Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 11/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα 6 του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00μμ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ5773/03-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν άπαντες (7), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                        AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                        Ουδείς

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Σπανός Μιχαήλ

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Δημήτριος του Ασ.

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός θέματος: 1ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

1. «Εναρμόνιση- τακτοποίηση- προσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικού φόρου (Δ.Φ.) και ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π) σύμφωνα με το Ν.3852/2010».

 

Αριθμός Απόφασης: 53/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (Δήμαρχος) εισηγητής του θέματος ανέφερε τα έξης:

1. Λαμβάνοντας υπ όψη τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1,και του άρθρου 22 του Β.Δ.24/9-20/10/1958 δια του άρθρου 25 παρ.12 του Ν.1828/89, του άρθρου 1 παρ.1 και 4 τoυ Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.429/76, το άρθρο4, 5 του Ν.1080/80, με την παρ.4 του άρθρου 7 του Ν.2307/95, της παρ.14, του άρθρου 25 παρ.3 τoυ Ν.2539/97 του άρθρου 9 του Ν.2503/97 όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ.1 του Ν.3345/2005. τις παρ. 1-5 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010:

2. Τις διατάξεις του άρθρ.25, παρ.12 τoυ Ν.1828/89 σύμφωνα με τις οποίες τα τέλη καθαριότητας & φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται για τηv αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες αvταπoδoτικoύ χαρακτήρα και μπορεί vα αναπροσαρμόζεται με απόφαση τoυ Δ.Σ., εισηγούμαι την αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 1 του Ν.25/75 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.429/76 και τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95 με την απόφαση του Δ.Σ μπορεί να ορίζεται διαφορετικός συντελεστής για κάθε κατηγορία υπόχρεων ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και μέχρι επτά κατηγοριών, από τους οποίους δύο για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και (εκτός από τις ιδιωτικές κλινικές) πέντε (5)για στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως . Η διαφορά μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερη του πενταπλασίου. Ο συντελεστής του τέλους πρέπει να προσδιοριστεί σε τέτοιο ύψος, ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας, δηλαδή τις αποδοχές του προσωπικού, και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με την διεξαγωγή, τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής .Ο μη προσδιορισμός του τέλους στο προσήκων ύψος, έτσι ώστε να καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες, συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των μελών του συμβουλίου την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 233 και 234 του Ν.3852/2010(άρθρο 17 Ν. 1080/80). Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΑΝ.344/68 η ισχύς των αποφάσεων για την επιβολή του τέλους καθαριότητας μπορεί να ορισθεί ότι αρχίζει από τη 1η Ιανουαρίου του έτους, μέσα στο οποίο λαμβάνονται .

4.Την επιβολή των τελών , δικαιωμάτων και εισφορών εισηγείται στο Δ.Σ. η οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ.1 περίπτ.ε΄ Ν. 3852/2010.)

5.Τονίζουμε επίσης ότι οι τελευταίες αποφάσεις των ΔΕ. Σιθωνίας και Τορώνης σχετικά με την αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών οι οποίες είναι οι υπ΄ αριθμόν 294/2009 και 312/2009 (για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού) και η 287/2008(Τ.Α.Π) του Δήμου Σιθωνίας και οι υπ’ αριθμόν 173/2007(τέλη καθαριότητας και φωτισμού),8/1999,222/2001 (Τ.Α.Π) του Δήμου Τορώνης και σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας δεν καλύπτουν τα έξοδα. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η αναπροσαρμογή λόγω των ετών για τα οποία δεν λήφθηκε σχετική απόφαση, με αποτέλεσμα να είναι ελλειμματικά και συνεπώς να χρήζουν άμεσης τροποποίησης ώστε να ανταποκριθούν στις πραγματικές δαπάνες του νέου Δήμου.

6. Τα έσοδα – έξοδα τελών καθαριότητας & φωτισμού, για το 2010 ανά δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του Δήμου, ήταν:

Δ.Ε ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ.Ε ΤΟΡΩΝΗΣ

Κατοικίες 1,63€/τ.μ 1,00€/τ.μ

Καταστήματα 1,98€/τ.μ 2,10€/τ.μ

Δ.Φ 0,13€/τ.μ 0,13€/τ.μ

Τ.Α.Π 3,50%ο 3,50%ο

 

Δ.Ε ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ.Ε ΤΟΡΩΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

(τέλη καθαριότητας + φωτισμού)

ΕΣΟΔΑ 1.882.000 € 508.000 € 2.390.000 €

ΕΞΟΔΑ 2.244.000 € 1.024.000 € 3.268.000 €

 

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι και οι δύο Δήμου παρουσίαζαν παθητικό στις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού.

Επειδή το τέλος είναι ανταποδοτικό, τα έσοδα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας & φωτισμού, δηλ. τις αποδοχές του προσωπικού, την προμήθεια & συντήρηση των μέσων αποκομιδής των απορριμμάτων, το αντίτιμο ηλεκτρ. ρεύματος για ΦΟΠ και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με τη διεξαγωγή, τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση των υπηρεσιών αυτών.

Επίσης βάσει των διατάξεων των άρθρων 10 του Ν215/75 και 23 του Ν 1080/80 η ενοποίηση των τελών που προτείνονται λειτουργεί προς εξυπηρέτηση της διοικητικής και οικονομικής απλοποίησης, λαμβάνοντας υπ΄ όψη το γεγονός ότι δεν είχε ληφθεί ορθολογική μέριμνα για τον ισοσκελισμό εξόδων – εσόδων από τους παλαιούς Δήμους. Επιπλέον δε το κόστος προμήθειας των καυσίμων που έχει διπλασιασθεί από τις προβλέψεις του 2009 μας υποχρεώνει να προβούμε στις απαραίτητες διορθώσεις.

 

Ως εκ τούτου και βάσει των προαναφερόμενων στοιχείων εισηγούμαι την εναρμόνιση – τακτοποίηση – προσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού, του Δ.Φ και του Τ.Α.Π αναλύοντας τους συντελεστές των δημοτικών τελών για τον Μαϊο 2011 και εφεξής για όλο τον Δήμο Σιθωνίας όπως παρακάτω:

 

1. Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού

Κατοικίες 2,00€/τ.μ (1,55€/τ.μ καθαριότητα και 0,45€/τ.μ φωτισμός)

Καταστήματα 2,80€/τ.μ (2,15€/τ.μ καθαριότητα και 0,65€/τ.μ φωτισμός)

 

2. Δημοτικός Φόρος (Δ.Φ)

0,40€/τ.μ (στεγασμένοι χώροι)

0,20€/τ.μ (μη στεγασμένοι χώροι)

 

3. Τ.Α.Π (Συντελεστής)

3,50%ο

 

3α. Τ.Α.Π (Ζώνες)

Εντός οικισμού

1.000€/τ.μ

οικίες & καταστήματα

Συντελεστής οικοπέδου

0,60

   

Εκτός σχεδίου

1.500€/τ.μ

οικίες & καταστήματα

Συντελεστής οικοπέδου

0,60

   

Οικόπεδα εντός οικισμού

100€/τ.μ

Συντελεστής οικοπέδου

0,60

   

Αγροτεμάχια εκτός οικισμού

80€/τ.μ

Συντελεστής οικοπέδου

0,60

 

Στόχος μας αλλά και υποχρέωσή μας είναι να υπάρχει ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων για τις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού όπως προτείνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

– Τέλη από κατοικίες:

– Μισθοδοσία υπαλλήλων: 1.000.000€

1.200.000τ.μ x 2,0(1) €/τ.μ = 2.400.000€

– Καύσιμα: 400.000€

 

– Συντήρηση οχημάτων: 300.000€

– Τέλη από καταστήματα:

– Καθαριότητα ακτών, ρεμάτων,

κοινόχρηστων χώρων κ.λπ: 300.000€

500.000τ.μ x 2,8(2) €/τ.μ = 1.400.000€

– Προμήθεια κάδων: 200.000€

 

– ΔΕΗ (επεκτάσεις,

Σύνολο: 3.800.000€

υπογειοποιήσεις κ.λπ): 300.000€

 

– Προμήθεια φωτιστικών

 

λαμπτήρων κ.λπ: 300.000€

 

– Συντήρηση φωτιστικών

 

λαμπτήρων κ.λπ: 150.000€

 

– Έξοδα διοίκησης : 500.000€

 

– Αγορά μηχ/κού εξοπλισμού: 350.000€

 

Σύνολο: 3.800.000€

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση :

Ο κ. Γιουβανούδας Βαρσάμης ανέφερε ότι δεν ψηφίζουμε την εισήγηση γιατί πρόκειται για αύξηση των τελών και τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται είναι ανακριβή. Μην ξεχνάμε την οικονομική κατάσταση των πολιτών και δεν μπορούμε να τους επιβαρύνουμε και άλλο.

Ο κ. Δημητρός Δημήτρης αναφέρει ότι συμφωνεί με αυτά που είπε ο κ.Γιουβανούδας και συμπληρωματικά ανέφερε ότι πρέπει να υπάρξει ισοσκελισμός των εσόδων- εξόδων .Η λύση δεν είναι αύξηση των τελών.

Στη συνέχεια και έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.12 του Ν.1828/89, του άρθρου 1 παρ.1 και 4 του Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.429/76, το άρθρο 5 του Ν.1080/80, με την παρ.4 του άρθρου 7 του Ν.2307/95, του άρθρου 25 παρ.3 του Ν.2539/97 και του άρθρου 5 παρ.1 του Ν.3345/2005, τις παρ. 1-5 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

Τις ιδιαιτερότητες των δημοτικών Ενοτήτων και τα οικονομικά στοιχεία των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού όπως ήταν διαμορφωμένα και από τα οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να γίνει πλήρης εναρμόνιση, τακτοποίηση και προσαρμογή ώστε να επέλθει και από το Ν.3852/2010 οριζόμενος ισοσκελισμός.

Την απόφαση 4/2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ

Εγκρίνει την εναρμόνιση – τακτοποίηση – προσαρμογή των τελών καθαριότητας, φωτισμού, Δημοτικού Φόρου και Τ.Α.Π από τον Μάιο του 2011 και εφεξής για όλο το Δήμο Σιθωνίας όπως παρακάτω:

 

1. Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού

Κατοικίες 2,00€/τ.μ (1,55€/τ.μ καθαριότητα και 0,45€/τ.μ φωτισμός)

Καταστήματα 2,80€/τ.μ (2,15€/τ.μ καθαριότητα και 0,65€/τ.μ φωτισμός)

 

2. Δημοτικός Φόρος (Δ.Φ)

0,40€/τ.μ (στεγασμένοι χώροι)

0,20€/τ.μ (μη στεγασμένοι χώροι)

 

3. Τ.Α.Π (Συντελεστής)

3,50%ο

 

3α. Τ.Α.Π (Ζώνες)

Εντός οικισμού

1.000€/τ.μ

οικίες & καταστήματα

Συντελεστής οικοπέδου

0,60

   

Εκτός σχεδίου

1.500€/τ.μ

οικίες & καταστήματα

Συντελεστής οικοπέδου

0,60

   

Οικόπεδα εντός οικισμού

100€/τ.μ

Συντελεστής οικοπέδου

0,60

   

Αγροτεμάχια εκτός οικισμού

80€/τ.μ

Συντελεστής οικοπέδου

0,60

 

Δεν ψήφισαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γιουβανούδας Βαρσάμης και Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Υπογραφή                                                       Υπογραφές

                           Ακριβές Απόσπασμα

                         Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                               Ιωάννης Τζίτζιος