Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 10 Μαιου  2012
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.00 συνήλθε το
Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 43/8.3.2012 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα  Σόνια , Γioβανέκος  Τριαντάφυλλος

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ζαφειρούδης Αθανασιος

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ.Αντιδημαρχος έργων Δημητρός Δημήτριος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

                            

                           ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 4ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 59/2012  

 

ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακό ενόψει της καλοκαιρινής
σαιζόν.Μονοδρομήσεις και πινακίδες στην Δ.Κ.Νικήτης.   

 

Ο κυρ. Πρόεδρος    εισηγούμενος το 4ο θέμα εντός
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η Είναι ένα θέμα που απασχόλησε και τον
προηγούμενο χρόνο. Πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις αλλά δεν υλοποιήθηκαν. Έτσι
ενόψει του καλοκαιριού και των πολλών προβλημάτων στο κυκλοφοριακό οδικό δίκτυο
προτείνει να προχωρήσουν οι μονοδρομήσεις και η τοποθέτηση πινακίδων στην
Δ.Κ.Νικήτης.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν να
προχωρήσει οι μονοδρομήσεις   από την
στιγμή που υπάρχουν οι προϋποθέσεις και να τοποθετηθούν οι πινακίδες της
Δ.Κ.Νικήτης.

 

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 59/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ