Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 11/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 26-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 377/22-07-2013
έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας  που
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2.Ανδρανούδης
Γεώργιος                   2. Κοντού Ελένη

3. Δραγάνης
Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

           

 

Αριθμός
Απόφασης 55/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Μετατόπιση  πάγκου υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου».

 

Θέμα: 1ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο)
θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει
ότι:

Σύμφωνα με την
υπ’αριθμ. 45/2013 (σκέλος 4) απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς, δόθηκε άδεια χρήσεως κοινοχρήστου χώρου, στην Τσαμίδα Ιουλία  2 τ.μ., στην Τορώνη, για την τοποθέτηση
πάγκου για πώληση με προϊόντα χειροτεχνίας (διακοσμητικά αντικείμενα –
κοσμήματα), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ/ΕΞ/1532-2 παραγωγική άδεια άσκησης
υπαιθρίου εμπορίου, Δ/νσης Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου – Τουρισμού, της
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, με σχετική την υπ’ αριθμ. 7043/1199
βεβαίωση  χειροτεχνικής δεξιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης – Γ.Γ. Βιομηχανίας – Δ/νση ΜΜΕ που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της ανωτέρω άδειας άσκησης υπαιθρίου εμπορίου.

Σύμφωνα με το
Ν.2323/1995 Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:

α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών
και

β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση
από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών
καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και
εκκλησιών.

Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι
μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής
και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση
δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων
.

 

Επειδή έχουμε δεχτεί καταγγελίες και παράπονα από
περίοικους, θα πρέπει να ληφθεί εκ νέου απόφαση, για τον κοινόχρηστο χώρο που
μπορούμε να διαθέσουμε στην κυρία Τσαμίδα Ιουλία για την τοποθέτηση του πάγκου
της.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
 

τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις κείμενες διατάξεις  

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

α) Ακυρώνει το
σκέλος 4 της υπ’ αριθμ. 45/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, που αναφέρει συγκεκριμένα, για την αίτηση της Τσαμίδα
Ιουλίας του Δημητρίου να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στην
Τορώνη, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση με προϊόντα χειροτεχνίας, διότι
στο σημείο που βρίσκεται γειτνιάζουν ή βρίσκονται σε
μικρή απόσταση οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και
επιχειρήσεις και δημιουργείται πρόβλημα
.

 

β) Να
μετατοπιστεί ο πάγκος της ανωτέρω στη θέση «Κόρακας», ώστε να μην
δημιουργούνται προβλήματα, διότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν οι
αποστάσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από
οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιχειρήσεις.

 

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί
στην κυρία Τσαμίδα Ιουλία.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 55/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο
Πρόεδρος                                        Τα
μέλη

         Υπογραφή                                         Υπογραφές                   

                                   

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                       Ο
Πρόεδρος

 

 

 

          

                                            Τζέλιος
Αθανάσιος