Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2012

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 16/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 19-12-2012 ημέρα τις εβδομάδος Tετάρτη   και ώρα
19:00 μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 789/14-12-2012 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος            1. Κοντού
Ελένη

2.Ανδριανούδης
Αθανάσιος

3.Δραγάνης
Αλέξανδρος  

4.Πράτσα Άννα

.

 

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 57/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

         «Αίτηση ΟΠΕΔΤ για παραχώρηση κατά
χρήση πυροσβεστικού οχήματος  ».

 

 

Θέμα 2ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    Θέτει
υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας την υπ’ αριθμ. 51/30-10-2012 αίτηση
της Ο.Π.Ε.Δ.Τ., σύμφωνα με την οποία επιθυμεί να της παραχωρηθεί κατά χρήση, το
ένα από τα δύο πυροσβεστικά Ι.Χ. που έχει στην κυριότητά του ο Δήμος, στη
Δημοτική Κοινότητα Συκιάς, ώστε να έχουν την ευθύνη του εξοπλισμού του και να
είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιηθεί σε συμβάν.

.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και την ανωτέρω αίτηση.

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

            Την
παραχώρηση κατά χρήση του ενός πυροσβεστικού οχήματος, με αριθμό κυκλοφορίας
ΧΚΙ 9458 που ανήκει στο Δήμο Σιθωνίας και συγκεκριμένα στη Δημοτική Κοινότητα
Συκιάς, ώστε να έχουν οι ομάδα εθελοντών Ο.Π.Ε.Δ.Τ., την ευθύνη για τον έλεγχο
και τον εξοπλισμό του ανωτέρω οχήματος, για να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση
συμβάντος.

           

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 57 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

      Ο Πρόεδρος                                                    
τα μέλη

       Υπογραφή                                                    
Υπογραφές           

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                        Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                                   Τζέλιος
Αθανάσιος