Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 11/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 26-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 377/22-07-2013
έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας  που
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2.Ανδρανούδης
Γεώργιος                   2. Κοντού Ελένη

3. Δραγάνης
Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

           

 

Αριθμός
Απόφασης 56/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Δημοπράτηση
τμήματος αιγιαλού και παραλίας στο κάμπινγκ ISA».

 

Θέμα: 2ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο)
θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει
ότι:

Σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 375/23-07-2013 αίτηση της IΣA A.E. Τουριστικές Ξεν/κες Εμ/κες
Επιχειρήσεις, για την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού 100 τ.μ., μπροστά από το
κάμπινγκ «ISA», για την
ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων, καθώς και το υπ’ αριθμ. 2972/23-07-2013
έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Ν. Χαλκιδικής, με το οποίο μας ενημερώνει
ότι δεν έχουν αντίρρηση για την παραχώρηση του συγκεκριμένου τμήματος, που
αναφέρεται στην αίτηση της ανωτέρω, μετά από δημοπρασία.   

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
 

τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και

α) την αίτηση της ΙΣΑ Α.Ε. με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

β) το υπ’ αριθμ. 2972/23-07-2013 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας του
Ν. Χαλκιδικής,

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Προτείνει να
δημοπρατηθεί ο χώρος, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, στη Δημοτική
Κοινότητα Συκιάς και συγκεκριμένα:

1)      100
τ.μ. στην παραλία Τριστινίκας, μπροστά από το κάμπινγκ «ISA» για ανάπτυξη ξαπλώστρες και
ομπρέλες.

 

Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στο
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες
για να προχωρήσει η διαδικασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 56/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

           Ο
Πρόεδρος                                      Τα μέλη

            Υπογραφή                                      Υπογραφές                   

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                               Τζέλιος Αθανάσιος