αριθ 4728/16-03-2012 αίτηση του
Τζίτζικα Ιωάννη του Σωκράτη εκπροσώπου της
Μ.Ηλιάδου-Κ.Τζιτζίκα-Β.Τριανταφυλλίδου ΟΕ ».

 

Θέμα:1ο

           Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο   (1ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι: 
  Θέτει υπόψη του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας την υπ’ αριθ 4728/16-03-2012  αίτηση του Τζιτζίκα Ιωάννη του Σωκράτη
εκπροσώπου της Μ. Ηλιάδου-Κ. Τζίτζικα-Β. Τριανταφυλλίδου Ο.Ε., με την οποία
ζητάει την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3/2012 προέγκρισης του καταστήματος «Εστιατόριο
– Ψαροταβέρνα» στο Π. Κουφό της Αφοι Ηλιάδη Ο.Ε., καθώς και αναγνώσθηκε η από
26-03-2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Σιθωνίας .

            Κατόπιν
των παραπάνω ο Πρόεδρος ζήτησε από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς
την αναβολή του παραπάνω θέματος για επόμενη συνεδρίαση η οποία θα γίνει στις
31-03-2012 και ώρα 11: 00 για να ερευνηθεί η ορθότητα ή μη της προέγκρισης .

 

            Το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,
την από 26-03-2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Σιθωνίας και  κατόπιν διαλογικής συζητήσεως

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

            Την
αναβολή του παραπάνω θέματος για τις 31-03-2012 και ώρα 11:00, λόγω ότι πρέπει
οι  Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς, να ερευνήσουν  για την ορθότητα ή
μη της προέγκρισης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

       Ο Πρόεδρος                                                            τα
μέλη

       Υπογραφές                                                           Υπογραφή

 

 

                

                                       Ακριβές
απόσπασμα

                                            Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                     Τζέλιος Αθανάσιος