Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 10/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 12-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 342/09-07-2013
έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας  που
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού
Ελένη

3.Ανδρανούδης
Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης
Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

           

 

Αριθμός
Απόφασης 50/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Ανάκληση
αδειών κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση πάγκων λόγω ότι ζημιώνουν ομοειδή
καταστήματα ».

 

Θέμα: 1ο  ημερήσιας διατάξεως  

 

            Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας την υπ’ αριθμ. 297/26-06-2013 άδεια κοινοχρήστου χώρου που
δόθηκε στο όνομα της Τσαμίδα Ιουλίας του Δημητρίου, για την τοποθέτηση πάγκου
για την πώληση προϊόντων χειροτεχνίας (κοσμήματα – σκουλαρίκια – κολιέ – κάδρα
– κοχύλια – βαζάκια στολισμένα με άμμο) και αναφέρει ότι δέχεται παράπονα από
καταστήματα που πωλούν ομοειδή αντικείμενα, οπότε θα πρέπει να επανεξεταστεί η
ανωτέρω άδεια που δόθηκε στην προαναφερόμενη, με την ερώτηση της ανάκλησης της
άδειας κοινοχρήστου χώρου.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
τους, την εισήγηση του Προέδρου, την κείμενη νομοθεσία καθώς και τα στοιχεία
του φακέλου και συγκεκριμένα:

α) Την υπ’ αριθμ.297/26-06-2013 άδειας χρήσεως κοινοχρήστου χώρου

β) Την υπ’ αριθμ. Γ/ΕΞ/1532-2/25-06-2013 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης,
Τμήμα

Εμπορίου για χορήγηση παραγωγικής άδειας άσκησης υπαιθρίου εμπορίου

γ) Την υπ’ αριθμ. 7043/1199/19-06-2013 βεβαίωση χειροτεχνικής
δεξιότητας της Γενικής

Γραμματείας Βιομηχανίας

 

Αποφασίζει
ομόφωνα  

 

Δεν ανακαλεί την άδεια κοινοχρήστου χώρου που δόθηκε στην Τσαμίδα
Ιουλία του Δημητρίου, διότι είναι παραγωγός, σύμφωνα με την
/ΕΞ/1532-2/25-06-2013 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου για χορήγηση
παραγωγικής άδειας άσκησης υπαιθρίου εμπορίου, για την πώληση «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ» ως συνημμένη βεβαίωση Χειροτεχνικής Δεξιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης – Γ.Γ.Βιομηχανίας – Δ/νση ΜΜΕ που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της ανωτέρω παραγωγικής άδειας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 50/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

       Ο
Πρόεδρος                                           Τα μέλη

        Υπογραφή                                           Υπογραφές                 

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                     Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                           Τζέλιος Αθανάσιος