Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 10/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 02η του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 5588/28-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                 AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                              1. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Σπανός Μιχαήλ

Γιοβανούδας Βαρσάμης

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

 

 

Αριθμός θέματος: 10ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση επίπλων και σκεύων»».

 

Αριθμός Απόφασης: 50/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το δέκατο (10ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου και υπό Κ.Α 10.6673.0001 έχει εγγραφεί πίστωση 20.000,00€ για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση επίπλων και σκεύων».

Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου εργασίας με απευθείας ανάθεση στον Μάντσιο Ελευθέριο

 

Είδος Εργασίας

Μον.Μετ.

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

   

Ποσότητες

Τιμή μονάδας

Δαπάνη

Συντήρηση επίπλων και σκευών

Τεμ.

1

8.804,10

8.804,10

     

ΦΠΑ 23%

2.024,95

     

ΣΎΝΟΛΟ

10.829,05

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 8.804,10 συν ΦΠΑ 23% 2.024,95 €, σύνολο με ΦΠΑ 10.829,05 €.

 

 

 

Και κάλεσε την Ο.Ε να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση επίπλων και σκευών»,όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :

 

Είδος Εργασίας

Μον.Μετ.

Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού

   

Ποσότητες

Τιμή μονάδας

Δαπάνη

Συντήρηση επίπλων και σκευών

Τεμ.

1

8.804,10

8.804,10

     

ΦΠΑ 23%

2.024,95

     

ΣΎΝΟΛΟ

10.829,05

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 8.804,10 συν ΦΠΑ 23% 2.024,95 €, σύνολο με ΦΠΑ 10.829,05 €.

Για την εκτέλεση της εργασίας ψηφίζει πίστωση 10.829,05€ σε βάρος του Κ.Α. 10. 10.6673.0001.

Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον Μάντσιο Ελευθέριο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                                                  Υπογραφές

                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                               Ο Δήμαρχος